Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Denne konsoliderede version af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1715 af 27. december 2016,
som ændret ved lov nr. 338 af 02. april 2019, lov nr. 58 af 28. januar 2020, lov nr. 133 af 25. februar 2020, lov nr. 784 af 04. maj 2021, lov nr. 900 af 21. juni 2022, lov nr. 1590 af 28. december 2022, lov nr. 192 af 28. februar 2023, lov nr. 407 af 25. april 2023 og lov nr. 417 af 25. april 2023

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1510 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Miljøret
 • Procesret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde
§ 1

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser, i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Nævnet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.

Stk. 3 Nævnet afgør selv spørgsmål om nævnets kompetence.

Kapitel 2 1 Nævnet
§ 2

Nævnet nedsættes af erhvervs- og vækstministeren efter høring af miljøministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og kulturministeren. Nævnet består af:

 • 1) 1 formand, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren,

 • 2) 2 medlemmer, der udpeges af landsretterne blandt retternes medlemmer,

 • 3) 18 sagkyndige medlemmer, jf. § 4, der beskikkes af erhvervs- og vækstministeren, og

 • 4) 4 læge medlemmer, der udpeges af Folketinget.

Stk. 2 Nævnets formand skal have bestået juridisk kandidateksamen.

Stk. 3 Beføjelser tildelt formanden kan udøves af stedfortrædere, der også skal have bestået juridisk kandidateksamen.

Stk. 4 Landsretterne og Folketinget udpeger samtidig med udpegning af medlemmer efter stk. 1, nr. 2 og 4, en suppleant for hvert medlem. Erhvervs- og vækstministeren beskikker en suppleant for hvert medlem efter stk. 1, nr. 3, jf. § 4. Suppleanten kan deltage i behandlingen og afgørelsen af en sag, når medlemmet er forhindret i at deltage.

Stk. 5 Medlemmerne nævnt i stk. 1, nr. 3, skal repræsentere sagkundskab inden for de områder, der er angivet i § 3, stk. 1, nr. 1-9, og de skal udøve deres hverv med upartiskhed. Medlemmerne indstilles til beskikkelse efter reglerne i § 4.

Stk. 6 Medlemmerne må ikke modtage instruktioner fra nogen om udførelsen af deres opgaver i nævnet.

Stk. 7 Medlemmer efter stk. 1 og suppleanter efter stk. 4 udpeges og beskikkes for en periode på op til 4 år ad gangen med mulighed for genudpegning. Ved udtræden udpeges eller beskikkes et nyt medlem eller en ny suppleant for den resterende del af perioden.

§ 3

Nævnet inddeles i ti afdelinger, der udgøres af medlemmerne nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, og derudover af følgende medlemmer i de enkelte afdelinger:

 • 1) 2 sagkyndige i industriforhold,

 • 2) 2 sagkyndige i jordforureningsforhold,

 • 3) 2 sagkyndige i grundvands- og vandforsyningsforhold,

 • 4) 2 sagkyndige i jordbrugsforhold,

 • 5) 2 sagkyndige i marine forhold,

 • 6) 2 sagkyndige i ferskvandsforhold,

 • 7) 2 sagkyndige i fødevareforhold,

 • 8) 2 sagkyndige i veterinærforhold,

 • 9) 2 sagkyndige i kulturarvsforhold eller

 • 10) 4 læge medlemmer.

Stk. 2 Formanden kan beslutte, at behandlingen af en sag kræver, at nævnet tiltrædes af et eller flere yderligere sagkyndige medlemmer, der ad hoc beskikkes. Hvis formanden beslutter dette, indstiller styrelser under Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Kulturministeriet et eller flere sagkyndige medlemmer med de relevante kompetencer til beskikkelse af erhvervs- og vækstministeren.

§ 4

Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 1, og suppleanter for disse indstiller DI, Landbrug & Fødevarer og Håndværksrådet i forening tre kandidater. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, LO og Danmarks Sportsfiskerforbund indstiller ligeledes tre kandidater i forening.

Stk. 2 Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 2, og suppleanter for disse indstiller DI, Håndværksrådet og Danske Råstoffer i forening tre kandidater. DANVA, Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening indstiller ligeledes i forening tre kandidater.

Stk. 3 Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 3, og suppleanter for disse indstiller DI og Landbrug & Fødevarer i forening tre kandidater. DANVA, Danske Vandværker, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund indstiller ligeledes i forening tre kandidater.

