Lov om udgifterne i strafferetsplejen § 5

Denne konsoliderede version af lov om udgifterne i strafferetsplejen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 93 af 11. april 1916,
jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 06. november 1986,
som ændret ved lov nr. 367 af 18. maj 1994 og lov nr. 538 af 08. juni 2006

§ 5

De til underhold og forplejning af anholdte, varetægtsfanger og personer, der afsoner tvangsbøder, medgående udgifter afholdes af statskassen, for så vidt de ikke efter gældende regler udredes af den pågældende.

Stk. 2 Det samme gælder udgifter ved de i straffelovens §§ 30, 70, 73, 75 og 164, stk. 4, samt lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. § 12, stk. 2, omhandlede foranstaltninger, jfr. sidstnævnte lovs § 11, stk. 1 og 2.