Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 17

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 287 af 29. marts 2017,
som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 og lov nr. 1110 af 13. november 2019

§ 17

Jobpræmie efter § 13 udbetales månedligt. Jobpræmien udbetales den sidste bankdag i måneden efter den måned, jobpræmien beregnes for.

Stk. 2 Jobpræmie efter § 14 udbetales årligt. Beregningen sker på baggrund af årsopgørelsen fra SKAT den 1. november i året efter det år, hvor overskuddet i virksomheden foreligger, jf. § 10, stk. 3. For selvstændige erhvervsdrivende fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz sker beregningen på baggrund af revisorpåtegnet regnskab m.v., som skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 1. november i året efter det år, hvor overskuddet i virksomheden foreligger, jf. § 11, stk. 2. Jobpræmien udbetales ultimo december. Efterfølgende ændringer til oplysninger om overskud fra selvstændig virksomhed medfører ikke en ny beregning af jobpræmie.

Stk. 3 Der udbetales jobpræmie i august måned 2017 for indkomst, der er indberettet i indkomstregisteret i april, maj, juni og juli måned 2017. Den sidste udbetaling af jobpræmie sker for indkomst, der indberettes i indkomstregisteret i marts måned 2019. Der udbetales tidligst jobpræmie for lønindkomst fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz på det tidspunkt, hvor personen dokumenterer indkomsten. Indkomsten fordeles på de måneder, som lønindkomsten vedrører. Første udbetaling kan tidligst ske i august måned 2017.

Stk. 4 Ved udbetalingen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Jobpræmiebeløb, der beregnes til under 100 kr. for en måned, udbetales ikke.