14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

SPS-loven

Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Lov nr. 484 af 31. maj 2000, jf.
lovbekendtgørelse nr. 69 af 28. januar 2020,
som ændret ved lov nr. 1175 af 08. juni 2021 og lov nr. 833 af 14. juni 2022

Denne konsoliderede version af sPS-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

SPS-loven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Formål m.v.

§1 Loven har til formål at sikre, at uddannelsessøgende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse eller et adgangskursus til visse videregående uddannelser, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre uddannelsessøgende.

I medfør af lovens § 17 a har uddannelses- og forskningsministeren delegeret administrationen af specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet.

Stk. 2 Specialpædagogisk støtte i henhold til loven administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Uddannelsessøgende, der kan få støtte

§2 En uddannelsessøgende kan efter ansøgning få specialpædagogisk støtte, når vedkommende

 • 1) på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen eller adgangskurset til visse videregående uddannelser, jf. § 3,

 • 2) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, hvortil der kan ydes støtte, jf. § 4, og

 • 3) har dansk statsborgerskab, efter international overenskomst har ret til støtte på lige fod med danske statsborgere eller i støttemæssig henseende ved uddannelser i Danmark ligestilles med danske statsborgere efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse.

Stk. 2 Specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet gives til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i stk. 1, og som har særlig tilknytning til Danmark.

Stk. 3 Det er en forudsætning for fortsat at modtage støtten, at den uddannelsessøgende opfylder betingelserne i stk. 1, jf. dog § 11 a.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilknytningskravet i stk. 2.

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler, der fraviger stk. 1, nr. 4 og 5, og §§ 5-11, så uddannelsessøgende uanset disse regler kan modtage støtte.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Støttebehov og støttemuligheder

§3 Specialpædagogisk støtte kan ydes i en eller flere støtteformer, hvis

 • 1) støtte er nødvendig for at kompensere fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen,

 • 2) funktionsnedsættelsen kan kompenseres og

 • 3) det er praktisk muligt at tilvejebringe den nødvendige støtte.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om

 • 1) støtteformer,

 • 2) begrænsning af støtte under hensyn til overholdelse af den bevilling, der er afsat på finansloven, og

 • 3) begrænsning af støtte svarende til det økonomiske niveau, hvor støtte er eller ville være ydet til den enkelte uddannelsessøgende ved uddannelse i Danmark, til studierejser og praktikperioder i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, samt til uddannelse i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 3 og 4.

§3a Uddannelses- og forskningsministeren kan i forbindelse med afgørelse efter § 12, stk. 3, til institutionerne stille krav om, at institutionerne ved køb af varer og tjenesteydelser til brug for specialpædagogisk støtte til de uddannelsessøgende, der skal have tilbud om specialpædagogisk støtte efter lovens kapitel 2, anvender en eller flere centralt koordinerede indkøbsaftaler om levering af varer og tjenesteydelser til brug for specialpædagogisk støtte.

Stk. 2 Uddannelsessøgende, der modtager specialpædagogisk støtte, kan frit vælge mellem de leverandører, der er omfattet af centralt koordinerede indkøbsaftaler efter stk. 1.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om institutionernes forpligtelse til at anvende centralt koordinerede indkøbsaftaler efter stk. 1, herunder om proceduren og fremgangsmåden for anvendelsen heraf.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Uddannelser, hvortil der kan gives støtte

§4 Specialpædagogisk støtte kan ydes til uddannelsessøgende, som er indskrevet på og gennemgår

 • 1) offentligt anerkendt videregående uddannelse indtil kandidatgrad, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte,

 • 2) teoretisk og praktisk pædagogikum,

 • 3) uddannelse i udlandet, som af en dansk uddannelsesinstitution er godkendt som led i en uddannelse, der er omfattet af nr. 1, og som den uddannelsessøgende er i gang med,

 • 4) uddannelse i udlandet, som ikke er omfattet af nr. 3, men som der kan ydes statens uddannelsesstøtte til, og

 • 5) adgangskurser til visse videregående uddannelser, jf. stk. 3.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter anmodning fra en anden minister bestemme, at videregående uddannelser, der henhører under vedkommende minister, henføres til loven.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke adgangskurser der er omfattet af stk. 1, nr. 5.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Støtteramme og støttetid

§5 (Ophævet)

§6 (Ophævet)

§7 (Ophævet)

§8 (Ophævet)

§9 (Ophævet)

Kapitel 6
1
Forarbejder

Studieaktivitet

Kapitel 6 a

Fortsat støtte efter endt uddannelse

§11a Uddannelsessøgende, der har fået bevilget specialpædagogisk støtte i form af hjælpemidler, kan anvende de tildelte hjælpemidler efter endt uddannelse, indtil vedkommende har fået tildelt den fornødne støtte i form af hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller lov om social service og i op til 3 måneder efter endt uddannelse.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fortsat støtte efter endt uddannelse, herunder om procedurer for anvendelse af støtte efter endt uddannelse og om, hvilke hjælpemidler der er omfattet af stk. 1.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Ansøgning, administration og digital kommunikation

§12 Den uddannelsessøgende indgiver ansøgning henholdsvis til den uddannelsesinstitution, hvor den uddannelsessøgende er optaget, og til ansættelsesinstitutionen, når den uddannelsessøgende er optaget på pædagogikum, om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 5.

