Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 637 af 18. maj 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som deltager i forsøg med personlige borgerstyrede budgetter, kan tilbyde borgere med særlige sociale problemer et personligt budget kombineret med social støtte. Et personligt budget skal understøtte realiseringen af borgerens egne ønsker og målsætninger gennem større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet.

§ 2

Denne lov finder anvendelse i de kommuner, der i perioden 2022-2024 deltager i forsøgsordningen med personlige borgerstyrede budgetter.

Kapitel 2 1 Forsøg med personlige borgerstyrede budgetter
§ 3

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at tilbyde et personligt budget, jf. stk. 2, til borgere i kommunen med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for eller modtager hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service, og som vurderes at kunne opnå større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet.

Stk. 2 Ved et personligt budget forstås en personlig trækningsret på op til 50.000 kr., som borgeren i samarbejde med kommunen kan råde over og anvende efter borgerens egne ønsker og målsætninger til forskellige aktiviteter og andre mindre udgifter, der skal understøtte borgerens selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet, i en periode på i alt 15 sammenhængende måneder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Skal en borger afsone en kortvarig fængselsstraf, vil dette ikke nødvendigvis afskære borgeren fra at deltage i forsøgsordningen.

Stk. 4 Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5 Fraflytter en borger, som modtager støtte i form af et personligt budget efter stk. 1, kommunen inden periodens udløb, bortfalder borgerens adgang til det personlige budget.

§ 4

Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om at tilbyde støtte i form af et personligt budget, skal kommunalbestyrelsen samtidig tilknytte borgeren en socialfaglig medarbejder i kommunen. I perioden, hvor borgeren modtager støtte i form af et personligt budget, skal den socialfaglige medarbejder støtte borgeren i at realisere egne ønsker og målsætninger, jf. § 1.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at rollen som socialfaglig medarbejder varetages af en medarbejder hos en privat aktør eller en anden myndighed. Træffes der beslutning efter 1. pkt., skal kommunalbestyrelsen etablere et samarbejde mellem kommunen og den person, der varetager rollen som socialfaglig medarbejder, om borgerens forløb.

Kapitel 3 1 Refusion af udgifter og skattefrihed m.v.
§ 5

Ansøgning om dækning af udgifter indsendes til kommunen af den socialfaglige medarbejder på vegne af den borger, der modtager støtte i henhold til § 3. Kommunen er forpligtet til at dække udgifter i form af træk på det personlige budget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kommunen kan afvise at dække udgifterne, hvis borgeren ønsker at anvende det personlige budget til dækning af aktiviteter m.v., der ligger uden for formålet efter § 1.

Stk. 3 Afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6

Støtte i form af et personligt budget er skattefri.

Stk. 2 Støtte i form af et personligt budget medregnes ikke ved kommunens beregning af ydelser fra det offentlige, som borgeren i øvrigt modtager.

Stk. 3 Støtte i form af et personligt budget indgår ikke i beregning af borgerens betaling for botilbud efter kapitel 20 i lov om social service, jf. § 163 i lov om social service, og udslusningsboliger efter lov om almene boliger, jf. § 163 a i lov om social service.

Kapitel 4 1 Ikrafttræden m.v.
§ 7

Loven træder i kraft den 1. juli 2022, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Loven ophæves den 31. december 2024.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.