Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 19. marts 2020,
jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 17. januar 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Dagtilbud
§ 1

Børne- og undervisningsministeren kan for tilbud efter dagtilbudsloven, der er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven, fastsætte regler, som supplerer eller fraviger bestemmelser i dagtilbudsloven og regler fastsat i medfør heraf, herunder om kommunernes forsyningsforpligtelse, pasningsgaranti, sprogvurdering og sprogstimulering, et sundt frokostmåltid, tilskud, forældrebetaling, egenbetaling samt obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder. Bekendtgørelse om kompentation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, 2021 og 2022, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbningen heraf

Nødundervisning
§ 2

Private og offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der er omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven, der indebærer, at elever, kursister eller deltagere ikke kan modtage den almindelige undervisning, skal i videst muligt omfang tilbyde nødundervisning i overensstemmelse med uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om nødundervisning efter stk. 1, herunder om rammer for og omfang af nødundervisning og brug af fjernundervisning og lign. i forbindelse med nødundervisning, om undervisning og aktiviteter, der ikke er omfattet af krav om gennemførelse af nødundervisning, og om forholdet mellem nødundervisning og den almindelige undervisning m.v. for de berørte elever, kursister og deltagere. Børne- og undervisningsministeren kan i forbindelse med fastsættelse af regler efter 1. pkt. supplere eller fravige bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område og regler fastsat i medfør heraf, herunder om tilrettelæggelse, gennemførelse og placering af fag m.v. i uddannelsen, om varighed af undervisning, om fravær og om ydelser til elever, kursister eller deltagere. Der kan endvidere fastsættes regler om aflysning, udskydelse eller omlægning af undervisning og praktik, idet der i denne henseende tages størst muligt hensyn til, at sådanne tiltag ikke giver elever, kursister eller deltagere ringere vilkår, end de ville have haft i det almindelige forløb. Nødbrobygningsbekendtgørelsen Nødundervisningsbekendtgørelsen

Beviser, prøver og eksamener
§ 3

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om udstedelse af beviser og om gennemførelse af prøver og eksamener for ansøgere, elever, kursister eller deltagere, hvis en privat eller offentlig skole, uddannelsesinstitution eller anden institution er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven. Børne- og undervisningsministeren kan i den forbindelse supplere eller fravige bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område og regler fastsat i medfør heraf, herunder om adgangen til at indstille sig til prøver, om prøvedatoer, om tidspunktet for aflæggelse af prøverne, om ophøjelse af standpunktskarakterer el.lign. til prøvekarakterer og om antallet af prøver, som indgår i eksamen, eller om aflysning eller udskydelse af prøver, idet der i denne henseende tages størst muligt hensyn til, at sådanne tiltag ikke giver elever, kursister eller deltagere ringere vilkår, end de ville have haft i det almindelige forløb. Nødprøvebekendtgørelsen Nødsygeprøvebekendtgørelsen Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved grundforløbets afslutning i skoleåret 2020/21 på de treårige gymnasiale uddannelser som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 Nødvinterprøvebekendtgørelsen Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse og forberedende voksenundervisning som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 Gymnasienødprøvebekendtgørelsen Avu-nødprøvebekendtgørelsen Nødundervisningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 Grundskolenødprøvebekendtgørelsen

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der på uddannelser, hvor der ikke i lovgivningen om uddannelsen er bestemmelser om standpunktskarakterer el.lign., skal gives sådanne for elever, kursister eller deltagere, hvis en privat eller offentlig skole, uddannelsesinstitution eller anden institution er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven.

