Adresseloven

Denne konsoliderede version af adresseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 136 af 01. februar 2017

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål
§ 1

Denne lov har til formål at sikre

 • 1) et landsdækkende system af vejnavne og adresser, som gør det muligt at orientere sig og finde vej,

 • 2) at alle vejnavne og adresser registreres på en ensartet måde i Danmarks Adresseregister, således at dette er autoritativ kilde til oplysninger om vejnavne og adresser, og

 • 3) at oplysningerne fra Danmarks Adresseregister vederlagsfrit stilles til rådighed digitalt, således at alle har nem og lige adgang til de samme oplysninger.

Kapitel 2 1 Fastsættelse af vejnavne og adresser m.v.
Adressemyndighed
§ 2

Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser samt supplerende bynavne i kommunen i overensstemmelse med reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

Vejnavne
§ 3

Adressemyndigheden fastsætter vejnavne for

Stk. 2 Adressemyndigheden kan fastsætte vejnavne for private veje, jf. § 10, nr. 9, i lov om private fællesveje, og andre færdselsarealer og områder end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 3 Et vejnavn, som allerede findes inden for et postnummer, må ikke fastsættes for en anden vej inden for samme postnummer.

Stk. 4 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af vejnavne, herunder om vejnavnes retskrivning, entydighed, geografisk udstrækning og vejkoder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vejnavne skal fastsættes for private veje og andre færdselsarealer og områder omfattet af stk. 2, hvor mange mennesker færdes.

§ 4

For de offentlige veje, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, der er statsveje, jf. § 12 i lov om offentlige veje m.v., fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre efter samtykke fra Vejdirektoratet.

Stk. 2 For private veje og andre færdselsarealer og områder omfattet af § 3, stk. 2, eller regler udstedt i medfør af § 3, stk. 4, 2. pkt., fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre efter samråd med grundejeren. I tilfælde af at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre.

Stk. 3 Foreligger der for adressemyndigheden oplysninger om, at en ejendom, en bygning eller et teknisk anlæg m.v. anvendes af Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre herfor efter samtykke fra det pågældende ministerium.

Stk. 4 Ved uenighed mellem flere adressemyndigheder eller mellem en eller flere adressemyndigheder og Vejdirektoratet, Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet om fastsættelse af vejnavne og husnumre kan enhver af parterne indbringe sagen for energi-, forsynings- og klimaministeren, som afgør sagen.

Postnumre og supplerende bynavne
§ 5

Postnumre med tilhørende navne på postnummerområder, som vedligeholdes efter postlovens § 21, indgår i det landsdækkende system af vejnavne og adresser med henblik på at sikre geografisk entydighed af vejnavne og adresser.

Stk. 2 Adressemyndigheden kan bestemme, at navnet på den landsby, bydel, ø el.lign., hvor adressen er beliggende, skal indgå i adressen som et supplerende bynavn. Adressemyndigheden fastsætter den geografiske afgrænsning af det område, som det supplerende bynavn skal gælde for.

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af supplerende bynavne, herunder om deres retskrivning, entydighed og geografiske afgrænsning.

Adresser
§ 6

En adresse er en sammensat betegnelse, som udpeger og benævner en bestemt adgangsvej til et ubebygget areal, en bygning, en del af en bygning, et teknisk anlæg el.lign. Den sammensatte betegnelse, som en adresse udgør, består af vejnavn, husnummer, en eventuel etagebetegnelse og en eventuel dørbetegnelse, et eventuelt supplerende bynavn samt det postnummer med tilhørende navn på postnummerområdet, som adressen er beliggende i.

§ 7

Adressemyndigheden fastsætter adresser for alle samlede faste ejendomme, der er bebygget eller planlagt til bebyggelse, eller som er udstykket med henblik på bebyggelse.

Stk. 2 Adressemyndigheden fastsætter en særskilt adresse til hver bolig.

