Økologiloven

Denne konsoliderede version af økologiloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 463 af 17. juni 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1203 af 29. august 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde, formål m.v.
§ 1

Loven finder anvendelse på produktion, opbevaring, tilberedning, import og markedsføring af økologiske jordbrugs- og fiskeriprodukter, herunder fødevarer, samt visse andre produkter med tæt forbindelse til landbruget, som er opført på listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

§ 2

Lovens formål er at

  • 1) fastsætte rammer for og medvirke til at styrke udbredelsen af en bæredygtig, økologisk produktion,

  • 2) beskytte forbrugernes interesser og imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter produkter fremstillet ved hjælp af processer, der tager særligt hensyn til miljø, natur, biodiversitet, planters, dyrs og menneskers sundhed samt dyrevelfærd, og

  • 3) sikre de økologiske producenter og handlende rimelige og ensartede vilkår.

§ 3

Ved lovens administration skal der særlig lægges vægt på hensynet til økologiens troværdighed og omdømme hos forbrugeren. Herudover skal det økologiske forsigtighedsprincip ved produktion og forarbejdning af økologiske produkter indgå ved administrationen.

Kapitel 2 1 Rådgivende udvalg m.v.
§ 4

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan nedsætte rådgivende udvalg eller grupper, der skal følge udviklingen i økologisektoren, og som kan rådgive ministeren. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for udvalg eller grupper nedsat efter stk. 1.

Kapitel 3 1 Markedsføring
(Ophævet)
§ 5

(Ophævet)

Ø-mærket
§ 6

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om udformningen af økologikontrolmærket (Ø-mærket). Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om anvendelse af Ø-mærket på produkter omfattet af denne lov, herunder om anvendelse af mærket i forbindelse med markedsføring af produkter omfattet af loven. Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Stk. 3 Ø-mærket kan anvendes i forbindelse med oplysning om og undervisning i økologi.

Kapitel 4 1 Certificering, godkendelse og registrering
§ 7

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om certificering, godkendelse og registrering af økologiske virksomheder, herunder om betingelser og vilkår for registrering og ejerskifte. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

(Ophævet)
§ 8

(Ophævet)

(Ophævet)
§ 9

(Ophævet)

(Ophævet)
§ 10

(Ophævet)

(Ophævet)
§ 11

(Ophævet)

Domstolsprøvelse af tilbagekaldelse af certificering
§ 12

Afgørelser om tilbagekaldelse af certificering, som er truffet efter Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov, eller efter regler udstedt i medfør af denne lov, kan af indehaveren af certificeringen forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, inden 4 uger efter at tilbagekaldelsen er meddelt indehaveren af certificeringen. Ministeren anlægger sag mod indehaveren af certificeringen i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2 Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning. Retten kan dog bestemme, at den pågældende under sagens behandling må udøve virksomhed på nærmere angivne vilkår.

Kapitel 5 1 Administration af loven
Bemyndigelse til at gennemføre EU-lovgivning m.v.
§ 13

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af forordninger fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov. Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fravigelse af bestemmelser i ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Bemyndigelse til at fastsætte regler om produktion m.v.
§ 14

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om økologisk produktion m.v., herunder om tilberedning, forarbejdning, behandling, aftapning, emballering, ompakning, opbevaring, dokumentation, egenkontrol, mærkning, salg, udbud til salg, formidling af salg, tilbud, fordeling, transport, levering og anden form for overdragelse, ind- og udførsel, anmeldelse, indberetning, godkendelse samt kontrol. Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

§ 15

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om pligt for virksomheder, der sælger til eller køber produkter fra virksomheder certificeret efter Den Europæiske Unions forordninger, til at udlevere regnskabsoplysninger. Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Obligatorisk digital kommunikation
§ 15a

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold, som er omfattet af denne lov, af regler udstedt i medfør af denne lov eller af bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af denne lov, skal foregå digitalt. Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 15b

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af ministeriet som afsender. Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

§ 15c

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Gebyrer
§ 16

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om opkrævning og betaling til hel eller delvis dækning af omkostninger til certificering, tilsyn, kontrol og administration efter denne lov, efter regler udstedt i medfør af denne lov samt efter forordninger udstedt af Det Europæiske Fællesskab.