Vejledning og optagelse
§ 4

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om vejledning til og om optagelse på ungdomsuddannelser for at afbøde følgerne af, at ansøgere eller de optagende private eller offentlige skoler eller uddannelsesinstitutioner er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven. Børne- og undervisningsministeren kan i den forbindelse supplere eller fravige bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område og regler fastsat i medfør heraf, herunder om forudsætninger for at have retskrav på optagelse, om krav om optagelsesprøve, om uddannelsesparathedsvurdering og om ungdomsuddannelsesinstitutionernes underretning vedrørende vejledning i forhold til de unges valg af ungdomsuddannelse. Nødprøvebekendtgørelsen Grundskolenødprøvebekendtgørelsen

Ydelser, betaling, tilskud m.v.
§ 5

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler, der supplerer eller fraviger bestemmelser i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bestemmelser i andre love på Børne- og Undervisningsministeriets område og regler fastsat i medfør heraf, hvorefter Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag eller institutioner for erhvervsrettet uddannelse administrerer udbetaling af ydelser, med henblik på at ydelser kan udbetales til arbejdsgivere, institutioner, faglige udvalg eller elever, uanset at elevernes uddannelsesinstitution er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven. Nødundervisningsbekendtgørelsen

§ 6

Børne- og undervisningsministeren kan yde særlige tilskud til private og offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, som modtager statslige tilskud til gennemførelse af deres undervisningsaktiviteter, hvis skolen eller institutionen er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om de statslige tilskud til private og offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven, der supplerer eller fraviger bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område og regler fastsat i medfør heraf om disse tilskud. Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19 Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 Bekendtgørelse om visse økonomiske kompensationsordninger m.v. i skoleåret 2020/2021 på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19 Nødundervisningsbekendtgørelsen

§ 7

Deltagerbetaling m.v. i henhold til lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område til private og offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der er omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven, der indebærer, at elever, kursister eller deltagere i en periode ikke kan modtage den almindelige undervisning, tilbud om kost og logi på kostafdelinger, skolehjem og lign. eller pasning i en skolefritidsordning, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 7, opkræves efter de almindelige gældende regler herom i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, uanset at undervisningen erstattes af nødundervisningen eller at adgangen til kost og logi eller skolefritidsordningen er begrænset. Deltagerbetalingen m.v. kan dog højst udgøre kommunens, skolens eller institutionens samlede udgift til den undervisning, det tilbud om kost og logi eller den skolefritidsordning, deltagerbetalingen m.v. vedrører i perioden fra lovens ikrafttrædelse til lovens ophævelse.

§ 8

Finder børne- og undervisningsministeren, at virksomhed på en privat eller offentlig skole, uddannelsesinstitution eller anden institution, som modtager statslige tilskud til gennemførelse af sine undervisningsaktiviteter, ikke er i overensstemmelse med regler fastsat efter § 2, § 3 eller § 4, kan ministeren udstede påbud til skolen eller uddannelsesinstitutionen om at ændre den pågældende virksomhed.

Stk. 2 For påbud efter stk. 1 gælder bestemmelser i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning om adgang til at tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis.

Delegation af beføjelser
§ 9

Har børne- og undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan styrelsens afgørelser ikke indbringes for ministeren.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse typer af afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, i et nærmere bestemt omfang kan indbringes for ministeren. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at klage og fremgangsmåden herved.

Folkehøjskoler
§ 10

Kulturministeren kan for tilbud om kurser og undervisning efter lov om folkehøjskoler, som er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter epidemiloven, fastsætte regler, som supplerer eller fraviger bestemmelser i lov om folkehøjskoler og regler fastsat i medfør heraf, herunder om beregning af statstilskud, elevbetaling, beregning af årselever m.v. Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Den frie folkeoplysende virksomhed
§ 11

Kulturministeren kan for tilbud inden for den frie folkeoplysende virksomhed, herunder den folkeoplysende voksenundervisning og det frie folkeoplysende foreningsarbejde samt for tilbud inden for distriktsforeninger, daghøjskoler og Folkeuniversitetet, som er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter epidemiloven, fastsætte regler, som supplerer eller fraviger bestemmelser i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet og regler fastsat i medfør heraf, herunder om kommunale tilskud og statslige tilskud. Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19

§ 12

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Loven kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 3 Loven ophæves den 18. april 2022, jf. dog stk. 4. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte overgangsordninger i den forbindelse.

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan under særlige omstændigheder fastsætte, at lovens ophævelse helt eller delvis udskydes til et senere tidspunkt, dog ikke senere end til den 24. juni 2022.

§ 13

Børne- og undervisningsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2020-21 inden udgangen af november 2020.

§ 14

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.