Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 247 af 06. april 2001

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Regler om afholdelse af prøver og eksaminer, der fastsættes af undervisningsministeren efter lovgivningen herom, kan indeholde bestemmelser om, at prøver og eksaminer kan foranstaltes afholdt i udlandet, eventuelt på særlige vilkår. Lovgivningens bestemmelser om, hvilke personer eller myndigheder der foranstalter prøver og eksaminer afholdt, kan herved fraviges, såfremt fravigelsen ikke forhindrer, at afholdelsen kan ske på fuldt ud betryggende måde. Eksamensbekendtgørelsen

Stk. 2 Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om, at udgifterne ved at afholde prøver og eksaminer i udlandet helt eller delvis påhviler private, der har begæret den pågældende prøve eller eksamen afholdt, herunder en undervisningsinstitution, eleverne eller deres forældre og de studerende m.fl.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2001.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.