Stk. 4 Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 4, og suppleanter for disse indstiller DI, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer i forening tre kandidater. Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, LO og Dansk Ornitologisk Forening indstiller ligeledes i forening tre kandidater.

Stk. 5 Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 5, og suppleanter for disse indstiller DI, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Danmarks Rederiforening og Danske Råstoffer i forening tre kandidater. Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund indstiller ligeledes i forening tre kandidater.

Stk. 6 Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 6, og suppleanter for disse indstiller DI, Landbrug & Fødevarer og Håndværksrådet i forening tre kandidater. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet indstiller ligeledes i forening tre kandidater.

Stk. 7 Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 7, og suppleanter for disse indstiller DI, Landbrug & Fødevarer, De Samvirkende Købmænd, HORESTA, Dansk Erhverv og Danish Seafood Association i forening tre kandidater. Aktive Forbrugere, LO og Forbrugerrådet indstiller ligeledes i forening tre kandidater.

Stk. 8 Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 8, og suppleanter for disse indstiller Landbrug & Fødevarer tre kandidater. Dyrenes Beskyttelse indstiller ligeledes tre kandidater.

Stk. 9 Til beskikkelse som sagkyndige medlemmer efter § 3, stk. 1, nr. 9, og suppleanter for disse indstiller Organisationen Danske Museer, Danmarks Naturfredningsforening, ICOMOS Danmark og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i forening tre kandidater. Dansk Industri, Historiske Huse, Landbrug & Fødevarer, Bygherreforeningen og Landdistrikternes Fællesråd indstiller ligeledes i forening tre kandidater.

Stk. 10 Indstilles der ikke sagkyndige efter bestemmelserne i stk. 2-9, kan erhvervs- og vækstministeren genbeskikke eller midlertidigt beskikke en sagkyndig på formandens anbefaling.

§ 5

Formanden kan i særlige tilfælde beslutte, at en sag skal behandles i en anden nævnsafdeling end den, der måtte fremgå af den øvrige lovgivning. Fremgår det ikke entydigt af den øvrige lovgivning, hvilken nævnsafdeling der skal behandle sagen, beslutter formanden sagens placering i en af nævnets afdelinger og kan også i særlige tilfælde beslutte, at sagen skal behandles af flere af nævnets afdelinger i fællesskab.

§ 6

Formanden orienterer nævnet om indkomne sager og om, hvilke sager der er udtaget til afgørelse af formanden, jf. § 8. Formanden orienterer endvidere nævnet om de tilfælde, hvor formanden har truffet en beslutning om sagens behandling efter reglerne i § 5.

Stk. 2 I mindre eller ukomplicerede sager eller sager, hvor afgørelse alene beror på en juridisk vurdering, kan orienteringen efter stk. 1, 1. pkt., ske, efter at sagen er afgjort.

§ 7

Nævnet kan ændre formandens beslutning om, at en sag skal afgøres af formanden, jf. § 8, eller at sagen skal behandles i en anden afdeling end den, der fremgår af den øvrige lovgivning, jf. § 5. Dette gælder dog ikke beslutninger omfattet af § 6, stk. 2.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan efter høring af miljøministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og kulturministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved eventuel uenighed om en formandsbeslutning, jf. stk. 1.

Kapitel 3 1 Formandens kompetence og nævnets afgørelsesmåde
§ 8

Formanden kan træffe afgørelse på nævnets vegne i alle sager, der ikke indeholder spørgsmål af større eller principiel betydning, og i sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering, jf. dog § 7, stk. 1.

§ 9

I sager, der afgøres af nævnet, træffes afgørelsen på et møde, medmindre formanden finder det ubetænkeligt, at afgørelsen træffes af nævnet på skriftligt grundlag.

Stk. 2 Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af medlemmerne, herunder formanden, er til stede eller deltager i den skriftlige behandling af sagen.

§ 10

Nævnets afgørelse træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Kapitel 4 1 Nævnets prøvelse
§ 11

Nævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er klaget over.

Stk. 2 Hvis en klage indeholder flere klagepunkter, kan nævnet begrænse sin prøvelse til de væsentligste forhold.

§ 12

Nævnet skal, når en sag undtagelsesvis hjemvises, redegøre for nævnets overvejelser i forbindelse med behandlingen af de klagepunkter, der har ført til hjemvisningen. Nævnet skal samtidig vejlede myndigheden i 1. instans om, hvordan sagen på disse punkter skal behandles.

