Værgemålsloven § 35

Denne konsoliderede version af værgemålsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 388 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021,
som ændret ved lov nr. 569 af 10. maj 2022

Forvaltning
§ 35

Kontante midler, aktier, obligationer, pantebreve og andre værdipapirer omfattet af et værgemål skal bestyres i en forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut, som justitsministeren har godkendt hertil, jf. dog stk. 2, § 37 og § 38.

Stk. 2 Værgen forvalter

  • 1) faste ejendomme, løsøre, fordringer på naturalydelser og andre aktiver, der ikke bestyres i en forvaltningsafdeling efter stk. 1, og

  • 2) beløb under en størrelse, som justitsministeren fastsætter, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Værgen skal sørge for, at midler omfattet af stk. 1 indleveres til en forvaltningsafdeling, og kan ikke kvittere for modtagelsen heraf.

Stk. 4 Stk. 2, nr. 2, finder ikke anvendelse på godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål.