Ungdomsskoleloven § 7

Denne konsoliderede version af ungdomsskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ungdomsskoler

Lov nr. 411 af 13. juni 1990, jf.
lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019,
som ændret ved lov nr. 745 af 08. juni 2018 og lov nr. 209 af 05. marts 2019

§ 7

Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer, jf. dog § 4 a. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for:

  • 1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,

  • 2) medarbejderne ved ungdomsskolen,

  • 3) eleverne ved ungdomsskolen.

Stk. 2 Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

Stk. 4 Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens nedsættelse og funktion samt om valgperiode m.v.