Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer § 15

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

§ 15

Bestyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn i følgende tilfælde:

  • 1) Tilsagnshaveren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

  • 2) Tilsagnshaveren har tilsidesat sin pligt til at udlevere eller indsende det nødvendige materiale til fonden, jf. § 16, stk. 3.

  • 3) Tilsagnshaveren har ikke opfyldt sin oplysningspligt efter kapitel 5.

  • 4) Projektet eller aktiviteten er ikke gennemført i overensstemmelse med tilsagnet.

  • 5) Tilsagnshaveren er trådt i likvidation, er under tvangsopløsning eller er taget under konkursbehandling.

Stk. 2 Bortfalder tilsagn om tilskud helt eller delvis, jf. stk. 1, kan bestyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud. Ved tilbagebetaling af tilskud, der er ydet efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, tillægges rente. Forrentning skal ske med den til enhver tid fastsatte rentesats, der anvendes af Europa-Kommissionen ved tilbagebetaling af statsstøtte. Renter tilskrives med renters rente fra den dato, hvor støtten første gang blev stillet til rådighed for modtageren, og indtil datoen for tilbagebetaling af støtten. Renter, der er påløbet i det foregående år, tilskrives rente hvert efterfølgende år.