Kapitel 5 1 Administrative bestemmelser m.v.
§ 13

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nævnets forretningsorden efter høring af miljøministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og kulturministeren.

§ 14

Nævnet sekretariatsbetjenes af Nævnenes Hus.

Stk. 2 Ansatte i Nævnenes Hus anses i spørgsmål om møderet for retten i medfør af retsplejeloven § 260, stk. 3, nr. 4, for at være ansat i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

§ 15

Nævnet har samme adgang til at anmode om oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, og til at påbyde prøveudtagning, analyser og målinger m.v. for den pågældendes egen regning, som myndighederne har efter den lovgivning, som den påklagede afgørelse er truffet efter.

§ 16

Nævnet har, hvis det skønnes nødvendigt for at træffe afgørelse i en klagesag, mod behørig legitimation og uden retskendelse samme adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler og til herunder at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og andre genstande, som myndighederne har efter den lovgivning, som den påklagede afgørelse er truffet efter.

Stk. 2 Politiet yder nævnet bistand ved udøvelse af beføjelserne efter stk. 1. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 6 1 Klage, søgsmål og gebyr
§ 17

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, medmindre andet følger af den øvrige lovgivning.

Stk. 2 For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.

§ 18

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, jf. dog § 19, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Medfølger gebyret ikke inden for en af formanden i meddelelse til klager fastsat frist, afvises klagen.

Stk. 2 Det i stk. 1 nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om den praktiske fremgangsmåde for betaling af gebyrer, herunder om elektronisk overførsel eller giroindbetaling, og regler om tilbagebetaling af gebyr, herunder om, at nævnet helt eller delvis kan tilbagebetale gebyret til klageren, hvis klageren får helt eller delvist medhold i nævnet eller klagen trækkes tilbage.

Stk. 4 Afvises en klage fra realitetsbehandling, tilbagebetales gebyret.

§ 19

Uanset § 18, stk. 1, opkræves og betales ikke gebyr for klager i følgende sager:

Kapitel 7 1 Digital kommunikation og obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage, klagefrist m.v.
§ 20

Erhvervs- og vækstministeren kan efter høring af miljøministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og kulturministeren fastsætte regler om, at kommunikation mellem nævnet og 1. instans og sagens parter vedrørende sager, som er påklaget til nævnet, skal ske ved anvendelse af digital kommunikation, herunder bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur el.lign.

§ 21

Indgivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med nævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Nævnet afviser en klage, der ikke indgives ved digital selvbetjening, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Stk. 3 En klage kan ikke afvises, hvis en afvisning vil være i strid med internationale eller EU-retlige forpligtelser om ret til at klage over trufne afgørelser.

Stk. 4 Nævnet kan undlade at afvise en klage, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for nævnet og 1. instans ved at behandle klagen.

§ 22

Erhvervs- og vækstministeren kan efter høring af miljøministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og kulturministeren fastsætte regler om klagefrist og om krav til klagens indhold og form, i det omfang dette ikke er reguleret i den øvrige lovgivning.

Kapitel 8 1 Straf m.v.
§ 23

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) undlader at efterkomme anmodning eller påbud efter § 15 eller

 • 2) modvirker nævnets adgang til ejendomme, lokaliteter eller transportmidler efter § 16.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9 1 Ikrafttræden og konsekvensændringer i anden lovgivning m.v.
§ 24

Loven træder i kraft den 1. februar 2017.

Stk. 2 Denne lovs § 48, nr. 1 og 2, og § 60 i lov om planlægning som ændret ved denne lovs § 48, nr. 3-7, ophæves den 16. maj 2017.

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren kan efter høring af miljøministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og kulturministeren fastsætte overgangsregler.

Stk. 4 Lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1205 af 28. september 2016, ophæves.

Stk. 5 Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat med hjemmel i denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6 Verserende klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet eller Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der ikke er færdigbehandlet ved denne lovs ikrafttræden, færdigbehandles og afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i denne lov. Dette gælder dog ikke verserende klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet, som ved lovens ikrafttræden skal færdigbehandles og afgøres af Planklagenævnet, jf. § 1 i lov om Planklagenævnet.

Stk. 7 Gebyrbestemmelsen i § 18 gælder alene for klager, der er indbragt efter lovens ikrafttræden.

§§ 25-94

(Udeladt af Redaktionen)

Kapitel 10 1 Lovens territoriale gyldighedsområde
§ 95

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 41, 44, 60, 61, 62, 71, 73, 81, 82 og 87 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.