14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Adgangsreguleringsloven

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Denne konsoliderede version af adgangsreguleringsloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1689 af 13. august 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Adgangsreguleringsloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Uddannelses- og forskningsministeren sikrer for de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der sker en koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til uddannelserne, med henblik på at ansøgerne optages på den højest muligt prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og således at der sker en effektiv ressourceudnyttelse af den samlede optagelseskapacitet på uddannelserne. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning og øvrig kommunikation om optagelse på en videregående uddannelse skal ske helt eller delvis digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i stk. 3 kan indgives i papirform, og hvilke afgørelser og meddelelser der uanset bestemmelsen i stk. 3 kan afgives i papirform. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

§2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at klager over afgørelser om adgang eller optagelse, som institutioner med videregående uddannelser har truffet i henhold til bemyndigelse fra ministeren, ikke kan indbringes for ministeren.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. UFS-delegationsbekendtgørelsen

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. UFS-delegationsbekendtgørelsen

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 2.

§3 For institutioner med videregående uddannelser uden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område bemyndiges vedkommende minister til at fastsætte regler i henhold til lovens §§ 1 og 2.

§4 Loven gælder både for offentlige institutioner og for private institutioner, der modtager offentlige tilskud.

§5 Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

Stk. 2 Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 31. oktober 1986, ophæves.

§6 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside