Bidragsopkrævningsloven

Denne konsoliderede version af bidragsopkrævningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om opkrævning af underholdsbidrag

Lov nr. 150 af 24. april 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 15. august 2023,
som ændret ved lov nr. 680 af 11. juni 2024

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 3536 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Familieret
  • Insolvensret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Reglerne i denne lov finder anvendelse på opkrævning af underholdsbidrag til barn, ægtefælle eller en uden for ægteskab besvangret kvinde, såfremt bidraget er fastsat efter lovgivningen for Danmark, Færøerne eller Grønland.

Stk. 2 Endvidere finder lovens regler anvendelse på opkrævning af bidrag til fyldestgørelse af en underholdsforpligtelse i henhold til udenlandsk lov i det omfang, det fastsættes ved overenskomst med fremmed stat eller bestemmes af social- og boligministeren.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på opkrævning af renter af underholdsbidrag.

§ 2

Udbetaling Danmark opkræver krav på underholdsbidrag, jf. § 1, i følgende situationer:

Stk. 2 Restanceinddrivelsesmyndigheden opkræver krav på underholdsbidrag, når bidraget er omfattet af § 1, stk. 2, uden at være omfattet af stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Afgørelse om indsigelser mod eksistensen af krav på underholdsbidrag, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, træffes efter § 23 a, stk. 3.

§ 3

Uanset § 8, 1. pkt., i forældelsesloven forældes en fordring på underholdsbidrag, som støttes på en aftale eller afgørelse, ikke længere i sin helhed, når Udbetaling Danmark modtager en anmodning om opkrævning af underholdsbidraget. 1. pkt. finder ikke anvendelse, når fordringen før modtagelsen var forældet efter § 8, 1. pkt., i forældelsesloven.

§§ 4-18

(Ophævet)

§ 19

Agter en skyldner at tage bopæl eller fast ophold i udlandet, inden han har opfyldt hele sin bidragspligt, skal han inden udrejsen, om fornødent efter Udbetaling Danmarks bestemmelse og i det omfang og på den måde, Udbetaling Danmark finder det passende, opfylde bidragspligten eller stille sikkerhed herfor.

Stk. 2 Undlader skyldneren at stille sikkerhed for bidragspligtens opfyldelse som fastsat i stk. 1, kan Udbetaling Danmark bestemme, at fremtidige bidrag for en nærmere fastsat periode skal kunne inddrives straks.

Stk. 3 Består en af skyldneren stillet sikkerhed i kaution, finder reglerne i denne lov og i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige tilsvarende anvendelse på opkrævning og inddrivelse af bidraget hos kautionisterne.

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke personer, som tager bopæl eller fast ophold i Finland, Island, Norge eller Sverige. I det omfang, det fastsættes af social- og boligministeren, omfatter bestemmelsen heller ikke personer, som tager bopæl eller fast ophold i andre lande, med hvilke der er indgået aftale om ydelse af bistand ved inddrivelse af underholdsbidrag.

§ 20

Reglerne i § 19 kan bringes til anvendelse over for en mand, der er part i en påbegyndt faderskabssag, og en kvinde, der er part i en påbegyndt medmoderskabssag.

§ 21

Ved inddrivelse af bidrag efter § 19, stk. 2, forvaltes indkomne beløb efter reglerne i værgemålslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2 Ophører bidragspligten, inden beløbet er opbrugt, tilfalder den tilbageværende del af dette skyldneren eller hans bo.

§§ 21a-23

(Ophævet)

§ 23a

Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2 Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.

Stk. 3 Afgørelse efter § 2, stk. 3, og § 20 træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten.

Stk. 4 Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.

§ 23b

Social- og boligministeren kan

  • 1) fastsætte regler om Udbetaling Danmarks behandling af sager efter denne lov, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag,

  • 2) i samråd med skatteministeren fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af sager efter § 2, stk. 2, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, og

  • 3) fastsætte regler om behandling af sager om indsigelser mod eksistensen af krav efter § 1, stk. 2, og om behandling af sager efter § 20.

§ 23c

Anmodninger efter § 20 og anmodninger om indbringelse af en afgørelse for familieretten skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Hvis Familieretshuset finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Familieretshuset tilbyde, at henvendelsen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Familieretshuset bestemmer, hvordan en henvendelse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3 Familieretshuset kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en henvendelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Familieretshuset ved at modtage henvendelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 4 En digital henvendelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Familieretshuset.

§ 23d

Indsigelser efter § 2, stk. 3, skal indgives til den myndighed, der opkræver underholdsbidraget.

§ 24

Denne lov træder i kraft den 1. juli 1963.

Stk. 2 Loven finder anvendelse også med hensyn til de inden dens ikrafttræden opståede bidragsforpligtelser.

Stk. 3 Lov nr. 133 af 7. maj 1937 om inddrivelse og sikring af underholdsbidrag ophæves.

§ 25

Loven gælder ikke for Grønland.