Adresseloven § 14

Denne konsoliderede version af adresseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 136 af 01. februar 2017

Oplysninger i Danmarks Adresseregister
§ 14

Adressemyndigheden registrerer i Danmarks Adresseregister oplysninger om vejnavne, adresser og supplerende bynavne, som er fastsat efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2 For vejnavne optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:

 • 1) Vejnavn og forkortet vejnavn til brug for systemer med begrænset plads.

 • 2) Den omtrentlige geografiske beliggenhed og udstrækning af den navngivne vej.

 • 3) Postnumre og eventuelle supplerende bynavne for vejnavnet.

 • 4) Kommuner og tilhørende vejkoder, som vejnavnet vedrører.

 • 5) Status for vejnavnet.

 • 6) Dato for vejnavnets ikrafttræden.

Stk. 3 For adresser optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:

 • 1) Vejnavn og husnummer samt eventuelt etage- og dørbetegnelse for adressen.

 • 2) Eventuelt supplerende bynavn for adressen.

 • 3) Postnummer for adressen.

 • 4) Den geografiske beliggenhed af adressen og tilknytning til vejnettet.

 • 5) Sogn og afstemningsområder, som adressen hører til.

 • 6) Det jordstykke, som adressen ligger på.

 • 7) Eventuel bygning eller tekniske anlæg, som adressen hører til.

 • 8) Kommunen, som adressen er beliggende i.

 • 9) Status for adressen.

 • 10) Dato for adressens ikrafttræden.

Stk. 4 For postnumre og supplerende bynavne optages følgende oplysninger i Danmarks Adresseregister:

 • 1) Postnumre med tilhørende navne på postnummerområder, som kan indgå i adresser, og dato for postnummerets og navnets ikrafttræden.

 • 2) Supplerende bynavne og dato for navnets ikrafttræden.

Stk. 5 Energi-, forsynings- og klimaministeren sikrer, at oplysninger om den geografiske afgrænsning af supplerende bynavne og postnumre er til rådighed for Danmarks Adresseregister.

Stk. 6 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om oplysninger i Danmarks Adresseregister, herunder om, at der kan indgå yderligere oplysninger end de i stk. 2-4 nævnte.