Lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. §§ 1-5, § 6, stk. 1, nr. 1, § 6, stk. 4-6, og §§ 7-13 træder i kraft den 15. september 2022, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 5. september 2022.

Lov nr. 873 af 21. juni 2022

§ 2

I dna-profilregisterets persondel må optages dna-profiler,

  • 1) hvis dna-analysen er udført på grundlag af biologisk materiale udtaget efter retsplejelovens § 792 a, stk. 2, eller § 792 b, stk. 1, eller

  • 2) hvis dna-analysen er udført på grundlag af biologisk materiale udtaget på baggrund af en beslutning truffet af en udenlandsk domstol, udenlandsk politi eller en udenlandsk anklagemyndighed, og som vurderes at ville kunne være udtaget efter retsplejelovens § 792 a, stk. 2, eller § 792 b, stk. 1, hvis forholdet var undergivet dansk straffemyndighed.

Stk. 2 I dna-profilregisterets spordel må optages dna-profiler af biologisk materiale, der er sikret fra spor i forbindelse med politiets efterforskning. Det samme gælder dna-profiler af biologisk materiale, der er sikret fra spor på baggrund af en beslutning truffet af en udenlandsk domstol, udenlandsk politi eller en udenlandsk anklagemyndighed i forbindelse med efterforskning i udlandet.