Stk. 2 Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, foretager indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet om støtte.

Stk. 3 Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om støtte til den uddannelsessøgende på baggrund af ansøgning og indstilling fra institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan efter ophør af uddannelsen bestemme, at støtte ydet i form af hjælpemidler m.v. overdrages til den uddannelsessøgende til ejendom.

Stk. 4 Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, yder støtten til den uddannelsessøgende i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets afgørelse og afholder udgifterne hertil. Ved institutionens afgørelser herom gælder forvaltningsloven for institutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning.

Stk. 5 Uddannelses- og Forskningsministeriet kompenserer institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, for de udgifter, som institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, har afholdt i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets afgørelse og kan udbetale forskud på beløbet.

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om ansøgning og indstilling, herunder om frister, jf. stk. 1 og 2, samt regler om kompensation, jf. stk. 5, og om tilbageførsel af uforbrugte midler.

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om institutionernes regnskabsaflæggelse samt om revision af regnskaberne.

§12a Henholdsvis uddannelsesinstitutionen og ansættelsesinstitutionen, når den uddannelsessøgende er optaget på pædagogikum, indgiver indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet om specialpædagogisk støtte på vegne af den uddannelsessøgende. Indstillingen skal indgives digitalt ved anvendelse af digital løsning. Den digitale løsning stilles til rådighed af Børne- og Undervisningsministeriet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen om specialpædagogisk støtte ved anvendelse af den digitale løsning, som Børne- og Undervisningsministeriet på Uddannelses- og Forskningsministeriets vegne stiller til rådighed. Uddannelsessøgende skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen digitalt.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser og meddelelser kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen, Uddannelses- og Forskningsministeriet og dettes styrelser og efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Børne- og Undervisningsministeriet og dettes styrelser og institutioner skal ske digitalt.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.

§13 Den uddannelsessøgende indgiver ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4, når den pågældende er optaget på den udenlandske uddannelsesinstitution.

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeriet træffer afgørelse om og yder støtte til den uddannelsessøgende, jf. stk. 1.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om ansøgning, jf. stk. 1, herunder om frister.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Forskellige bestemmelser

§14 Uddannelses- og Forskningsministeriet skal sikre, at uddannelsessøgende og uddannelsesinstitutioner samt ansættelsesinstitutionen kan få rådgivning og vejledning om specialpædagogisk støtte og betingelserne herfor samt om ansøgning og indstilling.

§15 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan hos den uddannelsessøgende, andre offentlige myndigheder og private institutioner indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for at træffe afgørelse om tildeling af samt kontrol med støtten. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger, herunder at oplysninger skal gives i elektronisk form og i givet fald i hvilket format.

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan til uddannelsesinstitutionerne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov.

§16 Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at opgaver, som efter denne lov varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet, helt eller delvis varetages af uddannelsesinstitutionerne, henholdsvis ansættelsesinstitutionen.

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan efter klage eller på egen foranledning ændre en uddannelsesinstitutions, henholdsvis ansættelsesinstitutionens, afgørelse.

Stk. 3 I det omfang uddannelsesinstitutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, efter stk. 1 tillægges beføjelse til at træffe afgørelse efter denne lov, gælder forvaltningsloven for disse institutioner.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes, henholdsvis ansættelsesinstitutionens, varetagelse af opgaver og om Uddannelses- og Forskningsministeriets tilsyn hermed, herunder regler om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet fra uddannelsesinstitutionerne og ansættelsesinstitutionen kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet, herunder individbaserede oplysninger.

§17 Afgørelser truffet af en uddannelsesinstitution eller ansættelsesinstitutionen efter denne lov kan, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Uddannelses- og Forskningsministeriet af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan, indtil 6 måneder efter at klageren har modtaget meddelelse om afgørelsen, se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter denne lov kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

§17a Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren eller Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Kapitel 9
1
Forarbejder

Ikrafttræden m.v.

§18 Loven træder i kraft den 1. august 2000 og har virkning for ydelse af støtte fra den 1. januar 2001, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Uddannelsessøgende, der er omfattet af loven, og som i henhold til § 63 i lov om aktiv socialpolitik har fået tilsagn om støtte, der går ud over den 1. januar 2001, vil fortsat kunne modtage støtten.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om støtte i henhold til stk. 2, herunder om, at støtte ydes af uddannelsesinstitutionen på grundlag af det givne tilsagn.

§19 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside