Lov om centre for undervisningsmidler m.v.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om centre for undervisningsmidler m.v.

Lov nr. 471 af 10. juni 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 8. august 2011

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Professionshøjskoler, der udbyder efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og af pædagoger, samt i særlige tilfælde professionshøjskoler, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen, varetager opgaven som centre for undervisningsmidler. Undervisningsministeren kan dog godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm, jf. § 35 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2 Opgaven som center for undervisningsmidler består i at

  • 1) omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutioner,

  • 2) sørge for information og yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. om undervisningsmidler og deres anvendelse og

  • 3) yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug.

Stk. 3 Opgaven som center for undervisningsmidler kan bestå i

  • 1) kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner m.fl. og

  • 2) pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug af elektronisk net.

§ 2

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om professionshøjskolernes varetagelse af opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne, brugerbetaling og om det geografiske område, som professionshøjskolen skal dække. Professionshøjskolens varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler skal i forhold til offentligheden klart fremstå som en særlig del af professionshøjskolens virksomhed.

§ 3

Undervisningsministeriet yder inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove tilskud til professionshøjskolerne til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter § 1, stk. 2.

§§ 4-5

(Ophævet)

§ 6

Loven træder i kraft den 1. august 1997.

§ 7

Lov nr. 239 af 12. juni 1975 om amtscentraler for undervisningsmidler ophæves.

Stk. 2 Indtil valg af bestyrelse har fundet sted, jf. § 2, stk. 3, ledes centret for undervisningsmidler af den hidtidige ledelse af amtscentralen for undervisningsmidler, jf. lov nr. 239 af 12. juni 1975 om amtscentraler for undervisningsmidler.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.