Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 572 af 5. maj 2020,
som ændret ved lov nr. 1620 af 17. november 2020, lov nr. 248 af 23. februar 2021, lov nr. 779 af 4. maj 2021 og lov nr. 1956 af 19. oktober 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Virksomheder, der efter momslovens § 57, stk. 3, anvender kvartalet som afgiftsperiode, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens angivne afgiftstilsvar for fjerde kvartal 2019, der havde angivelsesfrist den 2. marts 2020, jf. dog § 5.   Endvidere kan virksomheder efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens rettidigt angivne afgiftstilsvar for tredje og fjerde kvartal 2020, der havde angivelsesfrist den 1. marts 2021, jf. dog § 5. Endvidere kan virksomheder efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens rettidigt angivne afgiftstilsvar for første kvartal 2021, der havde angivelsesfrist den 1. juni 2021, jf. dog § 5.

§ 2

Virksomheder, der efter momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens angivne afgiftstilsvar for andet halvår 2019, der havde angivelsesfrist den 2. marts 2020, jf. dog § 5. Endvidere kan virksomheder efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens rettidigt angivne afgiftstilsvar for første og andet halvår 2020, der havde angivelsesfrist den 1. marts 2021, jf. dog § 5.

§ 3

Virksomheder, der efter § 6 a i lov om afgift af lønsum m.v. foreløbigt skal opgøre og indbetale lønsumsafgift på grundlag af virksomhedens lønsum, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens angivne foreløbige opgørelse for opgørelsesperioden for første kvartal 2020, der havde opgørelsesfrist den 15. april 2020, jf. dog § 5.

§ 4

Virksomheder, der efter § 6 b i lov om afgift af lønsum m.v. har angivet lønsumsafgift for indkomståret 2019, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til en fjerdedel af afgiften af overskuddet for indkomståret 2019, jf. dog § 5.

§ 5

§§ 1-4 gælder ikke for virksomheder, der

 • 1) er under konkursbehandling,

 • 2) er under rekonstruktionsbehandling,

 • 3) er under likvidation,

 • 4) er under tvangsopløsning,

 • 5) har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,

 • 6) inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,

 • 7) har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen eller skatte-, told- eller afgiftssvig efter straffelovens § 289,

 • 8) ansøger om lån i perioden fra og med den 5. maj 2020 til og med den 15. juni 2020, og som i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, eller som ansøger om lån i perioden fra og med den 17. november 2020 til og med den 18. december 2020, og som i perioden fra og med den 27. oktober 2020 til og med den 18. december 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, eller som ansøger om lån i perioden fra og med den 17. marts 2021 til og med den 14. april 2021, og som i perioden fra og med den 29. januar 2021 til og med tidspunktet for anmodningen om lån i henhold til § 1, 2. pkt., eller § 2, 2. pkt., har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen , eller som ansøger om lån i henhold til § 1, 3. pkt., og som i perioden fra og med den 24. marts 2021 til og med tidspunktet for anmodningen om lån i henhold til § 1, 3. pkt., har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen medmindre anmodningen om lån for disse virksomheder ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,

 • 9) ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte eller

 • 10) er offentlige institutioner.

Stk. 2 Afgørelser om bevilling af lån efter denne lov kan ikke påklages.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afskæring af virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 9, fra at opnå lån efter §§ 1-4 og om indholdet af erklæringen fra en uafhængig, godkendt revisor efter stk. 1, nr. 8. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19

§ 6

Udbetalte lån efter §§ 3 og 4 skal tilbagebetales senest den 1. november 2021 via indbetaling til skattekontoen.

Stk. 2 Udbetalte lån efter § 1, 1. og 2. pkt., og § 2 skal tilbagebetales senest den 1. april 2022 via indbetaling til skattekontoen. Udbetalte lån efter § 1, 3. pkt., skal tilbagebetales senest den 1. november 2022 via indbetaling til skattekontoen. Er lånet bevilget til et iværksætterselskab, som ikke efterfølgende er kommet under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning, er fristen for tilbagebetaling dog den 1. november 2021, medmindre det senest den 29. oktober 2021 af Det Centrale Virksomhedsregister fremgår, at iværksætterselskabet er omregistreret til et anpartsselskab. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra et selskab bestemme, at 3. pkt. ikke finder anvendelse, hvis omregistreringen til et anpartsselskab fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister efter den 29. oktober 2021. Told- og skatteforvaltningens afgørelse på en anmodning efter 4. pkt. kan ikke påklages.