Stk. 2 Betalingsforpligtelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf og betalingsforpligtelser, der følger af det Europæiske Fællesskabs forskrifter, tillægges renter. Medmindre andet er fastsat ved forordning, beregnes renten fra forfaldsdagen, og til betaling sker med den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr., som reguleres pr. 1. januar med tilpasningsprocenten i lov om en satsreguleringsprocent for det pågældende finansår. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.

Offentliggørelse
§ 17

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om offentliggørelse med navns nævnelse af resultater samt art og omfang af sanktioner på grundlag af tilsyn og kontrol, som gennemføres i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven eller af Det Europæiske Fællesskabs forordninger. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at klage ikke har opsættende virkning på offentliggørelsen. Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. Fødevarekontrolbekendtgørelsen

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form kontrolresultaterne skal gøres tilgængelige for offentligheden, herunder på hvilke betingelser virksomheder kan fritages for pligten til at gøre kontrolresultater tilgængelige.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk. Ministeren kan bestemme, at visse resultater ikke skal offentliggøres.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at offentliggørelse skal ske på grundlag af et af ministeren oprettet elektronisk informationssystem vedrørende kontrolresultater. Ministeren kan på ethvert tidspunkt, herunder periodisk, videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere. Enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, som enten har været offentliggjort, eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger.

Samkøring af oplysninger fra andre myndigheder
§ 17a

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan indhente de oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere, at denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler eller Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov, overholdes, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed, herunder oplysninger om skatteforhold.

Klageadgang
§ 18

Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter denne lov til en anden statslig myndighed eller statslig institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende kommunale organisation henlægge sine beføjelser efter denne lov til en kommunalbestyrelse. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over kommunalbestyrelsens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om kommunalbestyrelsens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan ændre afgørelserne, uden at der er indgivet klage. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse.

§ 18a

Afgørelser truffet i henhold til denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov eller i henhold til direkte anvendelige bestemmelser i Den Europæiske Unions retsakter kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, 7 og 8, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Adgang uden retskendelse
§ 19

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, lokaliteter, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for løsning af opgaver i henhold til denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov.

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan udtage prøver m.v. til undersøgelse uden at skulle erlægge betaling herfor.

Pligt til at yde myndigheden bistand
§ 20

Den, der er omfattet af reglerne i denne lov, af regler fastsat i medfør af denne lov eller af bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af denne lov, skal efter anmodning fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som er påkrævet af hensyn til gennemførelse af kontrol efter økologilovgivningen, samt vederlagsfrit yde ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fornøden bistand ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplysninger, som opbevares i elektronisk form.

Rekvireret vejledning
§ 20a

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om rekvireret vejledning vedrørende fødevarer på et område, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger forbundet med vejledning efter stk. 1.

Kapitel 6 1 Påbud og forbud m.v.
Påbud og forbud
§ 21

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe de afgørelser og meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af denne lov eller bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov.

Fornyet omlægning
§ 22

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan påbyde fornyet omlægning af arealer eller dyr, hvis der konstateres en overtrædelse af regler fastsat i medfør af denne lov eller bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov.

Forbud mod salg
§ 23

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan forbyde, at et produkt omfattet af denne lov udbydes til salg, sælges eller på anden måde overdrages med henvisning til, at det er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis produktet ikke overholder regler fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov eller regler fastsat i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan for en periode, der ikke kan overstige 5 år, forbyde en fysisk eller juridisk person at sælge eller på anden vis omsætte produkter omfattet af denne lov under henvisning til, at de er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov.

Kapitel 7 1 Straffebestemmelser
§ 24

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

  • 1) undlader at efterkomme beslutninger truffet i medfør af § 13, stk. 1,

  • 2) undlader at afgive oplysninger eller at stille bistand til rådighed efter § 20,

  • 3) overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud eller afgørelser meddelt efter §§ 21-23.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov. Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Administrative bødeforlæg
§ 25

Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 8 1 Ikrafttræden m.v.
Ikrafttræden
§ 26

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Ved lovens ikrafttræden ophæves økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 29. juni 2006, idet dog § 15 forbliver i kraft.

Stk. 3 Regler fastsat i medfør af den i stk. 2 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning. Overtrædelser straffes efter de hidtil gældende regler.

Gyldighed for Færøerne og Grønland
§ 27

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.