Stk. 3 Der fastsættes ikke adresser til bygninger eller anlæg m.v., som anvendes af Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet, og som ifølge lov om bygnings- og boligregistrering eller regler fastsat i medfør deraf ikke skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Stk. 4 I forbindelse med fastsættelsen af en adresse beslutter adressemyndigheden, hvilket vejnavn og husnummer, hvilken eventuel etage- og dørbetegnelse og hvilket eventuelt supplerende bynavn der skal indgå. Adressen skal være entydig, således at den ikke forveksles med andre adresser.

Stk. 5 Adressens husnummer benævner den udefrakommende indgangsdør el.lign. til den bygning eller del af bygningen, som adressen udpeger. Hører adressen til et ubebygget areal, benævner husnummeret adgangen ind på dette.

Stk. 6 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af adresser, herunder om husnumre, etage- og dørbetegnelser og geografiske beliggenhedsoplysninger, om, at adresser kan fastsættes til andre typer af ejendomme, bebyggelser, anlæg og ubebyggede arealer m.v. end de i stk. 1 og 2 nævnte, og om, at der i særlige tilfælde kan fastsættes mere end én adresse til en bolig.

Ejeres oplysningspligt
§ 8

Ejere af fast ejendom skal, når adressemyndigheden anmoder herom, meddele oplysninger til brug for fastsættelsen af vejnavne og adresser samt registreringen heraf. Ejere skal, i det omfang adressemyndigheden anmoder herom, dokumentere oplysningernes rigtighed.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om oplysningspligten i stk. 1.

Kapitel 3 1 Skiltning og besigtigelse
Skiltning
§ 9

Grundejere er forpligtet til at opsætte husnummerskilte, som angiver de af adressemyndigheden fastsatte husnumre på en sådan måde, at disse er synlige fra den adgangsgivende vej og ikke forveksles med andre betegnelser, jf. dog stk. 2, 2. pkt., og stk. 3.

Stk. 2 Er der fastsat mere end ét husnummer til en ejendom, placeres det i stk. 1 nævnte husnummerskilt ved hver af de indgangsdøre el.lign., som husnummeret, jf. § 7, stk. 5, benævner. Er et eller flere af disse husnummerskilte ikke synlige fra den adgangsgivende vej, skal grundejeren desuden ved hver adgangsvej ind på ejendommen opsætte et henvisningsskilt, der angiver retningen til de pågældende husnumre.

Stk. 3 Er et husnummer fastsat til en bygning, der tilhører en anden end grundejeren, påhviler de i stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., nævnte pligter til at opsætte husnummerskilt bygningens ejer.

Stk. 4 Adressemyndigheden kan påbyde en grundejer at udføre den i stk. 1 og 2 nævnte skiltning på en nærmere bestemt måde, såfremt hensynet til en logisk og ensartet skiltning eller til at kunne orientere sig begrunder det. Tilsvarende gælder i forhold til en bygningsejer i de i stk. 3 nævnte tilfælde.

Stk. 5 Er der fastsat vejnavne for private veje eller andre færdselsarealer og områder, jf. § 3, stk. 2, eller regler udstedt i medfør af § 3, stk. 4, kan adressemyndigheden påbyde, at grundejeren opsætter vejnavneskilte, som skal udformes og belyses på samme måde som den øvrige vejnavneskiltning i området.

§ 10

Adressemyndigheden kan fastsætte bestemmelser om udførelse, anbringelse og belysning af husnummerskilte og henvisningsskilte. For statsveje kan adressemyndigheden dog kun fastsætte bestemmelser efter samtykke fra Vejdirektoratet.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at adressemyndigheden kan kræve, at en ejer af en bygning skal opsætte skilte med angivelse af de fastsatte etage- og dørbetegnelser.

Besigtigelse
§ 11

Adressemyndigheden har efter forudgående underretning og mod forevisning af behørig legitimation adgang til enhver ejendom med henblik på udvendig besigtigelse samt indvendig besigtigelse af offentligt tilgængelige lokaliteter med henblik på fastsættelse af adresser eller undersøgelse af, om skiltningen er udført i overensstemmelse med § 9 og regler fastsat i medfør af § 10.

Stk. 2 Adressemyndigheden kan kun med retskendelse få adgang til indvendig besigtigelse af lokaliteter, som ikke er offentligt tilgængelige, og kun med henblik på fastsættelse af adresser eller ved formodning om, at der er væsentlige mangler ved skiltningen.

