Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 289 af 27. april 1994,
jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 08. august 2019,
som ændret ved lov nr. 492 af 15. maj 2023 og lov nr. 1798 af 28. december 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
§ 1

Loven gælder for følgende statslige institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der giver uddannelse på de kunstneriske fagområder:

 • 1) Arkitektskolen Aarhus.

 • 2) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Stk. 2 Uddannelses- forskningsministeren kan bestemme, at andre statslige uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet omfattes af loven.

Stk. 3 Loven gælder også for institutioner, der måtte opstå som følge af fusioner mellem institutionerne nævnt i stk. 1.

Kapitel 2 Institutionernes opgaver
§ 2

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

§ 2a

Arkitektskolen Aarhus har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur.

§§ 3-7b

(Ophævet)

§ 8

Uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af loven, skal endvidere bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for deres fagområder.

Kapitel 3 Uddannelser og forskning
§ 9

Uddannelses- og forskningsministeren beslutter efter samråd med institutionen, hvilke uddannelser institutionen skal udbyde.

Stk. 2 En institution, der driver forskning, træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives på institutionen.

§ 9a

Institutionen kan udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende, der er optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Stk. 2 Institutionen kan udbyde enkeltfag fra en bacheloruddannelse til talentfulde elever i ungdomsuddannelser.

§ 9b

Institutionen kan efter uddannelses- og forskningsministerens godkendelse udbyde en kandidatuddannelse efter § 9, stk. 1, på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse (erhvervskandidatuddannelse).

Stk. 2 Ministeren kan bestemme, at en godkendelse efter stk. 1 bortfalder, således at yderligere optag på erhvervskandidatuddannelsen skal ophøre.

Stk. 3 Ministeren kan fastlægge maksimumsrammer for tilgangen til erhvervskandidatuddannelsen.

Stk. 4 Institutionen kan hos told- og skatteforvaltningen indhente de oplysninger om den studerende, der er nødvendige for kontrol af, om den studerende under hele uddannelsesforløbet opfylder betingelserne for optagelse på erhvervskandidatuddannelsen. Institutionen kan i denne forbindelse også indhente oplysninger via indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. Institutionen kan i forbindelse hermed foretage samkøring i kontroløjemed af oplysninger fra egne registre med oplysninger fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5 Ministeren fastsætter nærmere regler om erhvervskandidatuddannelsen, herunder om udbud og kriterier for godkendelse samt særlige vilkår for studerende.

§ 9c

For at fastholde studerende i uddannelse skal institutionen yde bistand til de studerende, der har behov herfor.

Stk. 2 Institutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Stk. 3 Institutionen har pligt til at opfordre en studerende til at søge vejledning hos Studievalg Danmark eller den relevante institution, hvis den studerende ønsker at afbryde sin uddannelse eller begynde på en anden uddannelse.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.

§ 9d

Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge den enkelte uddannelse således, at den studerende inden for den normerede studietid har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet.

Stk. 2 Institutionen kan for uddannelser omfattet af stk. 1 indgå aftaler om udveksling af studerende med udenlandske uddannelsesinstitutioner, hvor udvekslingen kan gennemføres helt eller delvis virtuelt.

§ 10

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om: Adgangsbekendtgørelsen

 • 1) Uddannelsernes indhold og varighed, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer, eventuelle krav til studieaktivitet og om tilmelding af bachelorstuderende til uddannelseselementer på en kandidatuddannelse.

 • 2) Eksaminer, prøver og bedømmelser, herunder om studerendes tilmelding til og afmelding fra disse.

 • 3) Adgang til uddannelserne.

 • 4) Ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere.

 • 5) Erhvervelse af doktorgrader.

 • 6) Klager til institutionen fra studerende i forbindelse med eksaminer og prøver samt procedurer til behandling heraf.

 • 7) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, jf. § 9 a, stk. 1, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse.

 • 8) Regler om udbud af enkeltfag, herunder kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. § 9 a, stk. 2.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis.

Stk. 4 Før uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler i henhold til stk. 1, skal de institutioner, der er berørt af reglerne, have lejlighed til at udtale sig, hvis forslagene ikke hidrører fra disse.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler om, at studerende på bachelor- og kandidatuddannelser omfattet af denne lov kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, herunder om, at en erkendtlighed højst kan svare til et beløb på 3.375 kr. om måneden (2023-niveau), og at beløbsgrænsen fra og med den 1. januar 2024 reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om virtuel udveksling efter § 9 d, stk. 2.

Stk. 7 Institutionen kan fastsætte regler om bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger over for studerende.

Kapitel 4 Styrelse
§ 11

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om styrelse af institutionerne.

Stk. 2 Før uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler i henhold til stk. 1, skal de institutioner, der er berørt af reglerne, have lejlighed til at udtale sig, hvis forslagene ikke hidrører fra disse.

