Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 22

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 22

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastlægger den personkreds, som modtog ydelser i uge 48 i 2016, jf. §§ 2 eller 3, og opfylder anciennitetskravene, jf. §§ 5 eller 6. Fastlæggelsen sker i april, maj og juni 2017. Opgørelsen i juni 2017 fastlægger endeligt den personkreds, som kan få ret til jobpræmie, jf. dog § 21, stk. 2. Fastlæggelsen sker på grundlag af oplysninger fra indkomstregisteret, Register for Arbejdsmarked (RAM), Det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) samt kommunernes ydelsessystemer. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver uden samtykke personnumre for personer omfattet af 1. pkt. til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark skal lægge opgørelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til grund for afgørelsen efter § 21, stk. 1, af, om personerne opfylder betingelserne for jobpræmie, jf. dog § 4.

Stk. 2 Til brug for administration og kontrol af denne lov, herunder afgørelse af den berettigede personkreds og jobpræmiens størrelse, samt til brug for generel kontrol samkører Udbetaling Danmark uden samtykke fra personen oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag, jf. stk. 1 og 3, med indkomstoplysninger i indkomstregisteret baseret på cvr-numre og cpr-numre.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger til Udbetaling Danmark om ansættelsesforhold, hvor der ydes tilskud til lønnen eller tilskud til selvstændige erhvervsdrivende med en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilskud til lønnen efter lov om seniorjob, for personer, som modtog ydelser i uge 48 i 2016, og som opfylder anciennitetskravet i §§ 5 eller 6. Der videregives kun oplysninger om ansættelsesforhold, hvor der ydes tilskud til lønnen fra og med den 1. januar 2017 og indtil udløbet af jobpræmieperioden.

Stk. 4 Videregivelsen af oplysninger efter stk. 3 gælder ikke for ansatte, der modtager løn og fleksløntilskud efter § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed på grund af en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som kan modtage jobpræmie.

Stk. 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger til kommunerne i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) om personer, der er berettiget til jobpræmie, på grundlag af oplysningerne fra Udbetaling Danmark, jf. § 21, stk. 4.