14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Adgangsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 211 af 27. februar 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Adgangsbekendtgørelsen

I medfør af § 1, stk. 2-5, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 311 af 25. april 2018, § 22, stk. 1, nr. 4, og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, § 15, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018, som ændret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018, § 10, stk. 1, nr. 3, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, og § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 2, § 2, nr. 2, § 3, nr. 2 og 10, § 4, nr. 2 og § 9, nr. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 1641 af 16. december 2018 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22. november 2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Specifikke adgangskrav ved de enkelte erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Bilag 2Fag fra erhvervsuddannelse, der kan sidestilles med gymnasiale enkeltfag i f.t. opfyldelse af specifikke adgangskrav
 • Bilag 3Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, jf. § 2, stk. 3

Kapitel 1

Anvendelse

§1 Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

§2 Dobbeltuddannelse
En ansøger kan ikke optages eller indskrives på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis pågældende har gennemført en fuld statsfinansieret dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller et højere niveau.

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ikke er omfattet af stk. 1. Undtagne uddannelser fremgår af bilag 3.

Stk. 3 Institutionen dispenserer fra stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Ansøgeren kan ikke benytte den gennemførte uddannelse på grund af helbredsmæssige forhold.

 • 2) Den første uddannelse er gennemført mindst 6 år inden studiestart.

 • 3) Den første uddannelse kan ikke længere anvendes på arbejdsmarkedet, f.eks. som følge af ændrede krav fra en autorisationsmyndighed, eller fordi den teknologiske udvikling i al væsentlighed har overflødiggjort uddannelsen.

 • 4) Ansøgeren var senest den 1. februar 2017 optaget på en erhvervsakademiuddannelse ved samme uddannelsesinstitution som den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse), der udgør den naturlige overbygning på erhvervsakademiuddannelsen, jf. bilag 1. Dispensation forudsætter endvidere, at ansøgeren søger optagelse i direkte forlængelse af den gennemførte erhvervsakademiuddannelse.

Kapitel 2

Adgangskrav

§3 Adgang til en uddannelse forudsætter, at ansøgeren opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2 Adgangskravene kan være en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse (generelt adgangskrav), enkeltfag på et bestemt niveau (specifikke adgangskrav) og en bestået adgangsprøve. Adgang kan endvidere forudsætte opfyldelse af karakterkrav.

Stk. 3 Eventuelle regler om adgangsprøve fastsættes af institutionen. For uddannelser, hvor studiepladserne opdeles i kvoter, jf. § 14, kan institutionen beslutte, at en adgangsprøve kun skal omfatte ansøgere, der søger om optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Krav om deltagelse i en adgangsprøve skal varsles på optagelsesportalen www.optagelse.dk med normalt mindst 2 år.

§4 Generelle adgangskrav
Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

 • 1) Almen studentereksamen (stx).

 • 2) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

 • 3) Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning.

 • 4) Merkantil studentereksamen (hhx).

 • 5) Teknisk studentereksamen (htx).

 • 6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen.

 • 7) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

 • 8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

 • 9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2 International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet.

Stk. 3 Bevis for eux 1. del sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1.

Stk. 4 Adgangskravet kan opfyldes med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne ved ansøgning om optagelse på visse tekniske uddannelser, jf. bilag 1.

Stk. 5 Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer udenlandske eksaminer i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§5 Specifikke adgangskrav
Ved specifikke adgangskrav forstås bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B-, C-, D- eller E-niveau, jf. reglerne for gymnasiale uddannelser, for erhvervsuddannelse eller for almen voksenuddannelse. Specifikke adgangskrav kan opfyldes gennem fag fra en erhvervsuddannelse, når faget er sidestillet med et gymnasialt enkeltfag, jf. bilag 2.

Stk. 2 Styrelsen offentliggør ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles normalt med mindst 2 år.

Stk. 3 Opfyldelse af et specifikt adgangskrav forudsætter, at ansøgeren har bestået faget på mindst det krævede niveau efter reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse. Hvis der indgår flere karakterer i faget, beregnes et vægtet gennemsnit af samtlige opnåede karakterer. Det vægtede gennemsnit skal være mindst 2,0 uden oprunding.

Stk. 4 Institutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til:

 • 1) relevant erhvervsuddannelse og der ikke er anført en specifik erhvervsuddannelse, eller

 • 2) relevant erhvervsakademiuddannelse.

Stk. 5 Når adgangskravet omfatter gymnasiale enkeltfag, skal institutionen vurdere udenlandske adgangsgrundlag i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 4, stk. 5.

§6 Karakterkrav
Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen skal være gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 2 Institutionen kan beslutte, at resultatet af en prøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. Prøven er særligt tilrettelagt af institutionen og skal dokumentere tilsvarende kvalifikationer. Prøven kan kun omfatte ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet.

Stk. 3 Hvis uddannelsen opdeles i kvoter, jf. § 14, kan institutionen bestemme, at et karakterkrav kun gælder for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

Stk. 4 Institutionens fastsættelse af karakterkrav og efterfølgende ændringer skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Information om gældende karakterkrav og varslinger offentliggøres på www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser varsles normalt med mindst 2 år.

Stk. 5 Institutionen kan dispensere fra egne karakterkrav, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§7 Betinget optagelse
Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at institutionen vurderer, at ansøgeren inden studiestart eller umiddelbart derefter har opfyldt adgangskravene eller har opnået tilsvarende kvalifikationer. Institutionen fastsætter en frist for indsendelse af dokumentation herfor.

§8 Individuel kompetencevurdering
En ansøger kan søge om optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav. Uddannelsesinstitutionen skal foretage en individuel vurdering af ansøgerens kompetencer på baggrund af oplysninger om ansøgers samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor de er erhvervet.

Stk. 2 Ansøgningen indgår i optagelsesprocessen på lige fod med øvrige ansøgninger, hvis institutionen har vurderet, at ansøgerens faglige kvalifikationer kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og at ansøgeren kan gennemføre uddannelsen.

Stk. 3 Institutionen kan kræve, at ansøgeren inden studiestart har bestået supplerende fag.

Stk. 4 Kompetencevurderingen gælder som udgangspunkt kun den søgte uddannelse ved den pågældende institution.

§9 Krav til sprogkundskaber
På baggrund af en konkret, faglig vurdering kan uddannelsesinstitutionen kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal have bestået studieprøven i dansk eller skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Stk. 2 Institutionen kan kræve, at studieprøven er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles med mindst 2 år.

§10 Når en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Følgende dokumentation anerkendes, jf. dog stk. 2:

 • 1) Engelsk på B-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding, jf. dog stk. 4. Kravet kan også opfyldes med engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

 • 2) TOEFL med testscore på mindst 83 eller IELTS med testscore på mindst 6,5.

 • 3) Anden test, som institutionen anerkender og som kompetencemæssigt svarer til nr. 1.

 • 4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen, og som kompetencemæssigt svarer til nr. 1.

Stk. 2 Institutionen kan kræve en højere karakter eller testscore. Oplysninger herom skal fremgå af institutionens hjemmeside. Skærpelser skal varsles med mindst 2 år.

Stk. 3 Information skal fremgå af institutionens hjemmeside, herunder oplysninger om gyldighedsperiode og krævet testscore.

Stk. 4 Fra optagelsen 2020 skal det opnåede vægtede gennemsnit i engelsk på B-niveau være mindst 3,0 uden oprunding.

§11 Flere gymnasiale eksaminer
Hvis ansøgeren har bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, jf. § 4, benyttes eksamensgennemsnittet i den først gennemførte eksamen ved vurdering af karakterkrav, jf. § 6, stk. 1. Dette gælder også, hvis eksamensgennemsnittet anvendes som udvælgelseskriterium, herunder ved justering efter § 23.

Kapitel 3

Adgang til selvstændige overbygningsuddannelser

§12 Adgangskravene til en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) fremgår af bilag 1. Kravene kan også opfyldes, hvis ansøgeren har gennemført anden uddannelse på samme niveau og med tilsvarende fagligt indhold.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionerne kan optage ansøgere på et andet adgangsgrundlag, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Institutionen kan beslutte, at ansøgeren inden studiestarten skal bestå supplerende fag.

