Lov om frihed for Arrest m.v.

Denne konsoliderede version af lov om frihed for Arrest m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer

Lov nr. 367 af 21. december 1938,
som ændret ved lov nr. 573 af 4. maj 2015

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Fritaget for Arrest er:

  • a. Luftfartøjer, der udelukkende benyttes i Statstjeneste, derunder indbefattet Postbefordring, men ikke Handelsvirksomhed.

  • b. Luftfartøjer, der anvendes paa regelmæssige Ruter i offentlig Lufttrafik, samt de nødvendige Reservefartøjer.

  • c. Luftfartøjer, der i øvrigt er bestemt til Befordring af Personer eller Gods mod Betaling, naar Fartøjet er klart til Afgang for saadan Befordring, og Arrest ikke kræves for Gæld, som er stiftet med den forestaaende Rejse for Øje, eller som er opstaaet under Rejsen.

§ 2

Sikkerhedsstillelse til Afværgelse eller Ophævelse af Arrest anses for tilstrækkelig, naar den dækker Fordringen med Renter og Omkostninger eller Luftfartøjets Værdi, saafremt denne er lavere.

§ 3

Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende Anvendelse paa Forbud til Fordel for Ejeren eller den, som i øvrigt har en Rettighed over Luftfartøjet. Dog kan Ejeren uanset Bestemmelserne i § 1 kræve nedlagt Forbud mod, at et Luftfartøj fjernes, naar det er frataget ham ved en retsstridig Handling.

§ 4

Paa udenlandske Luftfartøjer finder denne Lov kun Anvendelse, for saa vidt der ved Overenskomst med vedkommende Stat er truffet Bestemmelse derom.

§ 4a

Loven finder ikke anvendelse, i det omfang lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel finder anvendelse.

§ 5

Tidspunktet for denne Lovs Ikrafttræden fastsættes ved kongelig Anordning.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.