Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1336 af 11. september 2020,
som ændret ved lov nr. 1964 af 15. december 2020 og lov nr. 2529 af 21. december 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

En arbejdsgiver i den private sektor kan beslutte at iværksætte arbejdsfordeling i overensstemmelse med reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør heraf. En arbejdsfordeling, der iværksættes i henhold til 1. pkt., kan være i kraft til og med den 31. marts 2022.

Stk. 2 Arbejdsfordeling i henhold til stk. 1 kan iværksættes uanset bestemmelser i kollektive overenskomster, eller hvad der måtte være aftalt mellem lønmodtager og arbejdsgiver om løn, omfang af arbejdstid m.v., herunder eventuelle overenskomstbestemmelser om arbejdsfordeling. Overenskomstbestemmelser, gældende lovbestemmelser og øvrige aftalte vilkår finder i det omfang, de ikke er til hinder for iværksættelse af arbejdsfordeling i henhold til stk. 1, fortsat anvendelse i perioden med arbejdsfordeling.

Stk. 3 Iværksættelse af arbejdsfordeling i henhold til stk. 1 skal være sagligt begrundet.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de betingelser og rammer, som er gældende for midlertidig arbejdsfordeling, der iværksættes i henhold til denne lov, herunder om adgangen til at fastlægge rammerne for midlertidig arbejdsfordeling ved kollektiv overenskomst og lokale aftaler. Bekendtgørelse om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19

Fremgangsmåde ved beslutning om iværksættelse af arbejdsfordeling
§ 2

En arbejdsgiver, der ønsker at iværksætte arbejdsfordeling i overensstemmelse med § 1, stk. 1, skal oplyse alle ansatte, der kan blive omfattet af arbejdsfordelingen, herom og oplyse om de vilkår, der vil være gældende under arbejdsfordelingen, og arbejdsfordelingens forventede starttidspunkt og sluttidspunkt.

Stk. 2 De ansatte, der modtager oplysninger efter stk. 1, har 24 timer til at beslutte, om de vil omfattes af arbejdsfordelingen. I den forbindelse medregnes timer, der falder på søndage, juleaftensdag, første juledag, anden juledag, nytårsaftensdag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og anden påskedag, ikke. I den forbindelse medregnes timer, der falder på søndage, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, anden påskedag, store bededag, 1. maj, Kristi himmelfartsdag, anden pinsedag, grundlovsdag, juleaftensdag, første juledag, anden juledag og nytårsaftensdag, ikke.

Stk. 3 Arbejdsgiveren afgør på baggrund af tilbagemeldingerne fra de ansatte, om arbejdsfordeling sættes i værk, og giver de enkelte berørte ansatte meddelelse herom. I forhold til ansatte, der i medfør af stk. 2 har givet arbejdsgiveren meddelelse om, at de ikke ønsker at blive omfattet af arbejdsfordelingen, beslutter arbejdsgiveren, om de ansatte skal afskediges.

Stk. 4 Ønsker arbejdsgiveren at ændre arbejdsfordelingen, så de ansattes ledighed øges, skal proceduren i stk. 1-3 på ny gennemføres.

§ 3

En arbejdsgiver, der ønsker at iværksætte arbejdsfordeling i overensstemmelse med § 1, stk. 1, skal informere og høre lønmodtagernes repræsentanter i overensstemmelse med samarbejdsaftalen, lignende aftaler eller lov om information og høring af lønmodtagere, der er gældende på den pågældende virksomhed.

Opsigelse under arbejdsfordeling
§ 4

En ansat, der er omfattet af en arbejdsfordeling efter § 1, stk. 1, kan ikke under arbejdsfordelingen opsiges af de årsager, der begrundede iværksættelse af arbejdsfordelingen.

Stk. 2 Opsiges en ansat, der er omfattet af en arbejdsfordeling efter § 1, stk. 1, under denne af arbejdsgiveren af andre årsager end dem, der begrundede iværksættelse af arbejdsfordelingen, vil de vilkår, der var gældende forud for iværksættelse af arbejdsfordelingen, være gældende i forbindelse med opsigelsen.

Stk. 3 Opsagte ansatte kan pålægges fortsat at arbejde i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed, der er omfattet af en arbejdsfordeling, som er iværksat i henhold til § 1, stk. 1, hvis deres arbejdstid nedsættes svarende til arbejdsfordelingen, og hvis de modtager fuld løn.

§ 5

En ansat, der omfattes af en arbejdsfordeling i overensstemmelse med § 1, stk. 1, kan under arbejdsfordelingen uden forudgående varsel fratræde for at overtage andet arbejde med en længere arbejdstid.

Anvendelse af vikarer
§ 6

En virksomhed må ikke anvende vikarer fra vikarbureauer i en virksomhed som helhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, hvor der er en arbejdsfordeling i overensstemmelse med § 1, stk. 1, i kraft.

Øvrige ansættelsesvilkår
§ 7

En ansat er under perioden med arbejdsfordeling omfattet af sine sædvanlige ansættelsesvilkår, jf. dog § 1, stk. 2, og § 5, og optjener anciennitet på sædvanlig vis under arbejdsfordelingen. Hvis arbejdsgiveren beslutter at afslutte arbejdsfordelingen, bliver den ansatte omfattet af de fulde ansættelsesvilkår, der var gældende på tidspunktet for iværksættelse af arbejdsfordeling.

Domstolsprøvelse
§ 8

På overenskomstdækkede virksomheder kan sager om bestemmelser i denne lov, herunder om afskedigelse, jf. § 2, stk. 3, og § 4, stk. 2, behandles fagretligt. I det omfang der på sådanne virksomheder ikke i forvejen er hjemmel i kollektiv aftale til fagretlig behandling, kan sager om bestemmelser i denne lov indbringes for Arbejdsretten, jf. § 9 i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Stk. 2 Sager om bestemmelser i denne lov, som ikke behandles fagretligt eller ved Arbejdsretten, behandles ved de almindelige domstole.

Ikrafttræden m.v.
§ 9

Loven træder i kraft den 14. september 2020.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.