Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 14

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 14

Selvstændige erhvervsdrivende, der har indkomst, som ikke er omfattet af § 13, stk. 1, kan få beregnet jobpræmie på grundlag af størrelsen af den selvstændige virksomheds overskud, jf. § 16, stk. 2. Tilsvarende gælder for personer omfattet af § 11, stk. 2.

Stk. 2 Selvstændige erhvervsdrivende, som både er omfattet af § 10, stk. 2 og 3, og § 11, stk. 1 og 2, kan få beregnet jobpræmie på grundlag af den indberettede lønindkomst, jf. § 13, stk. 1 og 3, og af overskuddet af egen virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 3 Jobpræmien beregnes årligt og udgør 10 pct. af overskuddet, som fordeles på de måneder, hvor personen har været registreret som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark med et cvr-nummer og enten har været momsregistreret eller registreret for betaling af lønsumsafgift m.v. eller tilsvarende ordninger for personer, der kan få beregnet jobpræmie af overskud fra selvstændig virksomhed fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz.

Stk. 4 Stk. 1-3 gælder tilsvarende for selvstændige erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som udbetaler overskud til sig selv.

Stk. 5 Selvstændige erhvervsdrivende, som modtager tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ikke modtage jobpræmie af udbetalt løn til sig selv eller af overskuddet fra virksomheden.