Lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 783 af 03. juni 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/784 af 29. april 2021 om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (EØS-relevant tekst)
Anvendelsesområde
§ 1

Loven supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/784 af 29. april 2021 om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (TCO-forordningen), jf. bilag 1 til denne lov.

Stk. 2 Loven og TCO-forordningen finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Den Europæiske Union, uanset hvor deres hovedsæde er beliggende, i det omfang de udbreder oplysninger til offentligheden.

Den nationale kompetente myndighed
§ 2

Rigspolitiet udpeges som national kompetent myndighed, jf. TCO-forordningens artikel 12, stk. 1, litra a-c. Endvidere udpeges domstolene som kompetent myndighed, jf. TCO-forordningens artikel 12, stk. 1, litra a.

Stk. 2 Rigspolitiet og anklagemyndigheden udfører deres opgaver i henhold til denne lov og TCO-forordningen i fuld uafhængighed. De må ikke søge eller modtage instrukser fra andre organer i forbindelse med udførelsen af deres opgaver i henhold til TCO-forordningens artikel 12, stk. 1, litra a-d.

Underretning af danske hostingtjenesteydere
§ 3

Modtager Rigspolitiet en underretning i henhold til TCO-forordningens artikel 4, stk. 1, som er rettet til en hostingtjenesteyder med hovedsæde i Danmark eller til en hostingtjenesteyders retlige repræsentant i Danmark, underretter Rigspolitiet hostingtjenesteyderen eller dennes retlige repræsentant i Danmark om påbuddets retlige virkning, for så vidt angår Danmark.

Stk. 2 Underretning efter stk. 1 skal ske, umiddelbart efter at Rigspolitiet er blevet underrettet om påbuddet.

Påbud om fjernelse eller deaktivering af terrorrelateret indhold til en hostingtjenesteyder
§ 4

Påbud om fjernelse eller deaktivering af terrorrelateret indhold til en hostingtjenesteyder efter TCO-forordningens artikel 3, stk. 1, og underretninger efter § 3, stk. 1, træffes af Rigspolitiet efter rettens kendelse. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for udstedelse af påbuddet er opfyldt. Kendelsen kan til enhver tid omgøres.

Stk. 2 Fremsætter den, mod hvem påbuddet retter sig, anmodning herom, skal Rigspolitiet snarest muligt forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om påbuddet skal opretholdes.

Stk. 3 Såfremt tidsfristen på 1 time i TCO-forordningens artikel 3, stk. 3, ikke kan overholdes, dersom retskendelse skal afventes, skal Rigspolitiet træffe beslutning om udstedelse af påbud uden forudgående kendelse. I så fald skal Rigspolitiet snarest muligt og senest inden 24 timer fra underrettelse om påbuddet forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om påbuddet kan godkendes, og om det kan opretholdes. Burde påbuddet efter rettens opfattelse ikke have været foretaget, skal retten give meddelelse herom til Justitsministeriet.

Stk. 4 Retsplejelovens § 694, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på Rigspolitiets begæringer efter denne bestemmelse.

Stk. 5 Retsplejelovens kapitel 85 finder tilsvarende anvendelse for rettens afgørelser efter denne bestemmelse.

Sagsbehandling og klageadgang
§ 5

Forvaltningslovens kapitel 5 om partshøring finder ikke anvendelse for Rigspolitiets afgørelser i henhold til TCO-forordningens artikel 3 og artikel 4, stk. 3 og 4, og underretninger efter § 3, stk. 1. Desuden finder forvaltningslovens kapitel 6 om begrundelse m.v. ikke anvendelse for Rigspolitiets underretninger efter § 3, stk. 1.

Stk. 2 Rigspolitiets afgørelser i henhold til TCO-forordningen eller underretninger efter § 3, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Sanktioner
§ 6

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder TCO-forordningens artikel 3, stk. 3 eller 6, artikel 4, stk. 2 eller 7, artikel 5, stk. 1-3, 5 eller 6, artikel 6, 7, 10 eller 11, artikel 14, stk. 5, artikel 15, stk. 1, eller artikel 17.

Stk. 2 Ved udmålingen af bøder for overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, skal der lægges vægt på hostingtjenesteyderens årlige omsætning på verdensplan i det regnskabsår, som går forud for tidspunktet for overtrædelsen, og de øvrige momenter, der følger af TCO-forordningens artikel 18, stk. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Afsluttende bestemmelser
§ 7

Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om procedurerne for det administrative samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU-/EØS-lande efter TCO-forordningen, herunder om elektronisk udveksling af oplysninger mellem disse myndigheder.

Stk. 2 Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler, som er nødvendige for at gennemføre eller anvende de retsakter på TCO-forordningens område, der er udstedt af Den Europæiske Union.

§ 8

Loven træder i kraft den 7. juni 2022.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.