Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 11

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 11

Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, som har arbejdsindkomst som nævnt i § 13, stk. 3, fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz. Det er en betingelse for udbetaling af jobpræmie, at personen dokumenterer sin månedlige arbejdsindkomst i perioden, der søges jobpræmie for, og at indkomsten er skattepligtig i Danmark. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019.

Stk. 2 Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og som udbetaler overskud eller via virksomheden udbetaler løn til sig selv, jf. § 10, stk. 2 og 3. Det er en betingelse for udbetaling af jobpræmie, at personen dokumenterer, at vedkommende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i perioden, der søges jobpræmie for, og at overskuddet eller lønnen er skattepligtig i Danmark. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019.