Stk. 3 Institutionen vurderer udenlandske adgangsgrundlag efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Kapitel 4

Studiepladser

§13 Uddannelsesinstitutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte uddannelse, medmindre Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fastsat optagelseskapaciteten ved dimensionering, jf. lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Stk. 2 På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

§14 Kvoter
Hvis der er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på den enkelte uddannelse opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Overskydende pladser fra den ene kvote overføres til den anden kvote.

Stk. 2 Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter hvert år kvoternes størrelse efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 3 Styrelsen kan godkende, at de udbydende institutioner af samme uddannelse, kan anvende et andet optagelsessystem.

Stk. 4 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside kvotefordeling efter stk. 2, og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3.

§15 Sommeroptag
Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 indgives digitalt på optagelsesportalen www.optagelse.dk, med mindre uddannelsesinstitutionen har accepteret, at ansøgningen kan indgives på anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2 Ansøgeren kan søge om optagelse på op til otte uddannelser i prioriteret rækkefølge, hvor nr. 1 angiver den højeste prioritet.

Stk. 3 Ansøgeren indgiver ansøgning og vedhæfter dokumentation for adgangsgrundlaget. Hvis ansøgeren ikke har modtaget dokumentation for adgangsgrundlag inden ansøgningsfristens udløb, jf. § 16, skal pågældende uploade dokumentationen på www.optagelse.dk inden udløbet af en frist, som uddannelsesinstitutionen har fastsat.

Stk. 4 Institutionen kan fastsætte regler om, at dokumentation fra adgangsgrundlaget skal være vedlagt en oversættelse, hvis det ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et andet sprog, som institutionen har accepteret. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på institutionens hjemmeside.

§16 Ansøgningsfristen ved optagelse på en uddannelse er følgende:

 • 1) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgninger gennem kvote 2.

 • 2) Den 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med internationale eller udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 4, stk. 1, nr. 8 og 9.

 • 3) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene, jf. bilag 1, indgår en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

 • 4) Den 15. marts kl. 12.00 for grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter kriterierne herfor, jf. § 20.

 • 5) Den 5. juli kl. 12.00 for ansøgninger gennem kvote 1.

 • 6) Den 15. marts kl. 12.00 eller den 5. juli kl. 12.00 for uddannelsesinstitutioner, der ikke optager efter kvotesystemet.

Stk. 2 En ansøgning bliver vurderet efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og 2, hvis ansøgeren søger om optagelse senest den 15. marts kl. 12:00. Vurdering i kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 21. En ansøger vil alene blive vurderet i kvote 1, hvis pågældende søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 3 Frist for at ændre i prioritering af de ansøgte uddannelser er den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1 og 3, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§17 Vinteroptag
Uddannelsesinstitutionen kan beslutte at optage studerende om vinteren med henblik på studiestart i forårssemestret. Omfanget af udbudte uddannelser fastsættes af uddannelsesinstitutionen. Optagelsesprocessen, herunder ansøgningsfrist fastsættes af uddannelsesinstitutionen og offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 2 Efter meddelelse af afgørelse skal institutionen på sin hjemmeside oplyse om eventuelle ledige studiepladser.

Stk. 3 §§ 22, 26, 27 og 28, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med vinteroptag.

§18 Ansøgerens oplysningspligt
Ansøgeren skal oplyse om beskæftigelse og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme eller højere uddannelsesniveau.

Kapitel 5

Behandling af ansøgning

§19 Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger. For optagne studerende træffer institutionen snarest muligt afgørelse om merit, jf. § 18.

§20 Optagelse af grønlandske ansøgere
Uddannelsesinstitutionen optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer at kriterierne for optagelse er opfyldt. Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter kriterierne for optagelse efter indstilling fra Grønlands Selvstyre. Kriterierne fremgår af ministeriets hjemmeside.

§21 Kvote 1
Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Adgangsgrundlag efter § 4, stk. 1, nr. 1-8, og § 4, stk. 2 og 3, indgår, hvis adgangsgrundlaget kan omregnes til en optagelseskvotient.

Stk. 2 Optagelseskvotienten er:

 • 1) Eksamensgennemsnittet ifølge beviset, evt. justeret i henhold til reglerne i § 23.

