Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 9 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 53 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Socialret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Den berettigede personkreds
§ 1

I perioden fra og med den 1. april 2017 til og med den 31. marts 2019 er der ret til jobpræmie.

§ 2

I jobpræmieperioden er der ret til jobpræmie til personer, der opfylder anciennitetskravet i § 5 og i uge 48 i 2016 helt eller delvis

 • 1) modtog uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder modtog uddannelseshjælp eller kontanthjælp under forrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 2) modtog ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller modtog løn under jobafklaringsforløb, hvis arbejdsgiveren modtog refusion fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 3) modtog revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 4) modtog ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 5) modtog sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller modtog løn under sygefravær, hvis arbejdsgiveren modtog sygedagpengerefusion fra kommunen, eller

 • 6) var ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forlængelse af modtagelse af en af de i nr. 1-5 nævnte ydelser.

§ 3

I jobpræmieperioden er der ret til jobpræmie til personer, der opfylder anciennitetskravet i § 6 og i uge 48 i 2016 helt eller delvis

 • 1) modtog arbejdsløshedsdagpenge eller feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

 • 2) modtog midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

 • 3) modtog kontantydelse efter lov om kontantydelse eller

 • 4) var ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forlængelse af modtagelse af en af de i nr. 1-3 nævnte ydelser.

§ 4

Der er ikke ret til jobpræmie efter §§ 2 eller 3 for personer, som inden den 1. april 2017 når folkepensionsalderen eller overgår til

 • 1) førtidspension efter lov om social pension,

 • 2) efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

 • 3) fleksydelse efter lov om fleksydelse eller

 • 4) delpension efter lov om delpension.

Stk. 2 Personer, der i jobpræmieperioden når folkepensionsalderen eller overgår til en af ydelserne nævnt i stk. 1, nr. 1-4, har ret til jobpræmie indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende når folkepensionsalderen eller overgår til ydelsen.

Anciennitet som ydelsesmodtager
§ 5

Personer omfattet af § 2 modtager jobpræmie, hvis de i mindst 47 uger ud af 52 uger i perioden fra og med uge 50 i 2015 til og med uge 48 i 2016 helt eller delvis har modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.:

 • 1) Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder uddannelses- eller kontanthjælp under forrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 2) ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller løn under jobafklaringsforløb, hvis arbejdsgiveren modtog refusion fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 3) revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 4) ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 5) sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller løn under sygefravær, hvis arbejdsgiveren modtog sygedagpengerefusion fra kommunen,

 • 6) arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

 • 7) kontantydelse efter lov om kontantydelse eller

 • 8) løn til personer, der umiddelbart efter at have modtaget en eller flere ydelser efter §§ 2 eller 3 er blevet ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 6

Personer omfattet af § 3 modtager jobpræmie, hvis de i mindst 71 uger ud af 78 uger i perioden fra og med uge 24 i 2015 til og med uge 48 i 2016 helt eller delvis har modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.:

 • 1) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

 • 2) kontantydelse efter lov om kontantydelse,

 • 3) sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller løn under sygefravær, hvis arbejdsgiveren modtog sygedagpengerefusion fra kommunen, eller

 • 4) løn til personer, der umiddelbart efter at have modtaget ydelser efter § 3 er blevet ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 7

Opgørelsen af perioderne på mindst 47 uger efter § 5 og mindst 71 uger efter § 6 sker på grundlag af udbetaling af ydelser i de uger, hvor personen har modtaget en eller flere af de ydelser m.v., der er nævnt i §§ 5 eller 6, uanset om ydelserne er udbetalt for hele ugen eller for enkelte dage eller timer i den pågældende uge.

Stk. 2 I de situationer, hvor ydelsen udbetales månedsvis, omregnes måneden til uger ved at gange med faktor 4,33. Vedrører udbetalingen en månedsydelse, men dækker denne ikke hele måneden, medregnes alene de uger, som udbetalingen vedrører.

§ 8

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den berettigede målgruppe og dennes anciennitet, herunder om opgørelse af perioderne i §§ 5 og 6, hvornår en person er omfattet af §§ 5 eller 6, og hvilken af bestemmelserne der finder anvendelse, hvis en person har modtaget flere ydelser omfattet af §§ 2 eller 3 i uge 48 i 2016.

§ 9

Det er en betingelse for retten til jobpræmie, at personen er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark.

Ansøgning og udbetaling m.v.
§ 10

Jobpræmie udbetales uden ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, som har arbejdsindkomst som nævnt i § 13.

Stk. 2 Jobpræmie udbetales uden ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, der er registreret som nævnt i § 14, stk. 3, som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og som via virksomheden udbetaler løn til sig selv. Disse personer kan modtage jobpræmie efter reglerne for lønmodtagere, jf. § 13.

Stk. 3 Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, der er registreret som nævnt i § 14, stk. 3, som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og som udbetaler overskud til sig selv, jf. § 14. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019. Udbetaling Danmark skal indhente oplysninger om den selvstændige erhvervsdrivendes årsopgørelse fra SKAT, jf. § 17, stk. 2.

§ 11

Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, som har arbejdsindkomst som nævnt i § 13, stk. 3, fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz. Det er en betingelse for udbetaling af jobpræmie, at personen dokumenterer sin månedlige arbejdsindkomst i perioden, der søges jobpræmie for, og at indkomsten er skattepligtig i Danmark. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019.

Stk. 2 Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og som udbetaler overskud eller via virksomheden udbetaler løn til sig selv, jf. § 10, stk. 2 og 3. Det er en betingelse for udbetaling af jobpræmie, at personen dokumenterer, at vedkommende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i perioden, der søges jobpræmie for, og at overskuddet eller lønnen er skattepligtig i Danmark. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019.

§ 12

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgningerne som nævnt i § 10, stk. 3, og § 11, herunder om krav til form og indhold af ansøgningerne.

Jobpræmiens størrelse
§ 13

Jobpræmien udgør 10 pct. af den A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, der indberettes til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, i de enkelte måneder i jobpræmieperioden.

Stk. 2 Jobpræmien udgør 10 pct. af den lønindkomst, der er erhvervet om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), og som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, i de enkelte måneder i jobpræmieperioden. Ved beregningen af jobpræmie anvendes de omregningsfaktorer, som fremgår af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere ved omregning af DIS-indkomst til dansk indkomst.

Stk. 3 Jobpræmien udgør 10 pct. af dokumenteret arbejdsindkomst fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz i jobpræmieperioden.

Stk. 4 Beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes til opgørelsen efter stk. 1-3, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Stk. 4 finder ikke anvendelse for ansættelse i fleksjob, hvor der udbetales fleksløntilskud som supplement til lønnen, jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvor personen modtager støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed på grund af en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for disse personers løn samt for selvstændige erhvervsdrivende, som via virksomheden udbetaler løn til sig selv.

§ 14

Selvstændige erhvervsdrivende, der har indkomst, som ikke er omfattet af § 13, stk. 1, kan få beregnet jobpræmie på grundlag af størrelsen af den selvstændige virksomheds overskud, jf. § 16, stk. 2. Tilsvarende gælder for personer omfattet af § 11, stk. 2.

Stk. 2 Selvstændige erhvervsdrivende, som både er omfattet af § 10, stk. 2 og 3, og § 11, stk. 1 og 2, kan få beregnet jobpræmie på grundlag af den indberettede lønindkomst, jf. § 13, stk. 1 og 3, og af overskuddet af egen virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 3 Jobpræmien beregnes årligt og udgør 10 pct. af overskuddet, som fordeles på de måneder, hvor personen har været registreret som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark med et cvr-nummer og enten har været momsregistreret eller registreret for betaling af lønsumsafgift m.v. eller tilsvarende ordninger for personer, der kan få beregnet jobpræmie af overskud fra selvstændig virksomhed fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz.

Stk. 4 Stk. 1-3 gælder tilsvarende for selvstændige erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som udbetaler overskud til sig selv.

Stk. 5 Selvstændige erhvervsdrivende, som modtager tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ikke modtage jobpræmie af udbetalt løn til sig selv eller af overskuddet fra virksomheden.

§ 15

Jobpræmie efter §§ 13 og 14 kan sammenlagt ikke overstige 2.500 kr. pr. måned.

Stk. 2 Der kan udbetales jobpræmie efter §§ 13 og 14 for op til 18 kalendermåneder i jobpræmieperioden, jf. § 1. Ved opgørelsen af antallet af måneder med jobpræmie indgår alene måneder, hvor der er udbetalt jobpræmie, jf. § 17.

Opgørelse af indkomstgrundlaget og udbetaling af jobpræmie
§ 16

Beregning af jobpræmien efter § 13 sker udelukkende på grundlag af den indkomst, der er indberettet til indkomstregisteret i den måned, for hvilken jobpræmien skal beregnes. Dette gælder, uanset hvornår indkomsten er optjent eller udbetalt. Beregning af jobpræmie efter § 13 for personer, der har indkomst fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, sker udelukkende på baggrund af den først dokumenterede indkomst fra udlandet for de enkelte måneder.

Stk. 2 Beregning af jobpræmie af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 14 sker udelukkende på grundlag af den selvstændige erhvervsdrivendes årsopgørelse m.v. for det pågældende år.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af indkomstgrundlag, herunder opgørelse af indkomstgrundlag for selvstændige erhvervsdrivende og beregning af jobpræmie, samt regler om, at andre oplysninger end oplysninger fra indkomstregisteret i helt særlige tilfælde kan lægges til grund for sagsbehandlingen.

§ 17

Jobpræmie efter § 13 udbetales månedligt. Jobpræmien udbetales den sidste bankdag i måneden efter den måned, jobpræmien beregnes for.

Stk. 2 Jobpræmie efter § 14 udbetales årligt. Beregningen sker på baggrund af årsopgørelsen fra SKAT den 1. november i året efter det år, hvor overskuddet i virksomheden foreligger, jf. § 10, stk. 3. For selvstændige erhvervsdrivende fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz sker beregningen på baggrund af revisorpåtegnet regnskab m.v., som skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 1. november i året efter det år, hvor overskuddet i virksomheden foreligger, jf. § 11, stk. 2. Jobpræmien udbetales ultimo december. Efterfølgende ændringer til oplysninger om overskud fra selvstændig virksomhed medfører ikke en ny beregning af jobpræmie.

Stk. 3 Der udbetales jobpræmie i august måned 2017 for indkomst, der er indberettet i indkomstregisteret i april, maj, juni og juli måned 2017. Den sidste udbetaling af jobpræmie sker for indkomst, der indberettes i indkomstregisteret i marts måned 2019. Der udbetales tidligst jobpræmie for lønindkomst fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz på det tidspunkt, hvor personen dokumenterer indkomsten. Indkomsten fordeles på de måneder, som lønindkomsten vedrører. Første udbetaling kan tidligst ske i august måned 2017.

Stk. 4 Ved udbetalingen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Jobpræmiebeløb, der beregnes til under 100 kr. for en måned, udbetales ikke.

§ 18

Jobpræmien er skattefri.

Stk. 2 Jobpræmien indgår ikke i beregningen af eller medfører fradrag i ydelser udbetalt efter:

 • 1) Lov om aktiv socialpolitik.

 • 2) Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

 • 3) Lov om social pension.

 • 4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 5) Lov om individuel boligstøtte.

 • 6) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

 • 7) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

 • 8) Lov om en børne- og ungeydelse.

 • 9) Lov om social service.

 • 10) Lov om kontantydelse.

 • 11) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 12) Lov om sygedagpenge.

 • 13) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven).

 • 14) Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven).

 • 15) Lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Tilbagebetaling
§ 19

Jobpræmie kan kræves tilbagebetalt, når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget jobpræmie.

Stk. 2 Tilbagebetalingskravet opkræves efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med skatteministeren. Der kan fastsættes regler om en aftale om tilbagebetaling, herunder eksempelvis om, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med tilbagebetaling af jobpræmie. Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie, lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere og lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

Stk. 3 Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter jobpræmieordningens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Overdrages tilbagebetalingskravet til restanceinddrivelsesmyndigheden, finder 1. pkt. ikke anvendelse fra restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af kravet. Fra modtagelsen finder forældelsesloven anvendelse, idet forældelse dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 18 a, stk. 7, 1. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til Udbetaling Danmark, finder 1. pkt. på ny anvendelse.

Administration
§ 20

Udbetaling Danmark træffer skriftlig afgørelse om,

 • 1) hvorvidt personer, der er omfattet af målgruppen i §§ 2 eller 3, er omfattet af jobpræmieordningen, jf. § 21, stk. 1,

 • 2) beregning og udbetaling af jobpræmie, jf. §§ 10-17, og

 • 3) tilbagebetaling af jobpræmie, jf. § 19.

Stk. 2 Udbetaling Danmark sender

 • 1) brev til personer, som er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om, at de ikke modtager jobpræmie, da de er ansat med løntilskud,

 • 2) påmindelsesbrev til personer omfattet af målgruppen, som ikke har haft indkomster, der berettiger til jobpræmie 6 måneder efter ordningens ikrafttræden, og

 • 3) relevante og nødvendige data til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om hver enkelt måneds udbetalinger af jobpræmie på individniveau og oplysninger om den samlede målgruppe.

