14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Auktionsloven

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere

Lov nr. 132 af 16. april 1935, jf.
lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. april 1986,
som ændret ved lov nr. 385 af 22. maj 1996 og lov nr. 1018 af 23. december 1998

Denne konsoliderede version af auktionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Auktionsloven

§1 I. Lovens område
Frivillige offentlige auktioner skal, bortset fra de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser, afholdes af auktionsledere, beskikkede af justitsministeren.

Stk. 2 Auktioner, der ifølge den hidtil gældende lovgivning kan afholdes uden fogedens mellemkomst, omfattes ikke af denne lovs bestemmelser.

Stk. 3 Frivillige offentlige auktioner over fast ejendom og registrerede skibe afholdes af fogeden i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Det samme gælder auktion over registrerede luftfartøjer.

§2 Tvangsauktion over løsøre bortset fra registrerede skibe og luftfartøjer, aktier, gældsbreve og andre fordringer kan efter henvisning af fogeden afholdes ved en auktionsleder, der bekendtgør auktionen i overensstemmelse med retsplejelovens § 544, stk. 1, og § 545 og foretager auktionen i overensstemmelse med § 549, stk. 1, og § 550.

Stk. 2 For boers vedkommende træffes bestemmelsen om sådan henvisning af skifteretten eller bobestyreren.

§3 II. Auktionslederes beskikkelse, vederlag, sikkerhedsstillelse m.m.
Auktionsledere beskikkes af justitsministeren efter indstilling af fogeden.

Stk. 2 Beskikkelsen kan kun meddeles personer, der er fyldt 25 år og er vederhæftige.

Stk. 3 Beskikkelsen meddeles for et nærmere betegnet område, inden for hvilket auktionslederen er berettiget og forpligtet til at afholde auktion.

Stk. 4 Personer, der i henhold til lov nr. 527 af 15. december 1922 udøver auktionsvirksomhed i de sønderjyske landsdele, skal have ret til for det for dem fastsatte område at beskikkes som auktionsledere, såfremt andragende herom indgives til justitsministeriet inden den 1. oktober 1935.

Stk. 5 Justitsministeren kan tilbagekalde beskikkelsen efter forud indhentet erklæring fra fogeden.

§4 Justitsministeren fastsætter regler om vederlag til auktionslederen for afholdelse af auktion og om godtgørelse for udgifter i forbindelse med auktionens afholdelse.

Stk. 2 Det er en auktionsleder tilladt at virke som inkassator ved de af ham afholdte auktioner samt mod løsning af næringsbrev at drive virksomhed som auktionsholder i overensstemmelse med næringslovens regler.

§5 Auktionslederen er pligtig at stille sikkerhed for sin eventuelle erstatningspligt over for rekvirenter og auktionskøbere.

Stk. 2 Nærmere regler om sikkerhedsstillelsens art og størrelse fastsættes af justitsministeren.

§6 Auktionslederen skal føre autoriserede bøger, jfr. lov nr. 98 af 10. maj 1912. 

Stk. 2 Endvidere skal han føre en af fogeden autoriseret auktionsbog, om hvis førelse justitsministeren fastsætter nærmere regler. Når auktionsbogen er udskrevet, skal den afleveres til fogeden.

§7 Auktionslederen er pligtig til selv eller ved en af fogeden autoriseret fuldmægtig at afholde auktionen. I tilfælde af auktionslederens eller dennes fuldmægtiges forfald kan der af fogeden undtagelsesvis meddeles en anden af vedkommende auktionsleder antagen person bemyndigelse til at afholde auktion. Auktionslederens stedfortrædere skal opfylde de i § 3, stk. 2, opstillede betingelser. Det er dog tilstrækkeligt, at den pågældende er myndig.

§8 Auktionslederen er pligtig at give agt på, at der ikke foreligger omstændigheder, som tyder på manglende lovlig adkomst til det, der skal bortsælges ved auktion, ligesom han skal påse, at bortsalget ikke kommer i strid med næringslovgivningen eller andre lovregler.

