Lov om Den Sociale Investeringsfond

Denne konsoliderede version af lov om Den Sociale Investeringsfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1462 af 11. december 2018,
som ændret ved lov nr. 983 af 26. maj 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Etablering og formål m.v.
§ 1

Den Sociale Investeringsfond oprettes som en uafhængig forvaltningsenhed inden for den statslige forvaltning.

Stk. 2 Den Sociale Investeringsfond har til formål at

 • 1) udbrede indsatser på de større velfærdsområder, der skaber bedre resultater og samtidig mindsker de offentlige udgifter, og

 • 2) udvikle og modne nye indsatser på de større velfærdsområder, der kan danne grundlag for nye offentlige og private investeringer.

Stk. 3 Den Sociale Investeringsfond er organiseret i to underfonde, der understøtter formålene nævnt i stk. 2:

 • 1) En investeringsfond.

 • 2) En udviklingsfond.

Stk. 4 Der fastsættes årligt temaer inden for formålene nævnt i stk. 2, som fonden skal disponere og investere inden for. Temaerne kan være tværgående for de to underfonde og besluttes årligt i forbindelse med forhandlingerne om finansloven. Social- og ældreministeren orienterer skriftligt fonden om de fastsatte temaer. Fonden har efterfølgende mulighed for årligt at indstille et supplerende tema.

§ 2

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at foretage kapitalindskud i fonden på op til 50 mio. kr. i forbindelse med etablering af fonden. Ministeren kan på et senere tidspunkt beslutte at indskyde yderligere midler i fonden.

Kapitel 2 1 Fondens dispositioner
§ 3

Beslutninger om disponering af fondens midler træffes med simpelt flertal i bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4

Fonden kan for at opnå og fremme sine formål, jf. § 1, stk. 2 og 4, anvende følgende forretningsdispositioner og finansieringsformer mod vederlag, herunder kombinationer heraf:

 • 1) Lån.

 • 2) Kapitalindskud.

 • 3) Kapitaltilsagn.

 • 4) Garantier.

 • 5) Tilskud.

 • 6) Indskydelse af midler i partnerskaber m.v.

 • 7) Stiftelse af selskaber, fonde og foreninger m.v. og erhvervelse og afhændelse af hele eller dele af selskaber, fonde og foreninger m.v.

 • 8) Etablering af eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v.

 • 9) Forberedelse, etablering og deltagelse i partnerskaber, indgåelse i samarbejder, understøttelse af udviklingen af markedet og igangsættelse eller deltagelse i øvrige initiativer.

 • 10) Andre lignende finansieringsformer og forretningsdispositioner, hvorom ministeren for offentlig innovation fastsætter nærmere bestemmelser efter forslag fra fonden.

§ 5

Fonden kan i forbindelse med kapitalindskud og kapitaltilsagn udøve aktivt ejerskab.

§ 6

Tildeling af tilskud til statslige, kommunale og regionale myndigheder m.v. skal ske igennem en ansøgningsrunde, hvor statslige, kommunale og regionale myndigheder m.v. kan søge om støtte til indsatser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fonden kan som vilkår for tildeling af tilskud fastsætte, at tilskud kan kræves tilbagebetalt med en risikopræmie, hvis det projekt, der har modtaget tilskud, viser sig at opnå et eller flere aftalte mål. I sådanne tilfælde kan tildeling af tilskud ske uden gennemførelse af en ansøgningsrunde.

Stk. 3 Social- og ældreministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved tildeling af tilskud efter stk. 1, herunder om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud og om tilsyn og kontrol.

§ 7

Statslige, kommunale og regionale myndigheder m.v. og private aktører kan deltage i de projekter, hvortil fonden tildeler midler.

Stk. 2 Private investorer kan investere i fondens portefølje. Investeringerne kan være i fondens samlede portefølje eller i enkelte af fondens investerings- og udviklingsprojekter.

Stk. 3 Fonden skal sikre, at der så vidt muligt er investorer til investerings- og udviklingsprojekter inden for alle de politisk besluttede temaer for fondens arbejde.

§ 8

(Ophævet)

Kapitel 3 1 Bestyrelse
§ 9

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand og 7 andre medlemmer.

Stk. 2 Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af ministeren for offentlig innovation. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af KL. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Danske Regioner.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på baggrund af deres faglige kvalifikationer og ekspertise og skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges én gang.

Stk. 5 Ministeren for offentlig innovation kan tilbagekalde et bestyrelsesmedlems udnævnelse, hvis bestyrelsesmedlemmet selv anmoder herom, eller hvis forudsætningerne for bestyrelsesmedlemmets udnævnelse bortfalder, herunder fordi bestyrelsesmedlemmet har medvirket til at træffe dispositioner på fondens vegne i strid med de temaer, der er besluttet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven, jf. § 1, stk. 4.

Stk. 6 Ministeren for offentlig innovation fastsætter et honorar til bestyrelsens medlemmer.

§ 9a

Fondens forhold reguleres i en vedtægt.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder fondens vedtægt og ændringer heri, som godkendes af social- og ældreministeren.

§ 10

Bestyrelsen leder fonden og disponerer over fondens midler i overensstemmelse med denne lov. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af fondens midler.

Stk. 2 Afgørelser truffet af fonden kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 10a

Årsregnskabet for fonden skal revideres af en statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen.

Stk. 2 Ved revisorskift skal såvel bestyrelsen for fonden som revisoren orientere social- og ældreministeren om årsagen til skiftet.

Stk. 3 Efter revision af årsregnskabet forsyner revisoren dette med en påtegning om, at det er revideret.

Stk. 4 Revisoren har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af sager, hvis det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

§ 11

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden.

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12a

Fondens bestyrelse fremlægger en evaluering af fondens arbejde inden udgangen af 2021 og en handlingsplan, som skal danne grundlag for stillingtagen til fondens videre organisering.

Kapitel 4 1 Sekretariat
§ 13

Bestyrelsen antager den fornødne sekretariatsbistand.

Stk. 2 Sekretariatet skal understøtte fondens aktiviteter og bl.a. yde bistand og rådgivning til fondens bestyrelse i forhold til investeringer, rammevilkår og lovgivning m.v.

Kapitel 5 1 Rådgivende udvalg
§ 14

Der etableres et rådgivende udvalg bestående af op til 25 medlemmer med henblik på at rådgive fonden om dens aktiviteter. Det rådgivende udvalg kan ikke træffe beslutning om fondens arbejde.

Stk. 2 Ministeren for offentlig innovation udpeger medlemmerne til det rådgivende udvalg. Medlemmerne af det rådgivende udvalg udpeges for en periode på 4 år. Et medlem af det rådgivende udvalg kan genudpeges én gang.

Stk. 3 Medlemmerne af det rådgivende udvalg skal repræsentere relevante aktører, herunder almennyttige fonde, pensionsselskaber, videninstitutioner, civilsamfundsorganisationer m.v.

Kapitel 6 1 Tilsyn med fonden
§ 15

Ministeren for offentlig innovation fører tilsyn med fonden.

Stk. 2 Ministeren for offentlig innovation kan afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren anser for nødvendig for at kunne udøve sin tilsynsforpligtelse. Ministeren skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

Stk. 3 Bestyrelsesformanden holder ministeren for offentlig innovation orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende fonden, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi eller aktiviteter.

Stk. 4 Social- og ældreministeren kan fastsætte regler om Den Sociale Investeringsfonds organisering, drift, tilsyn, revision m.v.

§ 15a

Fonden afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til social- og ældreministeren. Social- og ældreministeren oversender redegørelsen til Folketinget.

Kapitel 7 1 Opløsning af fonden
§ 16

Fonden kan opløses ved lov.

Stk. 2 Ved opløsning af fonden, jf. stk. 1, overtager staten fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser.

Kapitel 8 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 17

Loven træder i kraft den 15. december 2018.

Stk. 2 Finansministeriet varetager fondens sekretariatsfunktioner, indtil bestyrelsen har antaget den fornødne sekretariatsbistand.

Stk. 3 Ved den første udnævnelse af medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9, udpeges 4 af medlemmerne for en periode på op til 2 år med mulighed for genudnævnelse i 4 år. De øvrige 4 medlemmer, herunder formanden, udpeges for en periode på op til 4 år med mulighed for genudnævnelse i 4 år.

§ 18

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.