Deponeringsloven

Denne konsoliderede version af deponeringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Skyldneres Ret til at frigøre sig ved Deponering

Lov nr. 29 af 16. februar 1932,
jf. lovbekendtgørelse nr. 339 af 02. april 2014

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 5 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1078 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Obligationsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Bliver en Skyldner paa grund af Fordringshaverens Forhold ude af Stand til af opfylde sin Forpligtelse til at erlægge en Ydelse, bestaaende af Penge eller Værdipapirer, skal han være berettiget til for Fordringshaverens Regning af deponere Ydelsen, med den Retsvirkning, at han anses, som om han havde opfyldt sin Forpligtelse. Det samme gælder, hvis Fordringshaveren undlader at foretage, hvad Skyldneren kan kræve som Betingelse for at yde, eller hvis der er begrundet Tvivl om, hvem der er rette Fordringshaver, og Uvisheden herom ikke kan lægges Skyldneren til Last. Om Deponeringen skal Skyldneren saa vidt muligt underrette Fordringshaveren; Undladelse heraf medfører Erstatningspligt for deraf flydende Tab.

§ 2

Skyldneren kan ikke kræve Ydelsen tilbage, medmindre han ved Deponeringen har taget Forbehold derom.
Er saadant Forbehold taget, har Deponeringen ikke de i denne Lov angivne Retsvirkninger.

§ 3

Ved Ydelsens Deponering skal Skyldneren angive, til Fordel for hvem Deponeringen sker, og oplyse, hvilket Skyldforhold Ydelsen angaar.
Er Angivelsen mangelfuld, og er Ydelsen som Følge deraf betalt til urigtig Person, indtræder Frigørelse ikke. Fordringshaveren kan dog ikke afkræve Skyldneren mere end det Beløb, som er unddraget ham ved Skyldnerens Forsømmelse.

§ 4

Den deponerede Ydelse skal udbetales til Fordringshaveren, naar denne godtgør sin Ret.
Har Deponeringen fundet Sted paa Grund af Uvished om, hvem der er rette Fordringshaver, kan Ydelsen først kræves udbetalt, naar det mellem de Personer, der gør Krav paa Ydelsen, ved Dom, Forlig eller paa anden bindende Maade er endeligt afgjort, hvem af dem Retten tilkommer.

§ 5

Fordringshaverens Krav paa den deponerede Ydelse bortfalder efter Udløbet af 20 Aar fra Deponeringen. Indtil et Aar derefter kan Ydelsen kræves tilbage af den, der har deponeret den.
Er saadant Krav ikke rejst, tilfalder Ydelsen Statskassen.

§ 6

Deponering efter denne lov kan gyldigt finde sted i Nationalbanken eller i et pengeinstitut med tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed, hvis det pågældende pengeinstitut fungerer som deponeringssted.

§ 7

De hidtil gældende særlige Regler om Frigørelse ved Ydelsers Deponering i visse Tilfælde forbliver i Kraft.

§ 8

Justitsministeren fastsætter de nærmere Regler om de deponerede Ydelsers Forvaring.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.