Lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. §§ 1-5, § 6, stk. 1, nr. 1, § 6, stk. 4-6, og §§ 7-13 træder i kraft den 15. september 2022, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 5. september 2022.

Lov nr. 873 af 21. juni 2022

§ 6

Oplysninger om sigtede, men ikke dømte, som er optaget efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller § 3, stk. 1, nr. 1, skal senest slettes, jf. dog stk. 4-6, når der er forløbet

  • 1) 10 hverdage, fra sigtelsen endeligt er opgivet som grundløs efter retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 1,

  • 2) 10 år fra endelig frifindende dom, afgørelse om påtaleopgivelse efter retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller tiltalefrafald uden vilkår efter retsplejelovens § 722, når den laveste strafferamme for overtrædelsen ikke hjemler højere straf end fængsel i 4 år,

  • 3) 15 år fra endelig frifindende dom, afgørelse om påtaleopgivelse efter § 721, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller tiltalefrafald uden vilkår efter retsplejelovens § 722, når den laveste strafferamme for overtrædelsen ikke hjemler højere straf end fængsel i 6 år, eller

  • 4) 20 år fra endelig frifindende dom, afgørelse om påtaleopgivelse efter § 721, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller tiltalefrafald uden vilkår efter retsplejelovens § 722, når den laveste strafferamme for overtrædelsen hjemler højere straf end fængsel i 6 år.

Stk. 2 Oplysninger om dømte, som er optaget efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller § 3, stk. 1, nr. 1, skal senest slettes, jf. dog stk. 3-6, når der er forløbet

  • 1) 15 år fra endelig dom, når den laveste strafferamme for overtrædelsen ikke hjemler højere straf end fængsel i 2 år,

  • 2) 25 år fra endelig dom, når den laveste strafferamme for overtrædelsen ikke hjemler højere straf end fængsel i 6 år, eller

  • 3) 40 år fra endelig dom, når den laveste strafferamme for overtrædelsen hjemler højere straf end fængsel i 6 år.

Stk. 3 Sletning efter stk. 2, nr. 3, kan undlades, når den laveste strafferamme for overtrædelsen hjemler højere straf end fængsel i 16 år, eller hvis den pågældende er idømt en tidsubestemt foranstaltning efter straffelovens §§ 68 eller 69 eller forvaring efter straffelovens § 70, jf. dog stk. 6.

Stk. 4 Oplysninger skal slettes straks, hvis oplysningerne er optaget på grundlag af et legemsindgreb, som retten nægter at godkende, eller som retten finder uhjemlet, jf. retsplejelovens § 792 f, stk. 3, eller som politiet selv efterfølgende finder uhjemlet.

Stk. 5 Sletning kan undlades, hvis det ud fra hensynet til en verserende efterforskning undtagelsesvis findes nødvendigt.

Stk. 6 Oplysninger skal på begæring slettes, hvis hensynet til oplysningernes politimæssige betydning undtagelsesvis findes at burde vige for hensynet til den registrerede person. Sletning efter 1. pkt. skal ske, senest 10 hverdage efter at der er truffet endelig afgørelse herom.