14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Ungdomsskoleloven

Lov om ungdomsskoler

Lov nr. 411 af 13. juni 1990, jf.
lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019,
som ændret ved lov nr. 745 af 08. juni 2018 og lov nr. 209 af 05. marts 2019

Denne konsoliderede version af ungdomsskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Ungdomsskoleloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1

Ungdomsskolen

§1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§2 Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Stk. 3 Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner. Mål og rammer for samarbejderne skal indgå i kommunalbestyrelsens plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed, jf. § 4.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter.

§3 Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

 • 1) Almen undervisning.

 • 2) Prøveforberedende undervisning.

 • 3) Specialundervisning.

 • 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte:

 • 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.

 • 2) Heltidsundervisning.

 • 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

 • 4) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

 • 5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.

Stk. 4 Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Stk. 5 Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.

§3a Eleverne på en ungdomsskole, der giver heltidsundervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. Folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver afholdes efter de regler herom, der gælder for folkeskolen og dens elever.

Stk. 2 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om ungdomsskolernes meddelelse efter stk. 1, 1. pkt., herunder om tidsfrister herfor samt om elevers adgang til fritagelse for deltagelse i folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver.

Stk. 3 Ungdomsskolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre oplysning om, hvorvidt den afholder folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, jf. stk. 1, og orientere forældrene herom ved elevens tilmelding til skolen.

§3b Ved brobygningsforløb m.v. efter kapitel 2 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år gælder folkeskolens befordringsregler, jf. § 26 i lov om folkeskolen, tilsvarende for elever i heltidsundervisning på 8.-10. klassetrin.

§4 Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

§4a Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at en folkeskole og en ungdomsskole har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. folkeskolelovens § 24 b, varetages de opgaver, der ved denne lov er tillagt ungdomsskoleinspektøren, af den fælles leder. De opgaver, der er tillagt ungdomsskolebestyrelsen, varetages af den fælles bestyrelse.

§5 Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4, og færdselslovens § 124 d, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3, 7 og 8.

§6 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogiske medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse.

§7 Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer, jf. dog § 4 a. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for:

 • 1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,

 • 2) medarbejderne ved ungdomsskolen,

 • 3) eleverne ved ungdomsskolen.

Stk. 2 Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

Stk. 4 Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens nedsættelse og funktion samt om valgperiode m.v.

§8 Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Stk. 3 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.

§9 Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v. hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens forpligtelse over for elevrådene.

§10 Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør, jf. dog § 4 a.

Stk. 2 Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

§11 Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.

Stk. 2 Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk medhjælp. Pædagogisk medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.

Kapitel 1a

(Ophævet)

Kapitel 2

(Ophævet)

Kapitel 3

(Ophævet)

Kapitel 4

Ungdomskostskoler

§27 De ungdomskostskoler, der er etableret ved lovens ikrafttræden, kan videreføres som kommunale skoler. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for skolernes fortsatte godkendelse og drift. Staten kan yde tilskyd til disse skoler.

§28 Hver ungdomskostskole ledes af en forstander. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for denne.

Stk. 2 Til varetagelse af undervisningen kan ansættes heltidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede og timelønnede lærere.

Stk. 3 Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse og afskedigelse af forstandere og lærere.

Kapitel 5

Klage m.v.

§29 Klager over afgørelser, der er truffet af en ungdomsskolebestyrelse, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, organisationer eller myndigheder, som afgørelsen angår.

Stk. 2 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for ministeren.

§29a Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.

§30 Undervisningsministeren kan inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, yde tilskyd til konsulentvirksomhed samt forsøgs- og udviklingsarbejde.

§31 Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for påkrævet for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§32 Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2-3 (Udeladt)

§33 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§34 (Udeladt)

profile photo
Profilside