Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Etablering, formål og definition
§ 1

Fonden for Plantebaserede Fødevarer oprettes som en tilskudsordning inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 2 Fonden har til formål at bidrage til udviklingen af sektoren for plantebaserede fødevarer.

§ 2

Fonden kan yde tilskud til videnoverførsel og informationsaktioner, rådgivning, forskning og udvikling, herunder sortsudvikling, dyrkning og forarbejdning, og til fremstødsforanstaltninger for plantebaserede fødevarer, deltagelse i kvalitetsordninger og lign.

§ 3

Ved plantebaserede fødevarer forstås i denne lov alle fødevarer, der er fremstillet af planter samt spiselige svampe, alger og gavnlige mikroorganismer, herunder både uforarbejdede og forarbejdede råvarer og ingredienser, herunder i kombination med enzymer og andre ikkeanimalske ingredienser, der er egnet til fødevarefremstilling.

Kapitel 2 1 Bestyrelse og sekretariat
§ 4

Fonden for Plantebaserede Fødevarer ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri på baggrund af indstillinger fra en række indstillingsberettigede organisationer.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter de nærmere regler for bestyrelsen for Fonden for Plantebaserede Fødevarer, herunder regler for antallet af medlemmer af bestyrelsen, sammensætningen af bestyrelsen, udpegningsperioden, udpegning af en forperson, honorering af medlemmerne af bestyrelsen og tilbagekaldelse af et bestyrelsesmedlems udpegning. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger de indstillingsberettigede organisationer.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter fondens forretningsorden. Ministeren kan fastsætte, at bestyrelsen kan delegere afgørelseskompetence til forpersonen og sekretariatet, jf. § 5.

§ 5

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen.

Kapitel 3 1 Strategi og tildeling af tilskud m.v.
§ 6

Bestyrelsen udarbejder forslag til en flerårig strategi, der identificerer hovedudfordringer i sektoren og fondens indsatsområder. Mindst halvdelen af fondens midler søges målrettet projekter og aktiviteter, der vedrører plantebaserede økologiske fødevarer.

Stk. 2 Forslaget til en flerårig strategi forelægges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til godkendelse.

§ 7

Bestyrelsen udarbejder hvert år forslag til en 1-årig handlingsplan for konkrete indsatsområder for fonden. Den 1-årige handlingsplan skal medvirke til gennemførelse af fondens strategi og danne grundlag for bestyrelsens indkaldelser, jf. § 10, og prioritering af ansøgninger om tilskud.

Stk. 2 Forslaget til handlingsplan forelægges for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til godkendelse.

§ 8

Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning om fondens virke i det foregående år.

§ 9

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for fondens strategi, jf. § 6, stk. 1, handlingsplaner, jf. § 7, stk. 1, og årlige beretning, jf. § 8.

§ 10

Bestyrelsen indkalder ansøgninger på baggrund af den godkendte handlingsplan, jf. § 7, og den bevilling, der er fastsat på de årlige bevillingslove.

Stk. 2 Fonden offentliggør i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger de maksimale tilskudssatser, der er gældende for de projekter og aktiviteter, som indkaldelsen vedrører. Fonden offentliggør de kriterier, der indgår i vurderingen af de enkelte ansøgninger om tilskud.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer efter indkaldelsen af ansøgninger, jf. stk. 1 og 2, afgørelse om tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter.

§ 11

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om ansøgning om støtte, herunder om form, indhold og tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af støtte, beregning af støtte, modtagerkreds, udbetaling af støtte, støtteniveau, støtteberettigede udgifter, støttekriterier og andre forpligtelser og projekter og aktiviteter, der kan opnå tilskud efter anden lovgivning, herunder at der ikke kan gives tilskud i henhold til denne lov.

§ 12

Fonden indhenter forskningsfaglig rådgivning hos Danmarks Innovationsfond i henhold til lov om Danmarks Innovationsfond.

§ 13

Det er en betingelse for at opnå tilsagn om tilskud fra fonden, at projektet eller aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er indsendt ansøgning om tilskud.

§ 14

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fondens virke, herunder om følgende:

 • 1) Regnskaber, revision og effektvurdering vedrørende projekter og aktiviteter, hvortil der er givet tilsagn om tilskud.

 • 2) Offentliggørelse af resultaterne af de projekter og aktiviteter, hvortil der er givet tilsagn om tilskud.

 • 3) Udbetaling af tilskud, der er ydet i henhold til loven.

 • 4) Evaluering af tilskudsordningen.

Kapitel 4 1 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
§ 15

Bestyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn i følgende tilfælde:

 • 1) Tilsagnshaveren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

 • 2) Tilsagnshaveren har tilsidesat sin pligt til at udlevere eller indsende det nødvendige materiale til fonden, jf. § 16, stk. 3.

 • 3) Tilsagnshaveren har ikke opfyldt sin oplysningspligt efter kapitel 5.

 • 4) Projektet eller aktiviteten er ikke gennemført i overensstemmelse med tilsagnet.

 • 5) Tilsagnshaveren er trådt i likvidation, er under tvangsopløsning eller er taget under konkursbehandling.

Stk. 2 Bortfalder tilsagn om tilskud helt eller delvis, jf. stk. 1, kan bestyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud. Ved tilbagebetaling af tilskud, der er ydet efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, tillægges rente. Forrentning skal ske med den til enhver tid fastsatte rentesats, der anvendes af Europa-Kommissionen ved tilbagebetaling af statsstøtte. Renter tilskrives med renters rente fra den dato, hvor støtten første gang blev stillet til rådighed for modtageren, og indtil datoen for tilbagebetaling af støtten. Renter, der er påløbet i det foregående år, tilskrives rente hvert efterfølgende år.

Kapitel 5 1 Kontrol
§ 16

Tilsagnshaveren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov skal opfyldes, underrette fonden, hvis betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt.

Stk. 2 Tilsagnshaveren skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov skal opfyldes, på fondens forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 3 Tilsagnshaveren skal efter anmodning fra fonden udlevere eller indsende regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v. til brug for kontrollen.

§ 17

Fonden fører tilsyn med, at tilsagnshaveren opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud.

Stk. 2 Fonden har til enhver tid, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter denne lov, med henblik på at kunne gennemføre kontrol med tilsagnshavere. På tilsvarende måde har fonden adgang til det materiale, der er nævnt i § 16, stk. 3, for at kunne gennemføre kontrol med tilsagnshavere.

Stk. 3 Bestyrelsen kan delegere fondens beføjelser efter stk. 2 til en myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Stk. 4 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den kontrol, der er nævnt i stk. 1 og 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om kontrol af tilsagnshavere.

§ 18

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af denne lov og de regler, der er fastsat i medfør af denne lov, med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Kapitel 6 1 Digitalisering
§ 19

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra henholdsvis bestyrelsen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold omfattet af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov eller af Den Europæiske Unions retsakter om forhold, der er omfattet af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og den til enhver tid gældende nationale e-id-løsning el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Kapitel 7 1 Klageadgang
§ 20

Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i nævnets afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelser truffet af fonden kan alene påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de klagepunkter, der er anført i klagen.

Kapitel 8 1 Straf
§ 21

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov, eller i øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til § 16 og § 17, stk. 2,

 • 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til denne lov, eller som forsøger herpå,

 • 3) undlader at udlevere eller indsende den dokumentation eller afgive de oplysninger, herunder oplysninger eller dokumentation m.v., som den pågældende har pligt til at afgive eller indsende i henhold til § 16 og § 17, stk. 2, eller

 • 4) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter denne lov, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne eller af vilkår, der fastsættes i henhold til reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9 1 Ikrafttræden m.v.
§ 22

Loven træder i kraft den 1. marts 2023.

Kapitel 10 1 Ændring i anden lovgivning
§ 23

(Udeladt)

Kapitel 11 1 Territorial gyldighed
§ 24

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.