14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Tolkeloven

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov nr. 1503 af 27. december 2009, jf.
lovbekendtgørelse nr. 927 af 03. juli 2013

Denne konsoliderede version af tolkeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Tolkeloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Formål m.v.
Formålet med denne lov er at etablere en fælles tolkeløsning på tværs af sektorer for at give mennesker med hørehandicap en enkel og smidig adgang til tolkning.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse på tolkning, der er reguleret af anden lovgivning.

§2 Hjælp efter denne lov kan ikke medtages til udlandet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 1.

§3 Målgruppe
Målgruppen for den fælles tolkeløsning er døve, døvblevne, døvblinde samt svært hørehæmmede, der har et hørehandicap i en grad, der medfører, at de har behov for en tolk for at kunne kommunikere med andre.

§4 Definition
Ved tolkning forstås i denne lov assistance fra en uddannet tolk til personer med hørehandicap, for at disse kan kommunikere med andre.

§5 Omfattede aktiviteter
Tolkning gives til aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet samt ved sociale aktiviteter.

§6 Tolkeformer
Social- og integrationsministeren fastsætter, hvilke former for tolkning der er omfattet af loven.

§7 Statslig tolkemyndighed
Der etableres en statslig tolkemyndighed under Social- og integrationsministeren. Tolkemyndigheden har ansvaret for tilrettelæggelse af tolkning efter denne lov.

Stk. 2 Tolkemyndigheden fører tilsyn med løsning af opgaver efter denne lov, jf. § 14.

Stk. 3 Tolkemyndigheden understøtter udvikling af tolkeområdet.

Stk. 4 Tolkemyndigheden etablerer og driver en internetbaseret løsning, hvor tolkebrugeren kan ansøge om tolkning og vælge mellem godkendte leverandører til den konkrete opgave.

Stk. 5 Tolkemyndigheden iværksætter forsøg med udvikling af tolkeområdet.

§8 Tolkemyndigheden sikrer, at de opgaver, der skal varetages af tolkemyndigheden og leverandører af tolkning, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

Stk. 2 Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om tolkemyndighedens tilrettelæggelse af opgaver m.v. efter stk. 1 og § 7.

§9 Bruger af den fælles tolkeløsning
Tolkemyndigheden tilbyder tolkning til borgere, der er omfattet af § 3.

Stk. 2 Tolkemyndigheden træffer efter ansøgning afgørelse om at blive omfattet af den fælles tolkeløsning. Hvis tolkemyndigheden træffer afgørelse om, at en borger bliver omfattet af den fælles tolkeløsning, har vedkommende fremover mulighed for at gøre brug af den fælles tolkeløsning.

§10 Tidsubegrænset tolkning
Der ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere, jf. § 11. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke aktiviteter der ydes tidsubegrænset tolkning til.

§10a Bevillingsbegrænset tolkning
Der ydes bevillingsbegrænset tolkning til andre aktiviteter end de i § 10 nævnte aktiviteter til personer, der er omfattet af tolkeløsningen, jf. § 9.

Stk. 2 Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke aktiviteter der kan ydes tolkning til efter stk. 1, og hvilke beløbsgrænser der er for det samlede forbrug af tolkebistand til disse aktiviteter.

§11 Tolkemyndighedens afgørelse
Tolkemyndigheden træffer efter ansøgning afgørelse om tolkning til aktiviteter omfattet af §§ 10 og 10 a. Dette sker efter en konkret og individuel vurdering af ansøgningen. I forbindelse med ansøgningen skal brugeren angive, hvilken leverandør der ønskes til den konkrete aktivitet.

Stk. 2 Tolkemyndigheden orienterer den valgte tolkeleverandør om den tildelte tolkning, jf. stk. 1 og § 14, stk. 5.

Stk. 3 Tolkebrugeren bestiller selv tolk på baggrund af afgørelsen efter stk. 1 og 2.

§12 Timebank
Brugeren, der efter § 9 er omfattet af den fælles tolkeløsning, tildeles årligt et antal timer til brug for tolkning, der ikke er omfattet af tidsubegrænset tolkning. Timerne placeres i en timebank.

Stk. 2 Brugeren disponerer selv over timebanken.

Stk. 3 Ved gruppetolkning fordeles tolketimerne forholdsmæssigt på deltagerne i gruppetolkningen, således at der ikke trækkes mere end den forholdsmæssige andel i den enkelte borgers timebank.

Stk. 4 Timebanken følger kalenderåret. Der kan ikke overføres timer mellem kalenderår.

Stk. 5 Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler for timebanken, herunder om antallet af timer, opgørelse af forbrugte timer og tolkemyndighedens administration af timebanken.

§13 Opgørelse af det samlede forbrug af timer i den fælles tolkeløsning
Tolkemyndigheden opgør det samlede antal brugte tolketimer i den fælles tolkeløsning. For aktiviteter, der dækkes uden tidsbegrænsning, opgøres antallet af brugte tolketimer fordelt på aktiviteter. For aktiviteter dækket af timebanken opgøres antal brugte tolketimer.

Stk. 2 Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af tolketimer.

§14 Leverandører af tolkning
Tolkemyndigheden fastsætter og offentliggør de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af tolkning, herunder uddannelseskrav.

Stk. 2 Leverandører af tolkning udvælges via udbud. Tolkemyndigheden skal tilrettelægge udbuddet, så der skabes grundlag for, at borgerne kan vælge mellem forskellige leverandører.

Stk. 3 Leverandørerne kan benytte underleverandører, hvis disse lever op til kvalitetskravene i stk. 1.

Stk. 4 Social- og integrationsministeren fastsætter regler om udbud, indgåelse af kontrakter, principper for takstfastsættelse, opgørelse af tolketimer, tolkeformer, tilsyn med leverandører m.v.

Stk. 5 En bruger af den fælles tolkeløsning kan via tolkemyndigheden vælge, hvilken af tolkeleverandørerne efter stk. 2 der skal udføre tolkningen.

§15 Tolkerådet
Tolkerådet bistår tolkemyndigheden i faglige spørgsmål, herunder særlig i forhold til udviklingen af tolkeområdet. Tolkemyndigheden er sekretariat for Tolkerådet.

Stk. 2 Tolkerådet består af 1 formand, 1 repræsentant fra henholdsvis Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet samt 3 repræsentanter for Danske Handicaporganisationer. Formanden og medlemmerne udnævnes af tolkemyndigheden for en periode på op til 4 år. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra ministerierne og Danske Handicaporganisationer. Formandsposten varetages af tolkemyndigheden.

Stk. 3 Tolkemyndigheden udnævner faste stedfortrædere for Tolkerådets medlemmer. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra ministerierne og Danske Handicaporganisationer.

Stk. 4 Tolkemyndigheden udarbejder en årlig beretning over tolkemyndighedens virksomhed, herunder anvendelse af den fælles tolkeløsning. Beretningen forelægges Tolkerådet og Social- og integrationsministeren.

Stk. 5 Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om indstilling og udnævnelse af Tolkerådets medlemmer og faste stedfortrædere for disse samt en forretningsorden.

§16 Klageadgang
Tolkemyndighedens afgørelser efter §§ 9 og 11 kan indbringes for Ankestyrelsen.

§17 Forsøgsordninger
Social- og integrationsministeren kan for en forsøgsperiode oprette andre tilbud end dem, der er omfattet af denne lov, herunder efter indstilling fra tolkemyndigheden.

§18 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

§19 (Ophævet)

§20 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside