Sydslesvigloven

Denne konsoliderede version af sydslesvigloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov nr. 287 af 29. marts 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 15. juni 2016,
som ændret ved lov nr. 130 af 16. februar 2016 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens formål
§ 1

Lovens formål er at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

§ 2

§ 1 omfatter følgende aktiviteter i Sydslesvig:

 • 1) Daginstitutions- og skolevirksomhed.

 • 2) Biblioteks- og arkivvirksomhed.

 • 3) Udgivelse af aviser, tidsskrifter og lign.

 • 4) Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog.

 • 5) Mindretallets foreningsmæssige organisering.

 • 6) Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget.

 • 7) Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Stk. 2 § 1 omfatter endvidere følgende aktiviteter, hvis de har til formål at skabe forståelse for mindretallets særlige vilkår:

 • 1) Folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet.

 • 2) Samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark.

 • 3) Mindretallets foreningers deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Kapitel 2 1 Sydslesvigudvalget
§ 3

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling nedsætter Sydslesvigudvalget, som består af 7 medlemmer. Folketinget vælger udvalgets medlemmer efter forholdstal blandt sine medlemmer. Folketinget kan dog i ganske særlige tilfælde vælge et eller flere udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af Folketinget, hvis den eller de pågældende har tilknytning til et af Folketingets partier og den eller de pågældende har et særligt indblik i og interesse for spørgsmål vedrørende det danske mindretal i Sydslesvig. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling udpeger udvalgets formand blandt de valgte medlemmer.

Stk. 2 Sydslesvigudvalgets funktionsperiode følger Folketingets valgperiode, dog således at valg til udvalget først bortfalder, når et nyt udvalg er nedsat efter stk. 1.

Stk. 3 Udtræder et medlem af Sydslesvigudvalget, vælger Folketinget et nyt medlem af udvalget for den resterende del af funktionsperioden, jf. stk. 1.

Stk. 4 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder sekretariatsbistand til Sydslesvigudvalget.

§ 4

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

§ 5

Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud, jf. kapitel 3, inden for de bevillinger, som er afsat på de årlige finanslove. Udvalget indgår efter ansøgning resultataftaler efter § 12.

Stk. 2 Inden Sydslesvigudvalget træffer begunstigende afgørelser om ydelse af tilskud og indgår resultataftaler, skal udvalget indhente en udtalelse fra ministeren for børn, undervisning og ligestilling om den påtænkte afgørelse eller resultataftale.

Stk. 3 Sydslesvigudvalgets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Sydslesvigudvalget fastsætter efter høring af ministeren for børn, undervisning og ligestilling nærmere regler om ansøgningsfrister, krav til ansøgningers indhold og krav om brug af særlige ansøgningsblanketter, herunder om anvendelse af digitale ansøgningsblanketter.

§ 6

Sydslesvigudvalget fører tilsyn med tilskudsmodtagernes anvendelse af tilskud.

§ 7

Sydslesvigudvalget kan rådgive ministeren for børn, undervisning og ligestilling om forhold af betydning for det danske mindretal i Sydslesvig inden for ministeren for børn, undervisning og ligestillings område. Udvalget kan endvidere rådgive andre ministre om ordninger på deres områder for det danske mindretal i Sydslesvig, herunder om tildeling af støtte.

§ 8

Formanden indkalder til og leder Sydslesvigudvalgets møder.

Stk. 2 Sydslesvigudvalget er beslutningsdygtigt, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3 Sydslesvigudvalget fastsætter en forretningsorden for sit virke.

§ 9

Sydslesvigudvalget udarbejder en årlig beretning om sin virksomhed, herunder om fordelingen af de bevillinger, som er afsat på finansloven, og modtagne ansøgninger om tilskud.

Stk. 2 Sydslesvigudvalget sender for hvert finansår inden den 1. maj det følgende år et årsregnskab, der underskrives af alle medlemmer af udvalget, til ministeren for børn, undervisning og ligestilling og Rigsrevisionen. Regnskabet revideres af Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 10

Sydslesvigudvalget offentliggør på sin hjemmeside på internettet den årlige beretning om sin virksomhed og årsregnskabet, jf. § 9, forretningsordenen, jf. § 8, stk. 3, indgåede resultataftaler, jf. § 12, og tilskudspolitikken, jf. § 15, stk. 2.