§ 11a

(Ophævet)

§ 11b

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus er statsinstitutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med et ulige antal medlemmer beskikket af uddannelses- og forskningsministeren. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter antallet af medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Bestyrelsen skal samlet have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, videnformidling, ledelse, organisation og økonomi samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren udpeger et antal eksterne bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden og næstformanden. De af uddannelses- og forskningsministeren udpegede eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi og udgør sammen med det af Statens Kunstråd udpegede medlem, jf. stk. 4, et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 4 Statens Kunstråd udpeger et eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kunstfaglige kvalifikationer inden for et eller flere af institutionens hovedfagområder.

Stk. 5 Et mindretal af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af og blandt medarbejdere og studerende.

Stk. 6 Eksterne bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter beskikkes for en periode på 4 år, jf. stk. 1, mens studenterrepræsentanter beskikkes for en periode på 2 år. Udtræder et medlem i beskikkelsesperioden, beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at bestyrelsen skal træde tilbage, hvis ministeren vurderer, at bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar, jf. § 11 c, stk. 1. I så fald beskikkes en ny bestyrelse efter reglerne i stk. 2-6.

§ 11c

Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for institutionens samlede virksomhed, for institutionens anvendelse af bevillingen, for institutionens regnskab og for overholdelsen af de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Bestyrelsen underskriver institutionens regnskab.

Stk. 2 Bestyrelsen skal fremme institutionens strategiske virke og varetage institutionens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.

Stk. 4 Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor institutionens budget, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse.

§ 11d

Rektor på de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, har inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, ansvaret for den daglige ledelse af institutionens undervisning, forskning, kunstneriske udviklingsvirksomhed, administration og økonomi.

Stk. 2 Rektor på de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, ansætter og afskediger institutionens øvrige personale.

§ 11e

På de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, nedsættes et fagligt råd, hvor rektor er formand.

Stk. 2 Rådet rådgiver rektor i faglige anliggender og høres i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Rådet kan udtale sig om alle faglige forhold af væsentlig betydning for institutionens virksomhed og har pligt til at drøfte de faglige forhold, som rektor forelægger.

Kapitel 5 Forskeruddannelse
§ 12

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om erhvervelse af ph.d.-graden på institutioner, der driver forskning på et højt videnskabeligt niveau.

Kapitel 6 Økonomiske forhold
§ 13

Statens bevillinger til institutionerne fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at en institution, der giver

 • 1) efter- og videreuddannelse,

 • 2) åben uddannelse,

 • 3) uddannelse af visse udenlandske studerende,

 • 4) uddannelse af ph.d.-studerende, hvis uddannelse finansieres af eksterne midler,

kan opkræve betaling for deltagelse i undervisning og eksamen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Institutionerne kan ikke opkræve deltagerbetaling eller gebyrer i forbindelse med talentfulde elevers deltagelse i enkeltfag, jf. § 9 a, stk. 2.

Stk. 4 En institution kan opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Institutionernes biblioteker kan desuden opkræve gebyr i forbindelse med for sen aflevering, bortkomst og beskadigelse af bøger og andet udlånt materiale.

Stk. 5 Designskolen Kolding og design- og kunsthåndværkeruddannelserne ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering kan opkræve et gebyr fra deres studerende til dækning af forbrug af fællesmaterialer.

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om opkrævning og regulering af gebyr efter stk. 5.

Stk. 7 Institutioner kan modtage tilskud fra anden side end fra bevillingslovene. Sådanne tilskud kan holdes adskilt fra statslige bevillinger. Der kan oprettes fonde og legater for sådanne tilskudsmidler.

§ 14

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende, at institutionerne indgår aftaler af ikkekommerciel karakter med selvejende institutioner og organisationer, der har tilknytning til institutionerne, og hvis hovedformål er knyttet til institutionens formål.

§ 14a

Uddannelsesinstitutionen kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikkeindskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved institutionen pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.

Kapitel 7 Forskellige bestemmelser
§ 15

En institutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til uddannelses- og forskningsministeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser, med undtagelse af klager over retlige spørgsmål ved afgørelser om en studerendes retsstilling, ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 15a

Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 15b

Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding godkende sammenlægning af de pågældende videregående uddannelsesinstitutioner eller sammenlægning af disse uddannelsesinstitutioner med universiteter, forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører under uddannelses- og forskningsministeren, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.

Stk. 2 Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation, ved at den videregående uddannelsesinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende institution.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at en uddannelsesinstitution, jf. stk. 1, ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til en anden uddannelsesinstitution, jf. stk. 1, til et universitet, en forskningsinstitution eller en anden videregående uddannelsesinstitution. Spaltning sker, ved at dele af den videregående uddannelsesinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages til en eller flere bestående eller nye institutioner. For institutioner, der ikke hører under uddannelses- og forskningsministeren, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.