Stk. 3 Ophører eller inddrages virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift, skal det lån, der er udbetalt vedrørende den ophørte eller inddragne registrering, tilbagebetales senest 14 dage efter registreringens ophør eller inddragelse. Opfylder en virksomhed i løbet af låneperioden ikke betingelserne i § 5, skal lånet dog tilbagebetales straks.

§ 6a

For udbetalinger efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, 1. pkt., der sker som følge af angivelser af betydning for størrelsen af beløb, der er udbetalt som lån i henhold til §§ 1-4, løber 3-ugersfristen efter opkrævningslovens § 12, stk. 2, 1. pkt., og tidspunktet for kreditering efter opkrævningslovens § 16 a, stk. 6, fra det tidspunkt, hvor lånet tilbagebetales til told- og skatteforvaltningen, eller hvor lånet skal tilbagebetales til told- og skatteforvaltningen, jf. § 6. For tilbagebetalingskrav vedrørende den del af lånet, der som følge af en angivelse som nævnt i 1. pkt. er bevilget og udbetalt med urette, finder § 6, stk. 1 og 2, anvendelse. Udbetalinger som nævnt i 1. pkt. kan ikke af virksomheden påberåbes at skulle modregnes efter reglerne om modregning med fordringer, der udspringer af samme retsforhold.

§ 7

Anmodning om lån i henhold til § 1, 1. pkt., § 2, 1. pkt., og §§ 3 og 4 skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 5. maj 2020 til og med den 15. juni 2020 eller i perioden fra og med den 17. november 2020 til og med den 18. december 2020.

Stk. 2 Anmodning om lån i henhold til § 1, 2. pkt., og § 2, 2. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 17. marts 2021 til og med den 14. april 2021. Anmodning om lån i henhold til § 1, 3. pkt., skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 2. juni 2021 til og med den 16. juni 2021.

Stk. 3 Er anmodningen om udbetaling modtaget rettidigt, sker udbetaling af beløb omfattet af §§ 1-4 så vidt muligt senest 12 bankdage efter modtagelsen af anmodningen til virksomhedens nemkonto. Beløb omfattet af § 4 udbetales dog tidligst efter betalingsfristen for indkomståret 2019. Der ydes ikke rentegodtgørelse ved udbetaling efter 12 bankdage, jf. 1. pkt.

Stk. 4 Kan told- og skatteforvaltningen på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af en anmodning om udbetaling af beløb omfattet af §§ 1-4, afbrydes udbetalingsfristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Skønner told- og skatteforvaltningen, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for afgiftstab, kan udbetalingsfristen ligeledes afbrydes, indtil virksomhedens forhold er undersøgt.

Stk. 5 Alene beløb, der er tilovers efter modregning med debetsaldoen på skattekontoen og med beløb, der efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 4, 4. pkt., er overgivet til inddrivelse, udbetales som lån efter §§ 1-4. Opkrævningslovens § 16 c, stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Overdragelser af krav omfattet af §§ 1-4 kan ikke overstige det beløb, der udbetales efter modregning, jf. stk. 5.

Stk. 7 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om undtagelser fra anmodningsfristen, anmodningens indhold og administration af anmodninger efter stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19

§ 8

Selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få fremrykket udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der i indkomståret 2019 straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Ligningslovens § 8 X, stk. 1, 2.-6. pkt., og stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Anmodning om fremrykket udbetaling efter stk. 1 skal indgives senest den 15. maj 2020 og skal vedlægges oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, og som ved afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det pågældende indkomstår straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3 Anmodning om fremrykket udbetaling efter stk. 1 skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af erklæringen. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19

Stk. 4 Ved opgørelsen og ved en eventuel efterfølgende afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for indkomståret 2019 skal årets underskud nedsættes med den del af underskuddet, hvoraf der anmodes om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen overfører det opgjorte beløb, der er opgjort efter stk. 1, til skattekontoen så vidt muligt senest den 30. juni 2020.

Stk. 6 Ved udbetaling af skattekredit modregnes virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter, uanset om der er sket overdragelse af kravet.

Stk. 7 Er der sket udbetaling med et større beløb, end ligningslovens § 8 X berettiger til, opkræves det for meget udbetalte beløb. Selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4, 3. pkt., og § 30 om opkrævning af restskat finder tilsvarende anvendelse.

§ 9

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af beløb efter §§ 1-4 og 8.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19

Stk. 3 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at opnå større udbetalinger, end vedkommende er berettiget til efter §§ 1-4, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven ophæves den 1. december 2022.

§ 11

(Udeladt)

§ 12

(Udeladt)

§ 13

(Udeladt)

§ 14

(Udeladt)

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.