Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 21

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 21

Senest den 10. april 2017 sendes afgørelse til de personer, der er omfattet af målgruppen i §§ 2 eller 3, om, at de opfylder betingelserne for jobpræmie. Afgørelsen træffes på grundlag af opgørelsen efter § 22. Det er ikke en betingelse for ret til jobpræmie, at personen har modtaget en afgørelse efter 1. pkt. Personer, som har modtaget en afgørelse om, at de er omfattet af jobpræmieordningen, men hvor opgørelsen efter § 22, stk. 1, efterfølgende viser, at de ikke opfylder betingelserne i §§ 2 eller 3 eller anciennitetskravet i §§ 5 eller 6, modtager jobpræmie frem til udgangen af den måned, hvori der træffes afgørelse om, at de ikke opfylder betingelserne. 3. pkt. gælder tilsvarende for personer, hvis det efterfølgende viser sig, at de er omfattet af § 4.

Stk. 2 Der træffes efter ansøgning afgørelse om, hvorvidt en person er omfattet af målgruppen i §§ 2 eller 3, selv om personen ikke har modtaget en afgørelse efter stk. 1. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni 2019.

Stk. 3 Udbetaling Danmark har adgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for administration og kontrol af denne lov, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører. Udbetaling Danmark kan i kontroløjemed uden samtykke fra personen samkøre oplysningerne i indkomstregisteret med Udbetaling Danmarks øvrige registre.

Stk. 4 Udbetaling Danmark videregiver uden samtykke personnumre for personer, der er berettiget til jobpræmie, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.