Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 2

I jobpræmieperioden er der ret til jobpræmie til personer, der opfylder anciennitetskravet i § 5 og i uge 48 i 2016 helt eller delvis

  • 1) modtog uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder modtog uddannelseshjælp eller kontanthjælp under forrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik,

  • 2) modtog ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller modtog løn under jobafklaringsforløb, hvis arbejdsgiveren modtog refusion fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik,

  • 3) modtog revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

  • 4) modtog ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

  • 5) modtog sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller modtog løn under sygefravær, hvis arbejdsgiveren modtog sygedagpengerefusion fra kommunen, eller

  • 6) var ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forlængelse af modtagelse af en af de i nr. 1-5 nævnte ydelser.