 • 2) Eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen, jf. § 41, stk. 2, evt. justeret i henhold til reglerne i § 23.

Stk. 3 Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2, jf. § 24, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutionen kan justere en ansøgers optagelseskvotient, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§22 Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 21, trækker Den Koordinerede Tilmelding lod mellem de berørte ansøgere, jf. § 26.

§23 Bonus for tidlig studiestart
En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 4, stk. 1, nr. 1-5, International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på 18 points eller højere, jf. § 4, stk. 2, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 4, stk. 3, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 3, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 2, når det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 21. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2 Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 41, stk. 3, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

 • 1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

 • 2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

 • 3) Adoption eller barsel.

 • 4) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap.

 • 5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

 • 6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark.

Stk. 4 Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst opnå 4 års fristforlængelse ud over stk. 1.

Stk. 5 En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 4, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-4. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse.

§24 Kvote 2
Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen til:

 • 1) Ansøgere, som ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1.

 • 2) Ansøgere, som har en adgangsgivende uddannelse uden et påført eksamensgennemsnit.

 • 3) Ansøgere med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

 • 4) Ansøgere, som ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har tilsvarende kvalifikationer, jf. § 8.

 • 5) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til 7-trins-skalaen.

 • 6) Ansøgere, der skal deltage i en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

Stk. 2 Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgningerne. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøgning. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højest vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år.

Stk. 3 Værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestilles med erhvervsarbejde, jf. stk. 2. Kontraktperioden indtil studiestart kan indgå i vurderingen, jf. dog stk. 2, 3. pkt.

Stk. 4 Institutionens vurdering efter stk. 2 kan omfatte optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 5 Institutionen kan dispensere fra optagelseskriterier i stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§25 Ventelistepladser (standby-pladser)
Uddannelsesinstitutionen fastsætter et antal ventelistepladser, som søges samtidig med ansøgning om optagelse. Ansøgerne til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2 Institutionen giver ansøgeren tilbud om en studieplads inden for fire uger efter studiestarten, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Tilbud om en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studiepladsen inden for en frist fastsat af institutionen.

Stk. 4 Kan institutionen ikke give ansøgeren tilbud om optagelse inden fristens udløb, jf. stk. 2, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest ved næste ordinære optag. Det er dog en betingelse for optagelse, at ansøgeren senest inden ansøgningsfristens udløb opfylder de specifikke adgangskrav og karakterkrav, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 5 og 6.

Stk. 5 Hvis ansøgeren vil gøre brug af et tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indgive en ny ansøgning via www.optagelse.dk ved næste ordinære optag.

§26 Koordinering af optagelse
Den Koordinerede Tilmelding koordinerer optagelsesprocessen. Efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet kan andre videregående uddannelser indgå i denne proces.

Stk. 2 På begæring af Uddannelses- og Forskningsministeriet skal uddannelsesinstitutionerne meddele Den Koordinerede Tilmelding de oplysninger, der er nødvendige for koordineringen af optagelsesprocessen.

§27 Uddannelsesinstitutionens tilrettelæggelse af uddannelsen på egne udbudssteder
Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge en uddannelse således, at afgrænsede dele heraf henlægges til et andet godkendt udbudssted end dét den uddannelsessøgende er blevet optaget på, hvis institutionen har informeret herom ved ansøgningen og ved tilbud om optagelse. Informationen skal rumme konkrete oplysninger om, hvor uddannelsens enkelte dele gennemføres.

Stk. 2 Afgrænsede dele af en uddannelse er studieretninger, således som det er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, eller andre specialiserede dele af uddannelsen.

Stk. 3 Institutioner kan undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse, hvis institutionen vurderer, at der er for få ansøgere, som forventes at ville acceptere en tilbudt studieplads. Det er dog en betingelse, at ansøgerne er informeret herom ved ansøgning om optagelse. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12. Beslutningen skal samtidigt meddeles på institutionens hjemmeside.

Stk. 4 For uddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding, skal informationen fremgå af optagelsesportalen, www.optagelse.dk. For andre uddannelser skal informationen fremgå af institutionens hjemmeside.

