Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

Ansøgning og udbetaling m.v.
§ 10

Jobpræmie udbetales uden ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, som har arbejdsindkomst som nævnt i § 13.

Stk. 2 Jobpræmie udbetales uden ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, der er registreret som nævnt i § 14, stk. 3, som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og som via virksomheden udbetaler løn til sig selv. Disse personer kan modtage jobpræmie efter reglerne for lønmodtagere, jf. § 13.

Stk. 3 Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af §§ 2 eller 3, der er registreret som nævnt i § 14, stk. 3, som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og som udbetaler overskud til sig selv, jf. § 14. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019. Udbetaling Danmark skal indhente oplysninger om den selvstændige erhvervsdrivendes årsopgørelse fra SKAT, jf. § 17, stk. 2.