Befordringsrabatloven (videregående uddannelser)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Lov nr. 1234 af 27. december 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. august 2019,
som ændret ved lov nr. 672 af 26. maj 2020

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Studerende ved videregående uddannelser har efter ansøgning ret til rabat ved køb af personlige periodekort til daglig befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik. Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at anden kollektiv persontrafik er omfattet af 1. pkt. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvornår der er tale om daglig befordring, og at 1. pkt. gælder for befordring til og fra udlandet.

Stk. 2 Retten til rabat ved køb af personlige periodekort omfatter ikke befordring i form af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Stk. 3 Retten til rabat ved køb af personlige periodekort omfatter måneder, hvor den studerende er indskrevet på og gennemgår uddannelse, der giver ret til statens uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 15.

Stk. 4 Retten til rabat gælder ikke, når den studerende samtidig får befordringsgodtgørelse i henhold til andre regler.

Stk. 5 Retten til rabat gælder ikke, når den studerende er i lønnet praktik.

§ 1a

(ophævet)

§ 2

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (styrelsen) træffer afgørelse om, hvilke studerende der har ret til rabat efter § 1.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesstedernes administration af rabatordningen efter § 1.

§ 3

Rabat efter § 1 gives til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af et egenbetalingsbeløb på 18,37 kr. (2010-niveau) for hver dag, det personlige periodekort er gyldigt, jf. dog stk. 2

Stk. 2 For den del af udgiften til personlige periodekort, der ligger over 69,99 kr. (2016-niveau) pr. dag, ydes en rabat på 50 pct.

Stk. 3 Satserne i stk. 1 og 2 reguleres én gang pr. kalenderår på et tidspunkt fastsat af uddannelses- og forskningsministeren med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den egenbetaling, der gælder på reguleringstidspunktet. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste ørebeløb.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelsen i stk. 2 ikke finder anvendelse for studerende, der har bopæl i visse kommuner.

§ 4

Det påhviler hvert trafikselskab, Bornholms Regionskommune, de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, og Metroselskabet I/S at yde rabat efter §§ 1 og 3.

Stk. 2 Hvert selskab og Bornholms Regionskommune sørger for, at den i § 3 anførte rabat indpasses i det takst- og billetteringssystem, der anvendes af trafikselskabet eller Bornholms Regionskommune.

Stk. 3 Udgiften ved rabatordningen og dennes administration bortset fra den del, der hører under styrelsen, afholdes af de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1. Styrelsen refunderer de transportansvarlige 90 pct. af det beløb, der er ydet i rabat, på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbet.

Stk. 4 Revisoren for en transportansvarlig efter stk. 1 attesterer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med § 3, stk. 1 og 2, og at rabatbeløbet i øvrigt er opgjort korrekt.

Stk. 5 Transportansvarlige i EU- og EØS-landene kan efter regler fastsat af undervisningsministeren yde rabat på samme vilkår som de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om

 • 1)  opgørelse af, hvilke beløb der er ydet i rabat, frist for de transportansvarliges indsendelse af opgørelsen til styrelsen, indsendelse af opgørelsen i elektronisk form og, hvilke krav der stilles til attestation af opgørelsen,

 • 2)  styrelsens indhentning af yderligere oplysninger hos de transportansvarlige om ordningen, herunder individbaserede oplysninger om uddannelsessøgende og deltagere, der køber personlige periodekort med rabat, og rabatbeløbenes størrelse, og

 • 3)  elektronisk kommunikation mellem styrelsen og de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1, herunder anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation, herunder i forbindelse med indsendelse af opgørelse af, hvilket beløb der er ydet i rabat, og oplysninger om ordningen, jf. nr. 1 og 2.

Stk. 7 Reglerne efter stk. 6, nr. 1 og 2, om styrelsens adgang til at indhente individbaserede oplysninger, herunder frist for indsendelse af individbaserede oplysninger, fastsættes efter forhandling med de transportansvarlige.

§ 4a

Uddannelsesstedet kan efter ansøgning i ganske særlige tilfælde træffe afgørelse om, at studerende, der har ret til rabat efter § 1, gives godtgørelse til daglig befordring i Danmark med andre befordringsmidler end offentlige befordringsmidler efter en kilometersats, jf. dog stk. 2. Uddannelsesstedet træffer herunder afgørelse om antallet af kilometer, der kan gives godtgørelse for, mellem uddannelsesstedet og den studerendes bopæl.