§28 Meddelelse af afgørelse
Ansøgerne modtager svar på deres ansøgning den 28. juli, jf. dog stk. 3. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

Stk. 2 Den 28. juli sender Den Koordinerede Tilmelding meddelelse til de ansøgere, som ikke kan optages på nogen af de søgte uddannelser, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Meddelelsen skal indeholde information om uddannelser, der har ledige studiepladser.

Stk. 3 Institutionen kan sende svar før den 28. juli til ansøgere, som har behov for en opholdstilladelse som studerende, til ansøgere med funktionsnedsættelse, ansøgere der har deltaget i en adgangsprøve og ansøgere, der benytter sig af den grønlandske særordning. Det skal fremgå af tilbuddet, at pladstilbuddet bortfalder, hvis ansøgeren modtager pladstilbud på en højere prioritet. Institutionen fastsætter en frist for accept af tilbud om studieplads, som skal ligge før end den 5. juli.

Stk. 4 Retten til studieplads efter stk. 1 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret tilbuddet inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen. Institutionen kan i usædvanlige tilfælde dispensere for fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§29 Ledige studiepladser
Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv ansøgnings- og optagelsesprocedure for optagelse på ledige studiepladser.

Stk. 2 Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse end ledige pladser, prioriteres ansøgerne efter objektive kriterier fastsat af institutionen. Information om institutionens ledige pladser og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på samme tidspunkt på institutionens hjemmeside.

Kapitel 6

Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)

§30 Ansøgning om optagelse på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, sker direkte til uddannelsesinstitutionen med ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, hvis der som led i udvælgelsen indgår en adgangsprøve.

Stk. 3 Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en studieplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

Stk. 4 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en studieplads efter stk. 2 og 3 samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

§31 Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, skal udvælgelse ske efter faglige kriterier, som institutionen fastlægger i studieordningen.

Stk. 2 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside hvilke faglige kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Kapitel 7

Indskrivning

§32 Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende administrativt på det relevante trin af uddannelsen i en af følgende kategorier:

 • 1) Erhvervsakademiuddannelser.

 • 2) Professionsbacheloruddannelser.

 • 3) Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

 • 4) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

 • 5) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2 Indskrivning foregår løbende. Institutionen fastsætter regler om fordeling af studerende, når der er flere studiestartstidspunkter.

Stk. 3 Hvis der er flere studiestartstidspunkter på uddannelsen, informerer institutionen fra optagelsesprocessens start ansøgerne om fordelingskriterierne.

Stk. 4 Indskrivning på uddannelsens senere trin er betinget af, at institutionen har en ledig studieplads.

Stk. 5 Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 6 Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§33 Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 32, nr. 4 og 5.

§34 Overflytning og studieskift
En studerende, der ønsker at fortsætte på samme uddannelse ved en ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog indskrives den studerende på uddannelsen efter § 32, hvis pågældende opfylder adgangskravene og har bestået uddannelseselementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at der er en ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Brugte eksamensforsøg medregnes i opgørelsen af prøveforsøg ved den nye institution.

Stk. 2 Det er en betingelse for overflytning, at ansøgeren, jf. stk. 1, samtykker til, at den nye institution kontakter den første (afgivende) institution med henblik på at få oplysninger om ansøgerens beståede uddannelseselementer, brugte prøveforsøg i ikke-beståede uddannelseselementer, udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperioden og eventuel anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Den første institution meddeler den nye, hvis betingelerne for udskrivning efter § 35, nr. 2-6, var opfyldt. Den nye institution behandler ansøgningen efter § 37, stk. 5.

Stk. 3 Hvis en studerende ønsker at skifte til en ny uddannelse på samme eller ny institution, skal pågældende ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, medmindre ansøgeren kan indskrives på uddannelsen efter § 32. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene og har bestået uddannelseselementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at der er en ledig studieplads.

Stk. 4 Indskrivning sker inden for rammerne af denne bekendtgørelse efter den nye institutions regler. Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Stk. 5 I forbindelse med ansøgning om indskrivning, kan den første (afgivende) institution dispensere fra kravet om, at studieelementer svarende til første studieår skal være bestået, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 6 Ved ansøgning om indskrivning finder § 18 og § 19 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 8

Udskrivning og genindskrivning

§35 Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør, når den studerende:

 • 1) har gennemført uddannelsen,

 • 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen,

 • 3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået studiestartsprøven, jf. eksamensbekendtgørelsen,

 • 4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået førsteårsprøven, jf. eksamensbekendtgørelsen,

 • 5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav, jf. eksamensbekendtgørelsen,

 • 6) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af uddannelsens regler, eller

 • 7) melder sig ud af uddannelsen.