Stk. 2 Nærmere regler til gennemførelse af dette påbud kan meddeles af justitsministeren.

Stk. 3 Bortset fra de i stk. 1 ommeldte tilfælde kan en auktionsleder kun nægte sin medvirken til bortsalg, når der ikke på forlangende stilles ham sikkerhed for samtlige omkostninger.

§9 Klager over en auktionsleder indgives til justitsministeren gennem fogeden.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrolforanstaltninger over for auktionsledere samt efter forhandling med ministeren for handel og industri om auktionsbekendtgørelse og reklamer m.v. Bekendtgørelse om fogedens tilsyn med auktionsledere

§10 III. Afholdelse af auktion m.m.
Snarest muligt efter modtagelsen af auktionsbegæringen berammer auktionslederen efter forhandling med rekvirenten tid og sted for auktionens afholdelse.

§11 Det beror på rekvirenten, hvorledes auktionen skal bekendtgøres, jfr. dog § 9, stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen skal angive, om salgsgenstandene sælges for auktionsrekvirentens eller for anden mands regning.

Stk. 3 Ved auktioner, hvor salgsgenstandene angives helt eller delvis at hidrøre fra navngivne boer eller personer, skal det i bekendtgørelsen udtrykkeligt fremhæves, hvis der ved auktionen også sælges genstande, som ikke hidrører fra de særlig angivne boer eller personer.

Stk. 4 I tilfælde, hvor salg ved offentlig auktion er foreskrevet i lovgivningen, skal auktionen bekendtgøres og auktionsvilkårene affattes efter de for tvangsauktion gældende regler, medmindre fogeden, hvem spørgsmålet kan forelægges, tillader afvigelse herfra.

§12 Til brug ved auktionen skal der udarbejdes et auktionskatalog, indeholdende auktionsvilkårene, der indføres straks efter titelbladet, og en fortegnelse i nummerorden over de genstande, der ønskes bortsolgt. Fortegnelsen kan suppleres under auktionen. På auktionen må ikke bortsælges genstande, der ikke optages i kataloget.

Stk. 2 Omfatter kataloget genstande hidrørende fra forskellige sælgere, skal dette tydeligt angives. Hvis salgsgenstandene opgives helt eller delvis at hidrøre fra navngivne boer eller personer, skal det bestemt opgives, hvilke genstande der hidrører fra hvert enkelt navngivent bo eller person.

Stk. 3 Nærmere regler om auktionskatalogets indretning kan fastsættes af justitsministeren.

§13 Ved auktionens begyndelse oplæser auktionslederen auktionsvilkårene, som tillige skal opslås til almindelig efterretning på et iøjnefaldende sted i lokalet eller, hvis auktionen afholdes under åben himmel, da der, hvor den holdes eller begyndes. Når dette er iagttaget, kan de på auktionen bydende ikke påberåbe sig uvidenhed om auktionsvilkårene. Genstandene skal så vidt muligt opråbes i den rækkefølge, i hvilken de er opført i kataloget, og under iagttagelse af reglerne i § 12, stk. 2.

Stk. 2 Auktionslederen afholder auktionen, jfr. § 7, og påser, at den fremmes med behørig orden. For så vidt auktionslederen ikke tillige er inkassator, har inkassator ret til at foretage opråbet og meddele hammerslag. Auktionskataloget føres af auktionslederen personlig eller ved en anden under hans umiddelbare tilsyn.

Stk. 3 Der skal gives de mødende fornøden adgang til forud for eller under auktionen at gøre sig bekendt med de til salg stillede genstande.

