Lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder

Lov nr. 436 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Lovens anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Loven finder anvendelse på erhvervsmæssig dyrkning eller forbud herimod, håndtering, salg og transport af genetisk modificerede afgrøder frem til første handelsled med henblik på at begrænse muligheden for spredning af pollen, frø og andet planteformeringsmateriale til andre marker og afgrøder herfra.

§ 2

Ved genetisk modificerede afgrøder forstås i denne lov afgrøder, herunder frø og andet planteformeringsmateriale, hvori det genetiske materiale er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer ved naturlig formering eller naturlig rekombination.

Stk. 2 Ved genetisk modificeret materiale forstås i denne lov den del af en genetisk modificeret afgrøde, som efter spredning med pollen, frø eller andet planteformeringsmateriale kan genfindes i en konventionel eller økologisk afgrøde.

§ 2a

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til dyrkning af en genetisk modificeret afgrøde forelægger miljø- og fødevareministeren et af Folketinget nedsat udvalg en indstilling om, hvorvidt der skal anmodes om udelukkelse fra det geografiske anvendelsesområde i ansøgningen. Kan udvalget ikke tilslutte sig ministerens indstilling, underretter udvalget ministeren herom og om begrundelsen herfor.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på genetisk modificerede afgrøder omfattet af § 9, stk. 2 og 5, i lov om miljø og genteknologi.

Dyrkning, håndtering, salg, transport m.v.
§ 3

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at dyrkning, håndtering og transport af genetisk modificerede afgrøder kun må foretages af personer med bevis på at have gennemført uddannelse i sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder og efter forudgående godkendelse.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsens mål og om kravene til at opnå det i stk. 1 nævnte bevis.

Stk. 3 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at det i stk. 1 nævnte bevis kun kan udstedes af kursusudbydere godkendt af miljø- og fødevareministeren. Godkendelsen kan tidsbegrænses.

Stk. 4 Godkendte kursusudbydere kan opkræve betaling for undervisningen.

§ 4

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om begrænsning af og forbud mod dyrkning af en genetisk modificeret afgrøde eller af en gruppe af genetisk modificerede afgrøder, som er defineret ved afgrøde eller egenskab, hvis der er tungtvejende grunde hertil. Ministeren fastsætter i den forbindelse regler om midlertidigt forbud mod såning eller plantning af disse genetisk modificerede afgrøder.

Stk. 2 Ministeren forelægger et af Folketinget nedsat udvalg en indstilling om, hvorvidt der skal fastsættes regler efter stk. 1. Kan udvalget ikke tilslutte sig ministerens indstilling, underretter udvalget ministeren herom og om begrundelsen herfor.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for genetisk modificerede afgrøder omfattet af § 9, stk. 2 og 5, i lov om miljø og genteknologi.

§ 5

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om salg af genetisk modificerede frø og andet genetisk modificeret planteformeringsmateriale, herunder at salg kun må ske til godkendte dyrkere.

Stk. 2 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indberetning af salg af genetisk modificerede frø og andet genetisk modificeret planteformeringsmateriale og om registrering af sælger.

§ 6

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler for dyrkning, håndtering og transport af genetisk modificerede afgrøder, herunder om:

 • 1) Registrering af den, der håndterer eller transporterer genetisk modificeret materiale.

 • 2) Pligt til at underrette ejere og brugere af nærliggende marker, erhververe, samarbejdspartnere, m.fl. i forbindelse med:

  • a) Dyrkning.

  • b) Anvendelse af køretøjer, maskiner, materiel, lagre m.v.

  • c) Overdragelse af brugs- eller ejendomsret til marker, køretøjer, maskiner, materiel, lagre m.v.

 • 3) Indberetning af marker med genetisk modificerede afgrøder.

 • 4) Dyrkning, herunder tillige regler om afstande til andre marker med samme afgrøde m.v., og om dyrkningsintervaller.

 • 5) Oplagring og transport.

 • 6) Rengøring af køretøjer, maskiner, materiel, lagre m.v.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler efter stk. 1, nr. 2, litra a, og nr. 4, med henblik på at begrænse eventuel spredning af genetisk modificeret materiale, der hidrører fra dyrkning af genetisk modificerede afgrøder i Danmark, til konventionelle eller økologiske marker eller afgrøder i en anden EU-medlemsstat.