Kapitel 3 1 Tilskud
Tilskudsmodtagere
§ 11

Tilskud kan ydes til foreninger, organisationer m.v.,

 • 1) der er hjemmehørende i Sydslesvig,

 • 2) der har til formål at udøve aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig, jf. § 2,

 • 3) hvis vedtægter sikrer gennemsigtighed og åbenhed vedrørende deres virksomhed,

 • 4) hvis hjemmeside på internettet på en lettilgængelig måde indeholder information på dansk om deres ledelse og virksomhed, herunder regnskaber,

 • 5) der ikke driver erhvervsmæssig virksomhed,

 • 6) hvis midler, herunder ved nedlæggelse, ifølge vedtægten alene må anvendes til aktiviteter efter § 2, og

 • 7) der ikke yder deres ledelse eller andet personale løn og vederlag ud over det normale i Sydslesvig for tilsvarende hverv eller beskæftigelse.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1, 6 og 7, gælder ikke for tilskud til aktiviteter omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Resultataftaler og driftstilskud
§ 12

Sydslesvigudvalget kan yde driftstilskud til foreninger, organisationer m.v., der har indgået en resultataftale med udvalget.

Stk. 2 Resultataftalen skal som minimum fastsætte

 • 1) aftalens varighed,

 • 2) de aktiviteter, som aftalen omfatter,

 • 3) mål for de aktiviteter, der er nævnt i nr. 2,

 • 4) krav til tilskudsmodtagerens faglige afrapportering til Sydslesvigudvalget og ministeren for børn, undervisning og ligestilling,

 • 5) tilskuddenes størrelse, jf. § 13,

 • 6) udbetalingstidspunkter for tilskuddene og

 • 7) krav til de oplysninger, som tilskudsmodtagerne skal indsende forud for de enkelte tilskudsudbetalinger.

§ 13

Driftstilskud efter en resultataftale til formål omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, ydes som et eller flere grundtilskud, der er fastsat i aftalen, og som taxametertilskud, der ydes ud fra objektive kriterier fastsat i aftalen.

Stk. 2 Driftstilskud efter en resultataftale til formål omfattet af § 2, stk. 1, nr. 2-7, ydes som et eller flere grundtilskud, der er fastsat i aftalen, som taxametertilskud, der ydes ud fra objektive kriterier fastsat i aftalen, eller som en kombination heraf.

Stk. 3 Der fastsættes i resultataftalen et loft for størrelsen af de samlede taxametertilskud, der kan ydes til en eller flere aktiviteter, der er omfattet af aftalen.

Tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom
§ 14

Sydslesvigudvalget kan yde tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom i Sydslesvig med henblik på at tilvejebringe de fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer m.v., jf. § 11, stk. 1.

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 sikres ved pant efter den gældende lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland. Tilskudsmodtageren afholder eventuelle omkostninger ved pantsætningen.

Stk. 3 Tilskud efter stk. 1 henstår rente- og afdragsfrit, så længe det formål, hvortil tilskuddet er ydet, eksisterer. Ved formålets forfald tilbageføres de sikrede midler til Sydslesvigudvalget, der træffer beslutning om, hvordan de sikrede midler skal genanvendes til et andet formål inden for lovens rammer.

Stk. 4 Udbetaling Danmark varetager administrationen af de pantsikrede krav efter stk. 1 og 2.

Projekttilskud
§ 15

Sydslesvigudvalget kan yde projekttilskud til foreninger, organisationer m.v. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger 3 finansår.

Stk. 2 Sydslesvigudvalget fastlægger en tilskudspolitik for tildeling af projekttilskud.

Tilskudsudbetaling
§ 16

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling udbetaler tilskud i overensstemmelse med Sydslesvigudvalgets afgørelser.

§ 17

Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om, at tilskud udbetales forskudsvis.

Kapitel 4 1 Regnskab, revision og opfølgning
Regnskab og revision
§ 18

Tilskudsmodtagere, der modtager driftstilskud efter § 12, stk. 1, skal for hele deres virksomhed udarbejde en årsrapport, herunder et årsregnskab.

Stk. 2 Tilskudsmodtagere, der modtager tilskud efter § 14, stk. 1, skal aflægge en særskilt rapport, herunder et regnskab, for det pågældende bygge- og anlægsprojekt.

Stk. 3 Tilskudsmodtagere, der modtager projekttilskud efter § 15, stk. 1, skal aflægge en særskilt rapport, herunder et regnskab, for anvendelsen af det modtagne projekttilskud.