Stk. 4 De enkelte salg sker ved, at hammerslag efter 3 gange gentaget opråb uden overbud gives til den højestbydende, eller hvis dennes bud på grund af hans manglende evne til at opfylde auktionsvilkårene forkastes, til den næsthøjestbydende og så fremdeles. Det kan stilles som betingelse for bortsalg, at køberen i det mindste har budt den pris, som auktionsrekvirenten forud for auktionen i en skriftlig meddelelse til auktionslederen har stillet som vilkår for bortsalg. Vil rekvirenten gøre brug af denne bestemmelse, må han oplyse, at den forlangte mindstepris ikke er opnået, og der må da ikke gives hammerslag. Rekvirenten bestemmer selv, hvorvidt han vil oplyse mindsteprisens størrelse. Når hammerslag er meddelt, er sælgeren bundet ved salget, for så vidt auktionskøberen på sin side opfylder vilkårene. Salg under forbehold af godkendelse efter hammerslagets meddelelse må ikke finde sted.

Stk. 5 Skønner auktionslederen, at der kan opnås et væsentlig højere bud på en ny auktion, kan han bestemme, at der skal afholdes en anden og sidste auktion.

Stk. 6 Nærmere regler om fremgangsmåden ved auktionen kan gives af justitsministeren.

§14 En auktionsleder må ikke selv eller ved anden sælge egne ting eller købe eller byde på en auktion, som han eller nogen på hans vegne afholder.

§15 Det er en auktionsleder forbudt i tilknytning til en afholdt auktion at medvirke ved salg underhånden af en opråbt, men ikke ved auktionen solgt genstand eller at modtage vederlag i anledning af sådant salg.

§16 Auktionslederen afgør tvistigheder, der opstår vedrørende fremgangsmåden under en frivillig auktion. Fremsættes der i øvrigt indsigelser under denne, er auktionslederen ikke pligtig at tage hensyn til disse, medmindre vedkommende, efter at auktionslederen har nægtet at tage indsigelsen til følge, nedlægger protest til auktionsbogen mod auktionens fremme. Auktionen skal da i det omfang, protesten nødvendiggør dette, standses under forudsætning af, at vedkommende, for så vidt det forlanges af auktionslederen, uopholdelig stiller en af denne fastsat sikkerhed for standsningens følger. Auktionslederen tilstiller fogeden udskrift af auktionsbogen. Fogeden afgør, om protesten har været berettiget, og fastsætter i benægtende fald eventuel erstatning. Forhandlingerne for fogeden foregår efter reglerne i retsplejelovens kapitel 52.

Stk. 2 Fremsættes der under en i henhold til lovens § 2 afholdt tvangsauktion indsigelse over for auktionslederen, standses auktionen i fornødent omfang, uden at der i denne anledning kan kræves sikkerhedsstillelse. I øvrigt forholdes i overensstemmelse med reglerne i 1. stykke.

§17 For købesum og auktionsomkostninger haves udpantningsret.

§18 Udskrift af auktionsbog samt attestation af auktionsregning meddeles af auktionslederen mod et af justitsministeren fastsat vederlag, for så vidt han er i besiddelse af auktionsbogen eller auktionskataloget, ellers af fogeden.

§19 IV. Andre bestemmelser
(Ophævet).

§20 Justitsministeren kan fastsætte regler om opbevaring af auktionskataloger og om katalogernes indsendelse til landsarkivet.

§21 Den, som uhjemlet foretager offentlige auktioner, eller som i øvrigt overtræder denne lov eller de i medfør af den fastsatte bestemmelser, straffes, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den almindelige lovgivning, med bøde.

Stk. 2 Bøderne tilfalder statskassen.

§22 Denne lov træder i kraft den 1. juni 1935. Regeringen bemyndiges til ved kgl. anordning at sætte loven i kraft på Færøerne med de lempelser, som ifølge disse øers særegne forhold måtte findes hensigtsmæssige.

Stk. 2 Med hensyn til de auktioner, som er påbegyndt, men ikke tilendebragt inden lovens ikrafttræden, forholdes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3 Lov nr. 527 af 15. december 1922 om udøvelse af auktionatorvirksomhed i de sønderjyske landsdele ophæves fra den 1. oktober 1935 at regne.

profile photo
Profilside