Stk. 4 Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 eller spaltning efter stk. 3, at der ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder.

Stk. 5 Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 3 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. Ved sammenlægninger af to eller flere statsinstitutioner, hvor den fortsættende institution forbliver en statsinstitution, sker der ikke skyldnerskifte.

Stk. 6 Såfremt en statsinstitution sammenlægges med en statsfinansieret selvejende institution, vil styreformen på den fortsættende institution være statsfinansieret selveje.

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og spaltninger.

§ 15c

Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af institutioner, jf. § 15 b, stk. 1, eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 15 b, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 2 Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af en institution, jf. § 15 b, stk. 1, eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 15 b, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 3 Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 4 Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder.

Stk. 5 Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse.

Stk. 6 Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 67, stk. 6-11, om tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøjskole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en professionshøjskole overtager sådanne tjenestemænd.

§ 15d

Uddannelses- og forskningsministeren kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.

§ 16

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende undtagelser fra lovens bestemmelser efter forslag fra institutionen.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte særlige regler for institutioner eller dele heraf, der varetager særlige opgaver, eller hvor særlige forhold tilsiger det.

Kapitel 7 a Selvejende uddannelsesinstitutioner, der overvejende finansieres af staten
§ 16a

Reglerne i dette kapitel gælder for Designskolen Kolding.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter ansøgning fra den pågældende institution bestemme, at andre selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der overvejende finansieres af staten, og som giver uddannelse på de kunstneriske fagområder, omfattes af dette kapitels bestemmelser.

Stk. 3 Denne lovs kapitel 3 og 5-7 finder tillige anvendelse på institutioner omfattet af dette kapitel.

Stk. 4 Under forudsætning af godkendelse fra de bevilligende myndigheder kan uddannelses- og forskningsministeren efter ansøgning fra en selvejende institution omfattet af dette kapitel bestemme, at institutionen overgår til at blive statsinstitution og omfattes af denne lovs bestemmelser om statsinstitutioner.

§ 16b

Institutionen er forpligtet til at medvirke til gennemførelse af en evaluering af institutionens virksomhed, hvis uddannelses- og forskningsministeren beslutter at iværksætte en sådan.

§ 16c

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkår for statstilskud, herunder antallet af studerende, samt regler om budgetter, regnskaber, kontrol og tilsyn m.v. for institutionen. Bekendtgørelse om tilskud, regnskab og revision m.v. for Designskolen Kolding

Stk. 2 Institutionen skal efter anmodning fra uddannelses- og forskningsministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. § 16 f, stk. 2.

Stk. 3 Institutionen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at statens tilskud til institutionen bortfalder helt eller delvist, såfremt uddannelses- og forskningsministeren skønner, at der ikke længere er behov for institutionen eller dele af dens virksomhed, eller såfremt institutionen tilsidesætter gældende regler eller vilkår fastsat for statstilskud.

§ 16d

Den selvejende institutions forhold reguleres i en vedtægt, der godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 I vedtægten kan der fastsættes regler om, at rektor kan nedsætte studienævn, herunder for at sikre studerende og medarbejdere medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning. Reglerne skal omfatte sammensætning og opgaver, der varetages af studienævnet.

§ 16e

Institutionens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2 Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Den strategiske rammekontrakt skal indeholde strategiske mål for institutionens opgaver.

§ 16f

Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for institutionens virksomhed, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge institutionen at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, såfremt de samlede budgetterede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område overstiger den flerårige investeringsramme, der fastsættes på finansloven.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan give bestyrelsen påbud om berigtigelse af nærmere angivne forhold vedrørende uddannelsen og forvaltningen af de statslige tilskud. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud efter 1. punktum, kan uddannelses- og forskningsministeren beslutte,

 • 1) at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af uddannelses- og forskningsministeren, eller

 • 2) at bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal vælges efter reglerne i institutionens vedtægt.

Stk. 4 Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer institutionens videreførelse i fare, kan uddannelses- og forskningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed indsætte en midlertidig bestyrelse, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i institutionens vedtægt.

§ 16g

Institutionens rektor har ansvaret for tilrettelæggelsen af institutionens undervisning og har desuden den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen.

§ 16h

Beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, revisorer eller andre i anledning af tab påført institutionen kan træffes af bestyrelsen eller af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 16i

I tilfælde af institutionens ophør anvendes eventuel nettoformue til undervisnings- og uddannelsesformål efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse.

Kapitel 8 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 17

Loven træder i kraft den 1. august 1994.

Stk. 2 Regler fastsat i kongelige anordninger og bekendtgørelser, der er gældende på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i henhold til denne lov.

Stk. 3 Personer, der på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden varetager hverv i henhold til regler fastsat i kongelige anordninger og bekendtgørelser, fortsætter i deres hverv, indtil de afløses af personer, der udnævnes eller vælges efter regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 18

(Udelades)