§ 7

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse med navns nævnelse af resultater samt art og omfang af sanktioner på grundlag af tilsyn og kontrol, som gennemføres i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven eller af Den Europæiske Unions forordninger. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at klage ikke har opsættende virkning. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form kontrolresultaterne kan gøres tilgængelige for offentligheden på kontrolstedet.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk.

Stk. 3 Ministeren kan træffe bestemmelse om, at offentliggørelse skal ske på grundlag af et af ministeren oprettet elektronisk informationssystem vedrørende kontrolresultater. Til brug for offentliggørelse kan ministeren på ethvert tidspunkt, herunder periodisk, videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere. Enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, som enten har været offentliggjort, eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger.

Stk. 4 Ministeren kan bestemme, at offentliggørelse af oplysninger om marker dyrket med genetisk modificerede afgrøder kan ske på internettet på grundlag af et af ministeren oprettet it-informationssystem vedrørende oplysninger om dyrkning. Enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, som enten har været offentliggjort, eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger.

§ 8

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på gennemførelse af Den Europæiske Unions direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelse af Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser om fravigelse af reglerne i ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Kompensationsordning og bidragspligt
§ 9

Miljø- og fødevareministeren udbetaler inden for en på finansloven fastsat ramme kompensation til den jordbruger, som lider tab på grund af forekomst af genetisk modificeret materiale i sine afgrøder, hvis

 • 1) der i samme dyrkningssæson inden for et nærmere fastsat område er dyrket en genetisk modificeret afgrøde af samme eller beslægtet art, som kan indkrydses i skadelidtes afgrøde, og

 • 2) den genetisk modificerede afgrøde kan identificeres i skadelidtes afgrøde.

Stk. 2 Ministeren fastsætter regler om afgrænsning af det i stk. 1, nr. 1, nævnte område.

Stk. 3 Det kompensationsberettigede tab, jf. stk. 1, kan højst udgøre

 • 1) reduktionen i afgrødens salgspris, som forekomsten af genetisk modificeret materiale har medført,

 • 2) omkostninger til prøvetagning og analyse og

 • 3) tab som følge af krav om genomlægning af økologiske arealer eller dyr på grund af forekomst af genetisk modificeret materiale.

Stk. 4 Uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, udbetaler ministeren kompensation, såfremt en autoriseret økologisk jordbruger lider et tab på grund af forekomst af genetisk modificerede frø i sin såsæd. Det kompensationsberettigede tab opgøres i henhold til bestemmelserne i stk. 3.

Stk. 5 Kompensationen kan nedsættes eller efter omstændighederne helt bortfalde, såfremt skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skadens opståen eller ved sin adfærd har forringet mulighederne for at gennemføre regreskrav, jf. § 11.

Stk. 6 Der kan ikke udbetales kompensation for det tab, som skadelidte måtte lide som følge af forekomst af genetisk modificeret materiale i den pågældendes afgrøder, såfremt forekomsten af genetisk modificeret materiale ikke overstiger en af ministeren nærmere fastsat tærskelværdi.

§ 10

Anmeldelse af krav på kompensation skal foretages uden ugrundet ophold, efter at skadelidte er eller burde være blevet bekendt med, at der er sket iblanding af genetisk modificeret materiale. Foretages anmeldelse ikke uden ugrundet ophold, fortabes retten til kompensation. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om kravene til anmeldelsen og om de oplysninger, som jordbrugeren efterfølgende skal tilvejebringe for at opnå kompensation.

Stk. 2 Retten til at modtage kompensation bortfalder, såfremt anmeldelse af kravet ikke er modtaget senest den 1. august i det første kalenderår efter, at afgrøden blev høstet.

§ 11

I det omfang der udbetales kompensation efter reglerne i denne lov, indtræder miljø- og fødevareministeren i skadelidtes eventuelle erstatningskrav mod en skadevolder. Skadelidte bevarer dog retten til at gøre krav gældende over for skadevolder for tab ud over den udbetalte kompensation.