Stk. 3 Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan ske uden partshøring.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1 og 2, herunder om beregning, indhold i breve og afgørelser samt om indberetning af oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 21

Senest den 10. april 2017 sendes afgørelse til de personer, der er omfattet af målgruppen i §§ 2 eller 3, om, at de opfylder betingelserne for jobpræmie. Afgørelsen træffes på grundlag af opgørelsen efter § 22. Det er ikke en betingelse for ret til jobpræmie, at personen har modtaget en afgørelse efter 1. pkt. Personer, som har modtaget en afgørelse om, at de er omfattet af jobpræmieordningen, men hvor opgørelsen efter § 22, stk. 1, efterfølgende viser, at de ikke opfylder betingelserne i §§ 2 eller 3 eller anciennitetskravet i §§ 5 eller 6, modtager jobpræmie frem til udgangen af den måned, hvori der træffes afgørelse om, at de ikke opfylder betingelserne. 3. pkt. gælder tilsvarende for personer, hvis det efterfølgende viser sig, at de er omfattet af § 4.

Stk. 2 Der træffes efter ansøgning afgørelse om, hvorvidt en person er omfattet af målgruppen i §§ 2 eller 3, selv om personen ikke har modtaget en afgørelse efter stk. 1. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019.

Stk. 3 Udbetaling Danmark har adgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for administration og kontrol af denne lov, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører. Udbetaling Danmark kan i kontroløjemed uden samtykke fra personen samkøre oplysningerne i indkomstregisteret med Udbetaling Danmarks øvrige registre.

Stk. 4 Udbetaling Danmark videregiver uden samtykke personnumre for personer, der er berettiget til jobpræmie, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 22

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastlægger den personkreds, som modtog ydelser i uge 48 i 2016, jf. §§ 2 eller 3, og opfylder anciennitetskravene, jf. §§ 5 eller 6. Fastlæggelsen sker i april, maj og juni 2017. Opgørelsen i juni 2017 fastlægger endeligt den personkreds, som kan få ret til jobpræmie, jf. dog § 21, stk. 2. Fastlæggelsen sker på grundlag af oplysninger fra indkomstregisteret, Register for Arbejdsmarked (RAM), Det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) samt kommunernes ydelsessystemer. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver uden samtykke personnumre for personer omfattet af 1. pkt. til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark skal lægge opgørelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til grund for afgørelsen efter § 21, stk. 1, af, om personerne opfylder betingelserne for jobpræmie, jf. dog § 4.

Stk. 2 Til brug for administration og kontrol af denne lov, herunder afgørelse af den berettigede personkreds og jobpræmiens størrelse, samt til brug for generel kontrol samkører Udbetaling Danmark uden samtykke fra personen oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag, jf. stk. 1 og 3, med indkomstoplysninger i indkomstregisteret baseret på cvr-numre og cpr-numre.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger til Udbetaling Danmark om ansættelsesforhold, hvor der ydes tilskud til lønnen eller tilskud til selvstændige erhvervsdrivende med en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilskud til lønnen efter lov om seniorjob, for personer, som modtog ydelser i uge 48 i 2016, og som opfylder anciennitetskravet i §§ 5 eller 6. Der videregives kun oplysninger om ansættelsesforhold, hvor der ydes tilskud til lønnen fra og med den 1. januar 2017 og indtil udløbet af jobpræmieperioden.

Stk. 4 Videregivelsen af oplysninger efter stk. 3 gælder ikke for ansatte, der modtager løn og fleksløntilskud efter § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed på grund af en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som kan modtage jobpræmie.

Stk. 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger til kommunerne i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) om personer, der er berettiget til jobpræmie, på grundlag af oplysningerne fra Udbetaling Danmark, jf. § 21, stk. 4.

Finansiering af jobpræmien
§ 23

Staten afholder udgifterne til jobpræmie efter denne lov.

Stk. 2 Staten afholder udgifter til administrationen gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Klageadgang
§ 24

Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov, jf. § 20, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen behandles efter reglerne i § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ikrafttræden m.v.
§ 25

Loven træder i kraft den 1. april 2017.

Ændringer i anden lovgivning
§ 26

(Udeladt af Redaktionen)

Territorial gyldighed
§ 27

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.