Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 20

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

Administration
§ 20

Udbetaling Danmark træffer skriftlig afgørelse om,

  • 1) hvorvidt personer, der er omfattet af målgruppen i §§ 2 eller 3, er omfattet af jobpræmieordningen, jf. § 21, stk. 1,

  • 2) beregning og udbetaling af jobpræmie, jf. §§ 10-17, og

  • 3) tilbagebetaling af jobpræmie, jf. § 19.

Stk. 2 Udbetaling Danmark sender

  • 1) brev til personer, som er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om, at de ikke modtager jobpræmie, da de er ansat med løntilskud,

  • 2) påmindelsesbrev til personer omfattet af målgruppen, som ikke har haft indkomster, der berettiger til jobpræmie 6 måneder efter ordningens ikrafttræden, og

  • 3) relevante og nødvendige data til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om hver enkelt måneds udbetalinger af jobpræmie på individniveau og oplysninger om den samlede målgruppe.

Stk. 3 Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan ske uden partshøring.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1 og 2, herunder om beregning, indhold i breve og afgørelser samt om indberetning af oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.