Stk. 2 Godtgørelse efter stk. 1 gives for dage, hvor den studerende har haft befordring mellem sit uddannelsessted og sin bopæl. Den studerende skal indberette antallet af dage med befordring.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesstedernes administration og om retten til godtgørelse efter stk. 1, herunder godtgørelsens beregning, hvornår der er tale om daglig befordring, sats og årlige regulering, øvre grænse for godtgørelsen, udbetaling af godtgørelsen og godtgørelse for befordring til og fra udlandet.

§ 4b

Styrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse efter § 4 a, hvis betingelserne for udbetaling af godtgørelse ikke er opfyldt.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling, herunder om, at beløb, der skal tilbagebetales, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter renteloven, fra hvilket tidspunkt beløbet skal forrentes, og hvem renten skal tilfalde.

§ 4c

Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af styrelsens krav efter § 4 b, stk. 1. Staten afholder udgifter til administrationen gennem betaling af et administrationsbidrag efter § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks administration efter stk. 1.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer i forbindelse med opkrævningen af krav om tilbagebetaling af godtgørelse efter § 4 b.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem den studerende eller debitor og Udbetaling Danmark, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation. Uddannelses- og forskningsministeren kan også fastsætte regler om undtagelse fra kravet om elektronisk kommunikation.

§ 4d

Flere krav om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse efter § 4 b, stk. 1, som er udbetalt inden for samme kalenderår, kan lægges sammen og kræves tilbagebetalt som et samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav vil være det tidligste tidspunkt for udbetalingen af godtgørelse, som indgår i tilbagebetalingskravet. Forældelsestidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav regnes fra stiftelses- og forfaldstidspunktet.

§ 5

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om:

 • 1) Indhold og udformning af ansøgninger om rabat efter § 1 og godtgørelse efter § 4 a og om, hvornår den studerende skal søge og indberette dage med befordring efter § 4 a, stk. 2.

 • 2) At ansøgning om ret til rabat eller godtgørelse og indberetning af dage, hvor den studerende har haft befordring efter § 4 a, stk. 2, skal ske i elektronisk form, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere fastsætte regler om, at visse studerende og visse typer af sager kan undtages fra kravet i 1. pkt.

 • 3) At afgørelser og meddelelser om rabat eller godtgørelse skal gives i elektronisk form. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse studerende kan undtages fra kravet i 1. pkt.

 • 4) At rabatbeløb efter § 3, stk. 1 og 2, jf. § 1, i særlige tilfælde af den transportansvarlige skal udbetales kontant til studerende, der har ret til rabat, når de tidligere har købt personlige periodekort eller anden personlig rejsehjemmel uden rabat, idet rabatten dog ikke kan udbetales kontant, hvis den studerende har undladt at søge i tide.

 • 5) Hvordan studerende, der i en periode, herunder på grund af deltagelse i uddannelse ved flere uddannelsessteder på samme tid, skal bruge flere personlige periodekort eller en kombination af personlige periodekort og godtgørelse, samlet kan opnå rabat eller godtgørelse.

§ 5a

Styrelsen kan hos uddannelsesstederne indhente oplysninger om indskrivning m.v., der er nødvendige for at træffe afgørelse om ret til rabat, herunder indskrivningsoplysninger om studerende, der er indskrevet på en støtteberettigende uddannelse, men som ikke har søgt befordringsrabat. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 2 Det Centrale Personregister stiller personadresseoplysninger til rådighed for styrelsen om de uddannelsessøgende, der søger om ret til rabat. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 3 Styrelsen kan til de transportansvarlige, der er nævnt i § 4, stk. 1, videregive oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for at yde rabat. Styrelsen kan stille de nævnte oplysninger elektronisk til rådighed for de transportansvarlige.

Stk. 4 Uddannelsesstedet bistår styrelsen ved afgørelse om tildeling af rabat og afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse.

Stk. 5 Styrelsen fører tilsyn med uddannelsesstedernes administration. Styrelsen kan kræve alle oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af tilsynet.

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om fælles dataansvar mellem styrelsen og uddannelsesstederne.

§ 6

Uddannelsesstedets afgørelse efter § 4 a, stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Styrelsens afgørelser efter § 2 i denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Styrelsens afgørelser efter § 4 b, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4 Udbetaling Danmarks afgørelser efter § 4 c, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2 Reguleringen som nævnt i § 3, stk. 3, sker første gang den 1. januar 1998.