§36 Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte en frist for modtagelse af ansøgninger om genindskrivning til næste studiestart. Fristen skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Stk. 2 Institutionen kan genindskrive løbende.

§37 Hvis en ansøger tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse udbudt efter denne bekendtgørelse, og pågældende ansøger om indskrivning på samme uddannelse ved samme eller en ny uddannelsesinstitution, skal vedkommende ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En ansøger, jf. stk. 1, skal ansøge om genindskrivning, når ansøgeren har bestået uddannelseselementer svarende til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og der er en ledig studieplads, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 3 Det er en betingelse for genindskrivning, at ansøgeren, jf. stk. 1, samtykker til, at den nye institution kontakter en eventuel tidligere institution med henblik på at få oplysninger om ansøgerens beståede uddannelseselementer, brugte prøveforsøg i ikke-beståede uddannelseselementer, udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperioden og eventuel anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Den tidligere institution meddeler den nye, hvis betingelser for udskrivning efter § 35, nr. 2-6, var opfyldt. Den nye institution behandle ansøgningen efter stk. 5.

Stk. 4 Genindskrivning kan ikke finde sted, hvis indskrivningen er bragt til ophør, jf. § 35, nr. 1.

Stk. 5 Hvis indskrivningen er bragt til ophør, jf. § 35, nr. 2-6, kan en ansøger genindskrives, jf. dog § 2. Institutionen genindskriver den pågældende, hvis institutionen på baggrund af en konkret vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Stk. 6 Hvis indskrivningen er bragt til ophør efter § 35, nr. 7, kan en ansøger genindskrives, jf. dog § 2. Hvis institutionen kunne have bragt indskrivningen til ophør, jf. § 35, nr. 2-6, finder stk. 4 tilsvarende anvendelse. Ansøgeren kan tidligst genindskrives 5 måneder efter udskrivningen.

Stk. 7 Hvor ansøgeren genindskrives, jf. stk. 4 eller 5, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver uddannelsesinstitutionen den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante uddannelseselementer.

Stk. 8 Ved genindskrivning fastsætter institutionen øvrige relevante studievilkår for den studerende.

§38 Uddannelsesinstitutionen kan i studieordningen fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået nogen prøver i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2 Institutionen kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 9

Orlov

§39 Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen, jf. dog stk. 2 og § 40.

Stk. 2 I orlovsperioden kan den studerende ikke deltage i undervisningen eller prøver på uddannelsen. Den studerende kan ikke deltage i prøver eller blive tilmeldt prøver i uddannelseselementer, som den studerende ikke har modtaget undervisning i.

§40 Uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har bestået alle prøver på uddannelsens første studieår. På en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) skal den studerende have bestået første semester, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, som defineret i § 1 i lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 3 En studerende følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel, hvis pågældende tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet eller tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet.

Stk. 4 Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 10

Andre bestemmelser

§41 Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen sker efter tabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen, www.optagelse.dk.

Stk. 2 Udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 4, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, omregnes efter tabeller, som offentliggøres på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Stk. 3 Opnåede eksamensresultater omregnes til 7-trins-skalaen før beregning af gennemsnit og eventuel justering af eksamensgennemsnittet efter § 23.

§42 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole reserverer plads til 2 ansøgere fra Færøerne ved hver optagelse på uddannelsen til professionsbachelor i journalistik.

§43 Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§44 Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan bestemme, at uddannelsesinstitutionernes meddelelser til ministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

§45 Uddannelsesinstitutionens afgørelser kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive en klage er 2 uger, fra den dag afgørelsen er meddelt.

Stk. 2 Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere institutionens udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender den samlede sag til styrelsen.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§46 Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. marts 2019.

Stk. 2 § 23 ophæves den 1. januar 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ophæves.

profile photo
Profilside