Kapitel 4 1 Danmarks Adresseregister
Myndighedsforhold
§ 12

Energi-, forsynings- og klimaministeren etablerer, driver, vedligeholder og videreudvikler Danmarks Adresseregister, som er et landsdækkende grunddataregister med oplysninger om vejnavne og adresser.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren er dataansvarlig myndighed.

Stk. 3 Hver kommune fører registeret efter regler, der fastsættes af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Stk. 4 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om fordelingen mellem staten og kommunerne af udgifterne til etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Adresseregister efter forhandling med KL. Andre parter kan dog bidrage efter aftale med ministeren.

Delegation og udbud
§ 13

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller et privat selskab til helt eller delvis at etablere, drive, vedligeholde og videreudvikle Danmarks Adresseregister.

Stk. 2 Myndigheden eller selskabet, der bemyndiges efter stk. 1, er forpligtet til at udbyde opgaverne med etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Danmarks Adresseregister. Opgaverne med drift, vedligeholdelse og videreudvikling skal udbydes med jævne mellemrum. Udbuddet skal følge udbudslovens regler for tildeling af offentlige kontrakter.

Stk. 3 Afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelse af udbud efter denne lov og efter regler fastsat i medfør heraf, kan påklages til Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 4 Energi-, forsynings- og klimaministeren fører tilsyn med myndigheden eller selskabet, der er bemyndiget efter stk. 1, for så vidt angår Danmarks Adresseregister.

Stk. 5 Rigsrevisor kan kræve regnskabet for et selskab, der er bemyndiget efter stk. 1, forelagt til gennemgang.

Stk. 6 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler for, hvordan myndigheden eller selskabet, der bemyndiges efter stk. 1, skal etablere, drive, vedligeholde og videreudvikle Danmarks Adresseregister og udbyde opgaverne efter stk. 2. Kravspecifikationer m.v. udarbejdes af myndigheden eller selskabet efter ministerens nærmere anvisninger. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om myndighedens eller selskabets oplysningspligt over for ministeren.

Oplysninger i Danmarks Adresseregister
§ 14

Adressemyndigheden registrerer i Danmarks Adresseregister oplysninger om vejnavne, adresser og supplerende bynavne, som er fastsat efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2 For vejnavne optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:

 • 1) Vejnavn og forkortet vejnavn til brug for systemer med begrænset plads.

 • 2) Den omtrentlige geografiske beliggenhed og udstrækning af den navngivne vej.

 • 3) Postnumre og eventuelle supplerende bynavne for vejnavnet.

 • 4) Kommuner og tilhørende vejkoder, som vejnavnet vedrører.

 • 5) Status for vejnavnet.

 • 6) Dato for vejnavnets ikrafttræden.

Stk. 3 For adresser optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:

 • 1) Vejnavn og husnummer samt eventuelt etage- og dørbetegnelse for adressen.

 • 2) Eventuelt supplerende bynavn for adressen.

 • 3) Postnummer for adressen.

 • 4) Den geografiske beliggenhed af adressen og tilknytning til vejnettet.

 • 5) Sogn og afstemningsområder, som adressen hører til.

 • 6) Det jordstykke, som adressen ligger på.

 • 7) Eventuel bygning eller tekniske anlæg, som adressen hører til.

 • 8) Kommunen, som adressen er beliggende i.

 • 9) Status for adressen.

 • 10) Dato for adressens ikrafttræden.

Stk. 4 For postnumre og supplerende bynavne optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:

 • 1) Postnumre med tilhørende navne på postnummerområder, som kan indgå i adresser, og dato for postnummerets og navnets ikrafttræden.

 • 2) Supplerende bynavne og dato for navnets ikrafttræden.

Stk. 5 Energi-, forsynings- og klimaministeren sikrer, at oplysninger om den geografiske afgrænsning af supplerende bynavne og postnumre er til rådighed for Danmarks Adresseregister.

Stk. 6 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om oplysninger i Danmarks Adresseregister, herunder om, at der kan indgå yderligere oplysninger end de i stk. 2-4 nævnte.

