Straffeloven § 70

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 25. april 2024

§ 70

En person kan dømmes til forvaring, hvis

  • 1) han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i § 266 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og

  • 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og

  • 3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.

Stk. 2 En person kan endvidere dømmes til forvaring, hvis

  • 1) han findes skyldig i voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller i forsøg herpå, og

  • 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og

  • 3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.

Eksterne henvisninger

Menighedsrådsvalgloven § 3, stk. 4 Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv. § 7, stk. 1 Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv. § 8, stk. 1 Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv. § 12, stk. 1 Værnepligtsloven § 4, stk. 1 Værnepligtsloven § 24a, stk. 1 Udlændingeloven § 11a, stk. 6, nr. 4 Strafberegningsbekendtgørelsen § 19, stk. 2 Kommunal- og regionalvalgloven § 4, stk. 1, nr. 2 Lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister § 6, stk. 3 Offerfondsloven § 4, stk. 1, nr. 1 Udlændingeloven § 50a, stk. 1 Udlændingeloven § 50a, stk. 2 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 11, stk. 3, nr. 5 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 11, stk. 5 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 12, stk. 2 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 23, stk. 3 Forældreansvarsloven § 4a, stk. 1 Forældreansvarsloven § 4a, stk. 2 Tiltalefrafaldsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 1 Retsplejeloven § 686, stk. 4, nr. 2 Retsplejeloven § 741g, stk. 2 Retsplejeloven § 756, stk. 1 Retsplejeloven § 763, stk. 2 Lov om udgifterne i strafferetsplejen § 5, stk. 2 Retsplejeloven § 786b, stk. 2 Retsplejeloven § 831, stk. 1, nr. 4 Retsplejeloven § 1008, stk. 4 Bekendtgørelse om bistandsværger § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om bistandsværger § 16, stk. 1 Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview § 1, stk. 2