Lov om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m. § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 37 af 28. februar 1908

§ 1

Anmodninger fra fremmede Retter om Bevisoptagelse eller andre retslige Handlinger i borgerlige Sager blive at efterkomme af Domstolene her i Landet, naar de fremsendes gennem Justitsministeriet eller på anden ved Overenskomst med fremmed Stat fastsat Maade, hvorom der af Regeringen udfærdiges Bekendtgørelse.

Stk. 2 Foretagelsen af saadanne Retshandlinger finder i det Omfang, som Overenskomst med fremmed Stat hjemler, Sted efter Reglerne for Sager, i hvilke fri Proces her i landet er meddelt.