14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børneattestloven § 2

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børneattestloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 362 af 02. april 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Vedkommende minister fastsætter nærmere regler om indhentelse af børneattest, jf. stk. 3, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister fastsætter endvidere nærmere regler om indhentelse af børneattest, jf. stk. 3, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsyn. Dagtilbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps

•••

Stk. 2 Vedkommende minister kan tilsvarende fastsætte regler om indhentelse af børneattest for de i stk. 1 nævnte fysiske personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i stk. 1 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsyn. Dagtilbudsbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Ved en børneattest forstås en attest med oplysninger som nævnt i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

•••

Stk. 4 I regler fastsat efter stk. 1 og 2 kan det bestemmes, at forsætlig overtrædelse af reglerne straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Dagtilbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps

•••
profile photo
Profilside