Tilknytning af data fra andre grunddataregistre
§ 15

Knyttes der til en registrering i Danmarks Adresseregister oplysninger om administrative geografiske inddelinger, jordstykker, bygninger eller tekniske anlæg, jf. § 14, stk. 2-4, eller regler udstedt i medfør af § 14, stk. 6, skal dette ske på grundlag af den autoritative oplysning fra følgende grunddataregistre:

 • 1) Matriklen, for så vidt angår jordstykker.

 • 2) Bygnings- og Boligregistret (BBR), for så vidt angår bygninger og tekniske anlæg.

 • 3) Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), for så vidt angår administrative geografiske inddelinger m.v.

Anvendelse af grunddata
§ 16

Energi-, forsynings- og klimaministeren sikrer, at Danmarks Adresseregisters oplysninger om vejnavne og adresser, jf. § 14, stk. 2 og 3, og oplysninger om supplerende bynavne og postnumre, jf. § 14, stk. 4, vederlagsfrit stilles til rådighed digitalt og gøres tilgængelige som fælles grunddata for alle.

Stk. 2 De offentlige grunddataregistre om personer, virksomheder, ejendomme og bygninger skal ved registreringer, hvori der indgår et vejnavn eller en adresse, anvende Danmarks Adresseregister som autoritativ kilde til oplysninger om, hvilke vejnavne og adresser der findes i Danmark.

Stk. 3 Offentlige myndigheder og institutioner skal ved etablering af nye it-systemer tilrettelægge systemet således, at registreringer, hvori der indgår et vejnavn eller en adresse, anvender Danmarks Adresseregister som autoritativ kilde til oplysninger om, hvilke vejnavne og adresser der findes i Danmark.

Stk. 4 Finder en offentlig myndighed fejl eller mangler i de fastsatte og registrerede vejnavne eller adresser i Danmarks Adresseregister, skal oplysning herom meddeles til adressemyndigheden.

Tilsyn
§ 17

Energi-, forsynings- og klimaministeren fører tilsyn med kommunernes førelse af Danmarks Adresseregister efter regler fastsat i medfør af § 12, stk. 3.

Stk. 2 Kommunerne skal efter anmodning fra energi-, forsynings- og klimaministeren udlevere oplysninger, data og dokumenter, som er nødvendige for udøvelse af tilsynet.

Kapitel 5 1 Klageadgang, delegation og straf
Klageadgang
§ 18

Adressemyndighedens afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2 Klageberettiget er

 • 1) den, afgørelsen er rettet til, og

 • 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Stk. 3 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutning, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan energi-, forsynings- og klimaministeren se bort fra overskridelse af klagefristen.

Stk. 4 Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre energi-, forsynings- og klimaministeren bestemmer andet.

Stk. 5 Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, senest 6 måneder efter at energi-, forsynings- og klimaministerens afgørelse er meddelt den pågældende.

Delegation
§ 19

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bemyndige en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om, at afgørelser ikke skal kunne påklages.

Straf
§ 20

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

 • 1) undlader rettidigt at meddele oplysninger eller dokumentation, der afkræves efter § 8, stk. 1, eller

 • 2) undlader at opsætte skiltning i overensstemmelse med § 9, stk. 1, 2, 4 og 5.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 1 Ikrafttræden og korrektion af registreringer i CPR m.v.
Ikrafttræden
§ 21

Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2 §§ 12, 13, 22 og 24 træder i kraft den 1. juli 2017.

Korrektion af registreringer i CPR m.v.
§ 22

Kommunalbestyrelsen skal snarest sikre, at aktuelle bopælsregistreringer i Det Centrale Personregister (CPR) stemmer overens med adresseoplysninger, som energi-, forsynings- og klimaministeren stiller til rådighed til brug for opgaven.

Stk. 2 Oplysninger om lokalitet, som i medfør af hidtil gældende regler er registreret i CPR, skal slettes fra CPR.

Kapitel 7 1 Ændringer i anden lovgivning
§§ 23-24

(Udeladt af Redaktionen).

Kapitel 8 1 Territorialt gyldighedsområde
§ 25

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 24 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.