Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 3

I jobpræmieperioden er der ret til jobpræmie til personer, der opfylder anciennitetskravet i § 6 og i uge 48 i 2016 helt eller delvis

  • 1) modtog arbejdsløshedsdagpenge eller feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 2) modtog midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 3) modtog kontantydelse efter lov om kontantydelse eller

  • 4) var ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forlængelse af modtagelse af en af de i nr. 1-3 nævnte ydelser.