14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

DTU-loven

Lov om danmarks tekniske universitets (dtu) overgang til selveje

Lov nr. 1265 af 20. december 2000, jf.
lovbekendtgørelse nr. 531 af 28. maj 2013

Denne konsoliderede version af dTU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

DTU-loven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens område, godkendelse m.v.

§1 Loven omfatter Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som er et selvejende universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Universitetet driver forskning og giver videregående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau inden for det teknisk-naturvidenskabelige fagområde og hermed beslægtede områder.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Universitetets ledelse, tegningsret m.v.

§2 Bestyrelsen er øverste myndighed for det selvejende universitet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for universitetets langsigtede virksomhed, udvikling og organisation.

Stk. 2 Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, hvor universitetet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen, jf. dog § 3.

§3 Bestyrelsen er over for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser ansvarlig for det selvejende universitets virke, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, jf. § 4.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Økonomiske forhold

§4 Tilskuddet til universitetets primære opgaver som nævnt i stk. 1 og 2 indeholder tillige et bidrag til dækning af de indirekte omkostninger ved universitetet, herunder ledelse, administration, bygningsdrift m.v. Universitetet kan opspare tilskud til anvendelse til universitetets formål i følgende finansår.

§§5-6 (Ophævet).

§6a Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente alle oplysninger fra universitetet om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om universitetets drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskab, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler herom.

§6b Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem universitetet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, herunder om anvendelsen af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 6 a.

§6c Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan ved ydelse af tilskud til Danmarks Tekniske Universitet stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Kapitalforvaltning, regnskab og revision

§7 Bestyrelsen skal forvalte det selvejende universitets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.

Stk. 2 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter forhandling med klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt.

§8 Rigsrevisor kan med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser aftale, at revisionsopgaver i henhold til stk. 2 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevision. Institutionsrevisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Personale

§9 Det selvejende universitet skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold for det personale, der er ansat ved universitetet. Universitetet skal endvidere følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om særskilt vederlæggelse.

Stk. 2 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler, som fraviger stk. 1.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Nedlæggelse

§10 (Ophævet).

Kapitel 7
1
Forarbejder

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§11 Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

§12 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til vederlagsfrit at overdrage udstyr og andet løsøre, der til brug for universitetet er stillet til rådighed af staten.

Stk. 2 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser offentliggør overdragelsestidspunktet i Statstidende.

profile photo
Profilside