14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Familieretshusloven Kapitel 2

Lov om Familieretshuset kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af familieretshusloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 766 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Familieretshusloven

Kapitel 2
1
1 Kommentar

Visitation af sager

§4 Familieretshuset visiterer på baggrund af en indledende screening en sag til behandling efter bestemmelserne i §§ 5-8. Sager omfattet af § 2, nr. 1-11, visiteres efter §§ 5-7, og disse sager behandles og afgøres efter denne lov og bestemmelserne i den lovgivning, der i øvrigt gælder for den pågældende sag. § 8 finder anvendelse på sager omfattet af § 2, nr. 12-18.

Stk. 2 Familieretshuset kan under behandlingen af en sag ændre visitationen af sagen. Dette gælder dog ikke sager, der er omfattet af § 6, stk. 2.

Stk. 3 Sager omfattet af § 2, nr. 1-11, vedrørende de samme parter kan visiteres til behandling sammen.

Stk. 4 Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om visitationen af sager.

§5 Enkle sager visiteres til behandling efter bestemmelsen i kapitel 8. Sager omfattet af denne bestemmelse betegnes i loven som § 5-sager.

Stk. 2 Følgende sager behandles som udgangspunkt som § 5-sager:

§6 Mindre enkle sager visiteres til behandling efter bestemmelserne i kapitel 9. Sager omfattet af denne bestemmelse betegnes i loven som § 6-sager.

Stk. 2 Følgende sager behandles altid som § 6-sager, der afgøres af Familieretshuset efter § 26:

§7 Komplekse sager efter forældreansvarsloven og sager, der bør behandles sammen med sådanne, visiteres til behandling efter bestemmelserne i kapitel 10. Sager omfattet af denne bestemmelse betegnes i loven som § 7-sager.

§8 En sag omfattet af § 2, nr. 12-18, behandles og afgøres efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for sagen. Kapitel 3 finder anvendelse ved behandlingen af en sådan sag.

§9 Til brug for visitationen af en sag efter § 4 kan Familieretshuset, hvis det er nødvendigt for afklaringen af, om sagen er kompleks, indhente oplysninger fra kommunalbestyrelsen om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har iværksat støtte til barnet efter kapitel 11 i lov om social service, og hvilken type støtte der i givet fald er tale om. Familieretshuset kan endvidere indhente oplysninger om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har gennemført eller iværksat gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse efter § 50 i lov om social service.

profile photo
Profilside