Stk. 4 Årsrapporter efter stk. 1 og rapporter efter stk. 2 og 3 skal underskrives af tilskudsmodtagerens bestyrelse og sendes til Sydslesvigudvalget og ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

Stk. 5 Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter nærmere regler om indhold og opstilling af årsrapporter nævnt i stk. 1 og rapporter nævnt i stk. 2 og 3, om udførelse af revision af regnskaberne, herunder krav til revisorer og tilskudsmodtagers underretning af ministeren for børn, undervisning og ligestilling om udpegede revisorer, om frister for fremsendelse af årsrapporter og rapporter, om elektronisk fremsendelse af årsrapporter og rapporter, herunder om anvendelse af særlige digitale formater og digital signatur, og om kontrol af grundlaget for udbetaling af tilskud. Der kan fastsættes forskellige krav til årsrapporter og rapporter og revision begrundet i størrelsen af tilskud.

Opfølgning
§ 19

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling afgiver årligt en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter og rapporter med en vurdering af, om de i det forudgående finansår udbetalte tilskud er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelser.

§ 20

Sydslesvigudvalget kan meddele påbud til en til­skuds­mod­tager, som ikke overholder bestemmelserne i denne lov, regler fastsat i medfør af § 18, stk. 5, resultataftaler efter § 12 eller vilkår i afgørelser om tilskud.

Stk. 2 Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om, at tilskud helt eller delvis tilbageholdes, bortfalder eller kræves tilbagebetalt, hvis

 • 1) en tilskudsmodtager ikke overholder bestemmelserne i denne lov, regler fastsat i medfør af § 18, stk. 5, re­sul­tat­af­taler efter § 12, vilkår i afgørelsen om tilskud eller udvalgets påbud efter stk. 1 eller

 • 2) en tilskudsmodtager begæres konkurs eller standser sine betalinger eller der i øvrigt er fare for, at tilskudsmodtagerens virksomhed må indstilles.

Stk. 3 Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan i tilfælde som nævnt i stk. 2, nr. 2, tilbageholde udbetalingen af tilskud, indtil Sydslesvigudvalget har truffet afgørelse.

Stk. 4 Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan kræve driftstilskud, der er ydet som taxametertilskud efter § 13, tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

Stk. 5 Tilskud, der kræves tilbagebetalt efter stk. 2 og 4, kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

Oplysningsforpligtelse
§ 21

Sydslesvigudvalget kan til brug for gennemførelse af tilsyn indhente oplysninger fra tilskudsmodtagerne om de aktiviteter, der er ydet tilskud til.

Stk. 2 Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan til brug for gennemgang af årsrapporter og rapporter samt udarbejdelse af statistik indhente oplysninger fra tilskudsmodtagerne om de aktiviteter, der er ydet tilskud til.

Stk. 3 Tilskudsmodtagerne skal indberette opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt efter formålet, til Sydslesvigudvalget og ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

Stk. 4 Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter nærmere regler om, at oplysninger efter stk. 1 og 2 kan indhentes i elektronisk form, herunder om anvendelse af særlige digitale formater og digital signatur, og om indberetning efter stk. 3 af ændringer i tilskudsmodtagernes virke, herunder om frister for indberetningen.

Kapitel 5 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 22

Loven træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2 Sydslesvigudvalget nedsættes efter første nyvalg til Folketinget efter lovens ikrafttræden. Indtil udvalget er nedsat, varetages dets funktioner af Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig.

Stk. 3 Lovens kapitel 3 om tilskud og lån finder først anvendelse på tilskud og lån, der udbetales fra og med finansåret 2011. For aflæggelse af regnskab vedrørende tilskud og lån, der er udbetalt i henhold til finansloven for 2010, gælder bekendtgørelse nr. 978 af 2. december 2002 om regnskab og revision for sydslesvigske foreninger og institutioner, der modtager støtte fra Undervisningsministeriet.

Stk. 4 § 11, stk. 1, nr. 1, gælder ikke for foreninger, organisationer m.v., der i 2009 modtog tilskud eller lån til aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1, og som vedvarende herefter har modtaget sådanne tilskud eller lån.

Stk. 5 § 11, stk. 1, nr. 5 og 6, gælder ikke for foreninger, organisationer m.v., der i 2009 modtog tilskud eller lån til aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, og som vedvarende herefter har modtaget sådanne tilskud eller lån.

Stk. 6 § 11, stk. 1, nr. 7, gælder ikke for foreninger, organisationer m.v., der i 2009 modtog tilskud eller lån til aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 eller 2, og som vedvarende herefter har modtaget sådanne tilskud eller lån.