Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 632 af 16. juni 2014

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

En kommunalbestyrelse kan efter aftale med regionsrådet overtage et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet i henhold til § 20, stk. 3, i lov om folkeskolen, og som er beliggende i kommunen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Efter aftale med kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud er beliggende, kan en anden kommune overtage et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Stk. 3 Ved overtagelsen efter stk. 1 eller 2 overtager kommunalbestyrelsen de aktiver og passiver, der er knyttet til undervisningstilbuddet. Kommunalbestyrelsen indtræder desuden i de rettigheder og pligter, der er knyttet til undervisningstilbuddet.

Stk. 4 For kommunalbestyrelsen, der overtager et undervisningstilbud efter stk. 1 eller 2, gælder følgende vilkår:

 • 1) Undervisningstilbuddet skal indgå i den årlige rammeaftale mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 47, stk. 3, i lov om folkeskolen.

 • 2) Undervisningstilbuddet skal stå til rådighed for andre kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen.

 • 3) Kommunalbestyrelsen overtager regionsrådets forpligtelse til at tilpasse kapaciteten på og sammensætningen af undervisningstilbuddet, jf. § 47, stk. 2, i lov om folkeskolen.

§ 2

En kommunalbestyrelse, der overtager et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud efter § 1, stk. 1 eller 2, overtager de ansatte, der er knyttet til varetagelsen af undervisningstilbuddet. Kommunalbestyrelsen overtager desuden de ansatte, der i regionens administration udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med at varetage opgaver i forbindelse med det pågældende undervisningstilbud.

§ 3

De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn og andre arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som i forbindelse med en kommunal overtagelse af undervisningstilbuddet efter § 1, stk. 1 eller 2, jf. § 2, ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

§ 4

Tjenestemænd, der overføres efter § 2, overgår til ansættelse i kommunen på vilkår, der svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 2 Tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af kommunen. Tjenestemænd, der er omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., får dog ved pensionering udbetalt den samlede tjenestemandspension efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 3 Deling af pensionsforpligtelsen for de af stk. 1 omfattede tjenestemænd aftales mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen.

§ 5

Regionsrådet udarbejder et udkast til en samlet aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen om overtagelsen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. § 1, stk. 1-3, og § 2.

Stk. 2 Aftaleudkastet kan indeholde vilkår om, at kommunalbestyrelsen overtager et aktiv eller indtræder i en rettighed, på betingelse af at kommunalbestyrelsen betaler et beløb til regionsrådet, eller vilkår om, at kommunalbestyrelsen overtager et passiv eller indtræder i en forpligtelse, på betingelse af at regionsrådet betaler et beløb til kommunalbestyrelsen.

§ 6

En kommunalbestyrelse kan en gang i hver valgperiode overtage regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter denne lov. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud, skal meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelsen skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år.

§ 7

Aftaleudkast efter § 5, stk. 1, er fortrolige, indtil den endelige aftale er indgået.

§ 8

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse ved forhandlinger, aftaleindgåelser og beslutninger om kommunal overtagelse af et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud.

§ 9

Regionsrådet skal, for så vidt angår overførslen af ansatte, sørge for, at repræsentanter for de ansatte orienteres om aftaleudkastet forud for fremsendelsen af aftaleudkastet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Regionsrådet skal sørge for, at repræsentanter for de ansatte orienteres om forløbet af forhandlingerne om overtagelsen af det lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at repræsentanter for de ansatte i kommunen, der berøres af overtagelsen af det lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud, orienteres om aftaleudkastet og forhandlingerne om overtagelse af det lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Stk. 4 Repræsentanterne for de ansatte har tavshedspligt vedrørende den orientering, der er givet i medfør af stk. 1-3.

§ 10

Kontaktudvalget skal høres om en kommunalbestyrelses ønske om at overtage et lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud i regionen, jf. § 6 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 2 Kontaktudvalget skal mindst en gang i hver valgperiode drøfte, om der i regionen er regionale lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud, der kan overtages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor undervisningstilbuddet er beliggende.

§ 11

Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 12, § 13, nr. 1-3 og 5, og § 14, nr. 2-4 og 6, træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 12

§ 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for de landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken og Skolen på Kastelsvej, der drives af Borgerrepræsentationen i henhold til lov om folkeskolen, og det landsdækkende undervisningstilbud Instituttet for Blinde og Svagsynede, der drives af Borgerrepræsentationen i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

§ 13

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013, lov nr. 1641 af 26. december 2013 og § 1 i lov nr. 406 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer:

 • 1. § 21, stk. 4, ophæves.
  Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

 • 2. I § 21, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår »eller til de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud«.

 • 3. I § 22, stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 3, 2. pkt., udgår », jf. § 48 a«.

 • 4. I § 47, stk. 2, udgår », herunder oprettelse af nye lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud«.

 • 5. Kapitel 7 a ophæves.

§ 14

I lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 378 af 28. april 2012, foretages følgende ændringer:

 • 1. § 1, stk. 2, 1. og 3. pkt., ophæves.

 • 2. § 1 b, stk. 3, ophæves.
  Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

 • 3. I § 1 b, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., udgår »eller til den af Borgerrepræsentationen drevne landsdækkende undervisningsinstitution«.

 • 4. I § 4, stk. 1, 2. pkt., og § 5, stk. 4, udgår », jf. § 6 k«.

 • 5. I § 6 h, stk. 2, udgår », herunder oprettelse af nye undervisningsinstitutioner«.

 • 6. Kapitel 5 b ophæves.

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.