Adgangsreguleringsloven

Denne konsoliderede version af adgangsreguleringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Lov nr. 319 af 16. maj 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1689 af 13. august 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Uddannelses- og forskningsministeren sikrer for de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der sker en koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til uddannelserne, med henblik på at ansøgerne optages på den højest muligt prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og således at der sker en effektiv ressourceudnyttelse af den samlede optagelseskapacitet på uddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser. Adgangsbekendtgørelsen

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning og øvrig kommunikation om optagelse på en videregående uddannelse skal ske helt eller delvis digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation. Adgangsbekendtgørelsen

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i stk. 3 kan indgives i papirform, og hvilke afgørelser og meddelelser der uanset bestemmelsen i stk. 3 kan afgives i papirform. Adgangsbekendtgørelsen

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v. Adgangsbekendtgørelsen

§ 2

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at klager over afgørelser om adgang eller optagelse, som institutioner med videregående uddannelser har truffet i henhold til bemyndigelse fra ministeren, ikke kan indbringes for ministeren.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 2.

§ 3

For institutioner med videregående uddannelser uden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område bemyndiges vedkommende minister til at fastsætte regler i henhold til lovens §§ 1 og 2.

§ 4

Loven gælder både for offentlige institutioner og for private institutioner, der modtager offentlige tilskud.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

Stk. 2 Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, ophæves.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.