Lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 963 af 26. juni 2020

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Denne lov finder anvendelse på udbud, herunder markedsføring, formidling og salg, af skriftlige opgavebesvarelser eller anden uretmæssig hjælp til aflæggelse af prøver og eksamener.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Prøver og eksamener: Prøver og eksamener efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse eller faget.

 • 2) Eksaminand: En person, der aflægger en prøve eller eksamen.

 • 3) Uretmæssig hjælp: Bistand til en eksaminand til at

  • a) skaffe sig eller give andre eksaminander hjælp til besvarelse af en prøve eller eksamen, herunder kommunikation under prøven eller eksamenen,

  • b) udgive andres arbejde som eksaminandens eget,

  • c) anvende ikketilladte hjælpemidler eller

  • d) skaffe sig anden hjælp givet i direkte forbindelse med aflæggelse af prøver og eksamener.

§ 3

Der må ikke ske udbud, herunder markedsføring, formidling eller salg, af skriftlige opgavebesvarelser eller anden uretmæssig hjælp til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet til aflæggelse af prøver eller eksamener.

§ 4

Overtrædelse af § 3 straffes med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til, om overtrædelsen er af grov eller gentagen karakter.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 Er der ved en overtrædelse opnået et økonomisk udbytte, konfiskeres dette efter reglerne i straffelovens 9. kapitel. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde.

Stk. 4 Den, der forsætligt medvirker til overtrædelse af § 3, kan pålægges strafansvar efter straffelovens § 23.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.