§ 12

Til hel eller delvis dækning af de med kompensationsordningen forbundne omkostninger betales 100 kr. årligt pr. hektar dyrket med genetisk modificerede afgrøder.

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren fastsætter bestemmelser om opkrævning og betaling af det i stk. 1 nævnte beløb.

Administration af loven
§ 13

Miljø- og fødevareministeren kan meddele de forbud og påbud, der anses for nødvendige for overholdelse af loven eller af regler fastsat i medfør af denne lov eller bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af denne lov.

Stk. 2 Hvis et påbud ikke efterkommes inden en nærmere fastsat frist, kan ministeren lade foranstaltningerne udføre for den ansvarliges regning.

§ 14

Såfremt en person, der er godkendt efter regler udstedt i medfør af § 3, ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelser i loven eller regler udstedt i medfør af loven har spredt genetisk modificeret materiale eller har fremkaldt fare for spredning heraf, kan godkendelsen frakendes ved dom. Bestemmelserne i straffelovens § 79, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Skønner miljø- og fødevareministeren, at betingelserne for frakendelse efter stk. 1, 1. pkt., er opfyldt, kan ministeren, såfremt der er nærliggende fare for misbrug, midlertidigt inddrage en godkendelse udstedt efter regler udstedt i medfør af § 3. Den, hvis godkendelse er inddraget, kan forlange inddragelsen indbragt for domstolene. Begæring herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen, der skal indeholde oplysning om adgangen til at kræve domstolsprøvelse og om fristen herfor, er meddelt den pågældende. Ministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3 Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve vedkommende rettighed. Såfremt ministerens afgørelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte betingelser for fornyet godkendelse.

§ 15

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om opkrævning og betaling til hel eller delvis dækning af udgifter til tilsyn og kontrol efter loven og efter regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte bestemmelser om betaling for udtagelse af prøver og for analyser, der skal anvendes i forbindelse med ansøgning om kompensation efter denne lov.

Stk. 3 Betalingsforpligtelser, der er fastsat ved forordning, i denne lov eller i regler udstedt i henhold til denne lov, og som ikke betales, tillægges, medmindre andet er fastsat i EU-retsakter, en årlig rente svarende til den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr., som reguleres pr. 1. januar med tilpasningsprocenten i lov om en satsreguleringsprocent for det pågældende finansår. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.

§ 15a

Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§ 16

Henlægger miljø- og fødevareministeren sine beføjelser efter loven til en institution under Miljø- og Fødevareministeriet, kan ministeren i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at klage over denne myndigheds afgørelser, herunder om, at klage ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav hertil. Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav hertil.

Stk. 3 Afgørelser om kompensation truffet af miljø- og fødevareministeren i medfør af §§ 9 og 10 eller regler fastsat i medfør heraf, kan af den, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har meddelt afgørelsen, og inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af myndigheden for retten efter den borgerlige retsplejes former.

§ 16a

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Miljø- og Fødevareministeriet om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur eller lignende.

Stk. 3 En digital meddelelse efter denne lov anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4 Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf er et krav, at et dokument, som er udstedt af andre end miljø- og fødevareministeren, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 5. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om opfyldelse af underskriftskrav, jf. stk. 4.

§ 17

Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, lokaliteter, køretøjer, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven, regler fastsat i medfør af loven eller bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af denne lov.

Stk. 2 Den, der er omfattet af reglerne i denne lov eller af regler fastsat i medfør af loven eller af bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af denne lov, skal efter anmodning fra miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, samt vederlagsfrit yde ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fornøden bistand ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplysninger, som opbevares i elektronisk form. Ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan udtage prøver til undersøgelse uden at skulle erlægge betaling herfor.

§ 18

Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol med, at loven eller de i medfør af loven fastsatte regler eller Den Europæiske Unions forordninger overholdes.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 19

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder forbud eller undlader at efterkomme et påbud meddelt efter § 13, stk. 1,

 • 2) undlader at afgive oplysninger efter § 17, stk. 2, eller

 • 3) undlader at stille bistand til rådighed efter § 17, stk. 2.

Stk. 2 I regler, der er udstedt i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Den Europæiske Union om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20

Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtettil at udtale sig, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 21

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2 § 13, stk. 3, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, ophæves.

§ 22

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.