14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om frihed for Arrest m.v.

Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer

Lov nr. 367 af 21. december 1938,
som ændret ved lov nr. 573 af 04. maj 2015

Denne konsoliderede version af lov om frihed for Arrest m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om frihed for Arrest m.v.

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Fritaget for Arrest er:

  • a. Luftfartøjer, der udelukkende benyttes i Statstjeneste, derunder indbefattet Postbefordring, men ikke Handelsvirksomhed.

  • b. Luftfartøjer, der anvendes paa regelmæssige Ruter i offentlig Lufttrafik, samt de nødvendige Reservefartøjer.

  • c. Luftfartøjer, der i øvrigt er bestemt til Befordring af Personer eller Gods mod Betaling, naar Fartøjet er klart til Afgang for saadan Befordring, og Arrest ikke kræves for Gæld, som er stiftet med den forestaaende Rejse for Øje, eller som er opstaaet under Rejsen.

§2 Sikkerhedsstillelse til Afværgelse eller Ophævelse af Arrest anses for tilstrækkelig, naar den dækker Fordringen med Renter og Omkostninger eller Luftfartøjets Værdi, saafremt denne er lavere.

§3 Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende Anvendelse paa Forbud til Fordel for Ejeren eller den, som i øvrigt har en Rettighed over Luftfartøjet. Dog kan Ejeren uanset Bestemmelserne i § 1 kræve nedlagt Forbud mod, at et Luftfartøj fjernes, naar det er frataget ham ved en retsstridig Handling.

§4 Paa udenlandske Luftfartøjer finder denne Lov kun Anvendelse, for saa vidt der ved Overenskomst med vedkommende Stat er truffet Bestemmelse derom.

§4a Loven finder ikke anvendelse, i det omfang lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel finder anvendelse.

§5 Tidspunktet for denne Lovs Ikrafttræden fastsættes ved kongelig Anordning.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

profile photo
Profilside