Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 438 af 08. maj 2018

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Erhvervsstyrelsen kan indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens opgaver.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan behandle, herunder samkøre, oplysninger, som styrelsen ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, er i besiddelse af, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens kontrol- og tilsynsopgaver.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan få terminaladgang til nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens opgaver.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan indsamle og behandle oplysninger, som omfattes af stk. 1-3, og videregive disse oplysninger til andre offentlige myndigheder, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af disse myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver.

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for Erhvervsstyrelsens indsamling, videregivelse og anden behandling af oplysninger efter stk. 1-4, herunder om, hvornår og til hvilke formål og opgaver oplysninger kan indsamles og behandles, og hvornår sletning af oplysninger skal finde sted, og om de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal iagttages ved behandlingen. Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.